ENВимоги

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ФАХОВИЙ ЗБІРНИК 
Вісник Університету «Україна» (Серія «Економіка, менеджмент, маркетинг»)
Мова статті – українська.  Обсяг 8-12 сторінок. 
Текстовий редактор – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пункти, вирівнювання – по ширині, поля: верхнє, нижнє і праве – 20, ліве – 25 мм.

Порядок оформлення cтатті: 
1. УДК  у лівому верхньому кутку, 
2. Прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання у правому верхньому кутку; 
3. Назва статті посередині ВЕЛИКИМИ жирними літерами. 
4. Анотації українською, російською, англійською мовами та ключові слова до них. Обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.
  ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ СТАТТІ
- ВСТУП (постановка загальної проблеми та її зв'язок з важливими практичними завданнями);
ВИХІДНІ передумови: аналіз останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і невирішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю; 
- МЕТА статті (постановка завдання); 
- ВИКЛАД основного матеріалу;
- ВИСНОВКИ
СПИСОК використаних джерел (посилання робити у квадратних дужках, вказуючи номер джерела і через кому сторінку, наприклад [1,45]). Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 
5. Обов’язково подати англомовний реферат статті, який повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом не менш як 1800 знаків.   
6. У лівому нижньому кутку зазначити дату подання статті до редакції.

Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника/провідного фахівця відповідної наукової галузі.
На окремому аркуші подаються відомості про автора.

Контакти:
Відповідальний редактор – Дубас Ростислав Григорович
вул. Львівська 23, корпус ІІ, к.401, тел. (067) 969-32-57
E-mail: dubasr@ukr.net


 

Зразок

УДК  123.456:789

В.П.Осипенко, доктор педагогічних наук, професор

ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Текст анотації українською мовою

Ключові слова: українською мовою

 

V.P. Osypenko, Ph D (Pedagogical Sciences, professor)

Назва статті англійською мовою

Summary English summary

Key words: words in English

 

В.П.Осыпенко, доктор педагогических наук, профессор

 

Название статьи на русском языке

Текст аннотации на русском языке

Ключевые слова: слова на русском языке

 

Текст статті

 

Список використаних джерел

 

Requirements

REQUIREMENTS FOR REGISTRATION OF ARTICLES IN A PROFESSIONAL COLLECTION

The «Vestnik» of the University «Ukraine» (series «Economics, Management, Marketing»)

The language of the article is Ukrainian. The volume is 8-12 pages. Text editor-MS Word, font – Times New Roman, size – 14, line spacing – 1.5 points, alignment – width, margins: top, bottom and right – 20, left-25 mm.

 

Article design procedure:

1. (Удк?) in the upper-left corner,

2. Surname and initials, academic degree and academic title in the upper-right corner;

3. The title of the article in large bold letters in the middle.

4. Annotations in Ukrainian, Russian, and English and their keywords. The abstract size is at least 5 sentences, and the number of keywords is at least 5 words.

REQUIREMENTS FOR THE ARTICLE STRUCTURE

- Introduction (statement of a common problem and its connection with important practical tasks);

- Initial prerequisites: analysis of recent achievements and publications, highlighting current and previously unresolved issues of the general problem to which the article is devoted;

- Purpose of the article (problem statement);

- Presentation of the main material;

- Conclusions;

- List of sources used in the text (make links in square brackets, indicating the source number and the page separated by commas, for example [1,45]). The bibliographic description of the list of sources used is drawn up taking into account the national standard of Ukraine DSTU 8302:2015 "Information and documentation. Bibliographic reference. General provisions and rules of compilation".

5. It is mandatory to submit an English-language abstract of the article, which must contain: the author's last name and initials, title or position, place of work or study, title of the article, summary of the article with a minimum volume of at least 1800 characters.  

6. In the lower-left corner, specify the date when the article was submitted to the editorial office.

 

For postgraduates, applicants and authors without an academic degree, a review of the supervisor/leading specialist of the relevant scientific field is mandatory.

A separate sheet contains information about the author.

Contacts:

Editor - RostislavDubas

23 Lvovskaya St., Building II, room 401, Ph. (067) 969-32-57

E-mail: dubasr@ukr.net

 

 

Information about the author:

 

Ukrainian

Russian

English

Surname

 

 

 

Name

 

 

 

Middlename

*у англійськійвідсутнійточний аналог іменіпо-батькові, ценайближчийсинонім

 

 

Nameoftheinstitution

 

 

 

Academicdegree

 

 

 

Academicstatus

 

 

 

Contactnumber, E-mail

 

 

 

Homeaddress

 

 

 

 

 

 

Information about the supervisor/leading specialist (only for authors without an academic degree):

 

Surname

 

Name

 

Middle-name

 

Academicdegree

 

Academicstatus

 

Jobtitle

 

Nameoftheinstitution

 

 

 

Example:

UDC  123.456:789

В.П.Осипенко, доктор педагогічних наук, професор

ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Текст анотаціїукраїнськоюмовою

Ключові слова:українськоюмовою

 

V.P. Osypenko, Ph D (Pedagogical Sciences, professor)

Article title in English

Summary English summary

Key words: words in English

 

В.П.Осыпенко, докторпедагогическихнаук, профессор

Название статьи на русском языке

Текст аннотации на русском языке

Ключевые слова: слова на русском языке

Text of the article

 

List of sources used in the text

 

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України