ENПро вісник
Фейсбук сторінка інституту Вісник університету Україна
Баннер1 Баннер2 Баннер3 Баннер4

Про вісник

Загальна інформація щодо видання

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна», серія «Економіка, менеджмент, маркетинг» заснований в квітні 2000 року. Засновником наукового видання є Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна»).

Вісник має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного-інвестиційного розвитку різних галузей економіки, окремих регіонів та підприємств, популяризацію сучасних економічних та управлінських механізмів,  методів і технологій господарювання. Тематика статей пов’язана з науково-практичними проблемами розвитку міжнародної та національної економіки, підприємств та організацій всіх форм власності, аналізом сучасних тенденцій та світовим досвідом в управлінській сфері, кращою практикою маркетингової і фінансової діяльності, питаннями економічної безпеки підприємства та суспільства, розвитком людського та природо-ресурсного потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

 

Галузі знань та спеціальності що відповідають напрямкам журналу чи споріднені із ними

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

07 Управління та адміністрування

071 Облік та оподаткування

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

073 Менеджмент

 

075 Маркетинг

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ № 20852-10652 пр від 16.07.2014 р.

ISSN-номер для ідентифікації

2707-4110 (Print).

Ідентифікатор DOI

10.36994/2707-4110

Збірник зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus

 

About Vestnik

General information about the publication

Scientific journal «Vestnik of the University "Ukraine", series «Economics, Management, Marketing» was founded in April 2000. The founder of the scientific publication is the Open International University of human development «Ukraine» (University «Ukraine»).

The «Vestnik» aims to cover a wide range of issues of innovative and investment development of various sectors of the economy, individual regions and enterprises, popularize modern economic and managerial mechanisms, methods and technologies of management. The topic of the articles is related to scientific and practical problems of the development of the International and national economy, enterprises and organizations of all forms of ownership, analysis of current trends and world experience in management, best practices of marketing and financial activities, issues of environmental safety of the enterprise and society, the development of human and natural resource potential.

The publication is intended for specialists-researchers, theorists and practitioners in the field of Economics and management, teachers, postgraduates and students of economic and humanitarian educational institutions, as well as for the general public of all those interested in the problems of innovative and investment development.

 

An area of knowledge and specialties that correspond to or are related to the journal's areas of expertise.

Cipher and name of the field of knowledge

Code and name of the specialty

05 Social and behavioral sciences

051 Economics

29 International Relation

292 International Economic Relations

07 Management and administration

071 Accounting and taxation

 

072 Finance, banking and insurance

 

073 Management

 

075 Marketing

 

076 Entrepreneurship, trade and exchange activities

 

Certificate of state registration of a printed mass media

KV No. 20852-10652 PR dated 16.07.2014

ISSN-identification number

2707-4110 (Print).

DOI ID

10.36994/2707-4110

The collection is registered in the International scientometric database Index Copernicus

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України