ENПроцедура рецензування та дотримання редакційної етики

1. Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження шляхом оцінки матеріалів кваліфікованими експертами.

2. Процедуру рецензування проходять всі статті, що надійшли на розгляд редакційної колегії, за винятком повідомлень загального характеру. Рішення на публікацію без рецензій таких матеріалів приймає головний редактор.

3. Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються незалежні експерти, які надають свої висновки у письмовому вигляді. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість, надають рекомендації щодо усунення недоліків.

4. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, передбачає аналіз переваг та недоліків наданих матеріалів. До розгляду приймаються лише ті статті, що відповідають вимогам видання, становлять цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань.

5. Процедура рецензування є анонімною. Рецензентом може виступати член редакційної колегії  збірника або сторонній кваліфікований фахівець, якій має глибокі знання за науковим напрямом статті.

6. Рецензенти інформуються про те, що отримані ними рукописи є інтелектуальною власністю авторів. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої статті до її опублікування. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки  отримання, зміст, тематика, особливості рецензування, зауваження до  автора, остаточне рішення щодо публікації тощо) не повідомляються нікому, крім авторів та рецензентів.

7. Автор може повідомити імена осіб, призначення яких рецензентами є небажаним через можливість виникнення конфлікту інтересів, пояснивши свою позицію. Рецензент також повинен повідомити про конфлікт інтересів, що може вплинути на його думку про рукописи.

8. У разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, він в обов’язковому порядку має звернутися до головного або відповідального редактора збірника з вимогою колективного розгляду авторської статті редакційною колегією. Звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень, що повинно супроводжуватися відповідними посиланнями.

Всі рецензенти повинні керуватися вимогами до етичних зобов’язань рецензента.

9. За рішенням головного редактора призначення рецензентів може бути доручене відповідальному редактору.

10. До рецензування допускаються статті, що оформлені відповідно до встановлених вимог та пройшли  первинний контроль в редакції збірника. У випадку наявності зауважень стаття повертається автору на доопрацювання.

11. Головний редактор (відповідальний редактор) визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення та направляє її на рецензування фахівцю, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.

Строки рецензування в кожному окремому випадку визначаються з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.

12. При дотриманні всіх вимог до оформлення статті відповідальний редактор здійснює кодування статті (надає статті реєстраційний код) та надає її визначеним рецензентам.

Рецензент протягом 5 діб з моменту отримання статті може відмовитися від рецензування, обґрунтувавши це та повідомивши головного чи відповідального редактора.

Загальний термін рецензування статті рецензентом, як правило, не повинен перевищувати 14 діб.

13. Рецензія надається до редакції в письмовому вигляді. Вона повинна містити кваліфікований аналіз матеріалу статті, об'єктивну аргументовану його оцінку і обґрунтовані зауваження та рекомендації.

В рецензії особливу увагу необхідно приділити висвітленню наступних питань:

- загальний аналіз актуальності теми, наукового рівня, термінології, структури статті;

- чи є стаття оглядовою, інформаційно-аналітичною, носить методичний характер (даний характер статті не є прийнятним для збірника) чи стаття носить науковий характер;

- чи відповідає зміст статті її назві;

- оцінка підготовленості статті до видання щодо мови і стилю, відповідності встановленим вимогам щодо оформлення матеріалів статті;

- науковість викладу, відповідність використаних автором методів, методик, рекомендацій і результатів досліджень сучасним досягненням науки і практики;

-  чи відповідає зміст статті тематичним напрямам збірника;

- чи має зміст статті певну новизну; місце рецензованої роботи серед інших, вже надрукованих на подібну тему: що нового в ній або чим вона відрізняється від них, чи не дублює роботи інших авторів або раніше надруковані роботи даного автора (як в цілому, так і частково);

- чи відповідає стаття науковому рівню збірника;

- достатність обсягу статті в цілому і окремих її елементів (тексту, таблиць, ілюстративного матеріалу, бібліографічних посилань); доцільність наявності у статті таблиць, ілюстративного матеріалу та їх відповідність висвітленню тематики. Рекомендації щодо раціонального скорочення обсягу (вказати, за рахунок якого елементу статті);

- чи містить стаття ознаки плагіату. При наявності таких рецензент зобов’язаний конкретизувати свої претензії з аргументованим вказуванням першоджерел;

- допущені автором неточності і помилки;

- опис переваг та недоліків статті;

- оцінка матеріалів статті з точки зору авторського колективу (в  випадку кількох авторів); чи відповідає обсяг отриманих результатів кількості авторів статті; чи не присутні серед авторів статті вчені область наукових інтересі яких не співпадає з тематикою статті; чи є сумніви щодо причетності всіх авторів статті до отриманих результатів;

- зауваження (недоліки, пропозиції по покращенню змісту) статті.

- інші суттєві моменти які має бажання відмітити рецензент.

Рецензент робить загальний висновок про доцільність публікації статті.

14. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження або аргументовано їх спростувати. До доопрацьованої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. При незначних правках відповідальний редактор самостійно приймає рішення на публікацію статті. В випадку значних змін в змісті статті виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

15. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію збірника. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю.  У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Головний редактор залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів.

16. Остаточне рішення щодо публікації статті приймається головним  редактором, з урахуванням отриманих рецензій, відповідей авторів на них та внесених автором правок.

17. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до друку, здійснюється редакцією збірника відповідно до технологічного процесу підготовки видання.

Виправлення  стилістичного,  синтаксичного та пунктуаційного  характеру,  що  не впливають  на  зміст  статті,  вносяться  відповідальним (провідним) редактором  без  узгодження  з  автором.

18.  Головний  редактор,  відповідальний  редактор, члени  редакційної  колегії не  вступають  в  дискусію  з  авторами відхилених статей.

19. Подані  матеріали,  рецензії,  відповіді рецензенту та ін. до  кожної  статті  зберігаються  в редакції збірника протягом 3 років.

Рукописи статей та їх супровідні документи, відхилені редакцією, авторам не повертаються.

20. Відповідальність  за  порушення  авторських  прав  та  недодержання  існуючих стандартів покладається на автора статті.

Відповідальність  за  достовірність  даних,  обґрунтованість  висновків  та рекомендацій, науково-практичний рівень статті, рівень обмеження доступу до інформації, викладеної в статті, несуть автор (автори) статті та рецензенти.

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України