ENВимоги

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ФАХОВИЙ ЗБІРНИК 
Вісник Університету «Україна» (Серія «Економіка, менеджмент, маркетинг»)
Мова статті – українська.  Обсяг 8-12 сторінок. 
Текстовий редактор – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пункти, вирівнювання – по ширині, поля: верхнє, нижнє і праве – 20, ліве – 25 мм.

Порядок оформлення cтатті: 
1. УДК  у лівому верхньому кутку, 
2. Прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання у правому верхньому кутку; 
3. Назва статті посередині ВЕЛИКИМИ жирними літерами. 
4. Анотації українською та  англійською мовами та ключові слова до них. Обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.
  ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ СТАТТІ
- ВСТУП (постановка загальної проблеми та її зв'язок з важливими практичними завданнями);
ВИХІДНІ передумови: аналіз останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і невирішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю; 
- МЕТА статті (постановка завдання); 
- ВИКЛАД основного матеріалу;
- ВИСНОВКИ
СПИСОК використаних джерел (посилання робити у квадратних дужках, вказуючи номер джерела і через кому сторінку, наприклад [1,45]). Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 
5. Обов’язково подати англомовний реферат статті, який повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом не менш як 1800 знаків.   
6. У лівому нижньому кутку зазначити дату подання статті до редакції.

Вартість однієї статті –  1000 грн. Реквізити платежу:

Одержувач – Університет «Україна», код ЄДРПОУ 30373644, р/р IBAN UA 753206490000026002052708566  в АТ КБ «Приватбанк», МФО 320649;  призначення платежу (для фізичних та юридичних осіб) – друк статті від (вказати Ваше П.І.Б., чи назву юридичної особи).

Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника/провідного фахівця відповідної наукової галузі.
На окремому аркуші подаються відомості про автора.

Контакти:
Відповідальний редактор – Дубас Ростислав Григорович
вул. Львівська 23, корпус ІІ, к.401, тел. (067) 969-32-57
E-mail: dubasr@ukr.net


 

Зразок

УДК  123.456:789

В.П.Осипенко, доктор педагогічних наук, професор

ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Текст анотації українською мовою

Ключові слова: українською мовою

 

V.P. Osypenko, Ph D (Pedagogical Sciences, professor)

Назва статті англійською мовою

Summary English summary

Key words: words in English

 

Текст статті

 

Список використаних джерел

 

 

 

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України