ENОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА


УДК 33.657

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2019-3-24-07

 

Степаненко Н.С., магістрантка спеціальності “Облік і оподаткування”, Університет “Україна”

 

Мета дослідження - вивчення організації та процедури проведення аудиту операційних витрат підприємства. Матеріали та методи. Під час дослідження використовувались такі методи дослідження, як монографічний та синтез (при аналізі існуючих публікацій), аналіз, індукція та дедукція, порівняння та ключові компоненти. Результати досліджень. Сутність аудиту полягає в надання практичної допомоги керівництву і економічним службам підприємства у веденні справ і управлінні його фінансами, а також налагодженні фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій. Аудиторську перевірку можна поділити на такі стадії: організаційна, дослідна, завершальна. Операційні витрати є основною складовою витрат підприємства. Це витрати, як пов'язані з основним видом діяльності підприємства (виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт). Згідно з П(С)БО 16 “Витрати” до операційних витрат відносяться  адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. Об'єктами аудиту витрат можуть бути: елементи облікової політики, операції з обліку витрат, записи в первинних документах, регістрах обліку та у звітності, інформація про порушення ведення в обліку витрат, а також зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, звітах аудиторів. Аудиторську перевірку витрат необхідно починати з перевірки Звіту про фінансові результати для підтвердження достовірності його показників, вивчення організації виробництва (якщо підприємство займається виробництвом)  та технологічних процесів, з дослідження кошторисів витрат, планових калькуляцій та інші умови. Перевіряючи накопичення та списання адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат аудитор повинен перевіряти правильність віднесення витрат до адміністративних, збутових та інших операційних витрат. Для збору аудиторських доказів використовують прийоми: перевірка документів, підтвердження, підрахунок, опитування, аналітичні процедури. За допомогою процедур спостереження, опитування та підтвердження, одержують підтверджувальну інформацію, яка міститься в бухгалтерських регістрах. Процедура підрахунку полягає в перевірці арифметичної точності первинних документів і регістрів обліку або в самостійному здійсненні підрахунків.

Аналітичні процедури передбачають аналіз найважливіших показників і співвідношень, включаючи підсумкове дослідження відхилень і взаємозв'язків, що суперечать іншій інформації, які стосуються даної справи, або відхиляються від очікуваних показників. Під час аудиту витрат аудитор перевіряє доречність формул, що використовуються в розрахунках, правильність процедур обчислення (обсяг тестів залежить від істотності оцінних значень). Висновки. Аудит операційних витрат є невід’ємною частиною загального аудиту підприємства. Вдосконалення організаційних аспектів аудиту витрат пов’язане з поглибленням практики виконання аналітичних процедур на усіх етапах проведення аудиту. Для організації внутрішнього аудиту витрат на підприємстві необхідно здійснювати регулярний контроль правильності їх формування.

Ключові слова: витрати, аудит, операційні витрати, організація аудиту, процедури проведення аудиту.

 

ORGANIZATION OF AUDITING OPERATING EXPENSES OF ENTERPRISE

 

Stepanenko N., Master's Degree in Accounting and Taxation, Institute of Economics and Management, University «Ukraine»

 

The purpose of the study is to study the organization and procedure for conducting an audit of operating expenses of the enterprise. Materials and methods. The study used research methods such as monographs and synthesis (when analyzing existing publications), analysis, induction and deduction, comparisons and key components. Research results. The essence of the audit is to provide practical assistance to the management and economic services of the enterprise in the management and management of its finances, as well as the establishment of financial and management accounting, providing various consultations. Audit can be  divided into the following stages: organizational, pilot, final. Operating expenses are a major component of an enterprise's costs. These are the costs associated with the main activity of the enterprise (production of products, services, performance of work). According to P (C) BO 16 “Expenses” to operating expenses include administrative expenses, sales expenses, other operating expenses. Expenditure audit entities may include: accounting policies, cost accounting transactions, records in primary documents, accounting records and reporting, information on accounting misconduct, and abuses that have been documented in audit acts, audits, auditors' reports. The audit of costs should begin with the verification of the statement of financial results to confirm the accuracy of its performance, the study of the organization of production (if the enterprise is engaged in production) and technological processes, the study of cost estimates, planned calculations and other conditions. When reviewing the accumulation and write-off of administrative expenses, sales costs and other operating expenses, the auditor should check the correctness of the classification of expenses to administrative, sales and other operating expenses. The following techniques are used to collect audit evidence: document verification, confirmation, counting, surveys, analytical procedures. Through the procedures of observation, questioning and confirmation, they obtain the supporting information contained in the accounting records. The calculation procedure consists in checking the arithmetic accuracy of the primary documents and accounting records or in performing the calculations independently (inventory). Analytical procedures involve the analysis of the most important indicators and ratios, including a summary study of deviations and relationships that conflict with other information relevant to the case or deviate from the expected indicators. During the cost audit, the auditor checks the appropriateness of the formulas used in the calculations, the correctness of the calculation procedures (the amount of tests depends on the materiality of the estimated values). Conclusions. Operating expense audit is an integral part of an enterprise's overall audit. Improving organizational aspects of cost audit is associated with deepening the practice of analytical procedures at all stages of the audit. For organization of internal audit of expenses at the enterprise it is necessary to carry out regular control of correctness of their formation.

Keywords: costs, audit, operating expenses, audit organization, audit procedures.

 

Постановка проблеми. Втрати є невід’ємною частиною діяльності будь-якого підприємства, вони можуть бути пов’язані як із виробничою, так і з управлінською діяльністю суб’єкту господарювання. Управління втратами є однією з найважливіших проблем в якісному функціонуванні фінансово-господарської діяльності підприємства. Тому виникає потреба в проведенні внутрішнього аудиту, який допомагає виявити  недоліки облікової політики, незаконні та нецілеспрямовані витрати, а також надати оцінку ефективності внутрішнього контролю підприємства. Проведення якісного й ефективного аудиту витрат допоможе забезпечити прибутковість, стабільність й ефективного функціонування підприємства. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням обліку та аудиту операційних витрат присвячено наукові праці видатних українських вчених, зокрема: Ф.Ф. Бутинець М. О. Виноградова, В.А. Дерій, Л. І. Жидєєва, В.М. Жук, Є.В. Мних, Л.К. Сук, К.О. Утенкова, М.Г. Чумаченко, О.В. Шелковникова та інші.

Мета роботи - вивчення організації та процедури проведення аудиту операційних витрат підприємства. Виклад основного матеріалу. В умовах ринкових відносин та різноманітності форм власності виникає необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, що викликало потребу створення самостійних незалежних органів фінансового контролю — аудиту [1, с. 654]. Аудит є обов'язковою частиною успішного функціонування ринкової економіки в кожній країні. Відповідно до Закону України  “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 21.12.201 7р. аудиторська діяльність – це незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг [2].    Сутність аудиту полягає в надання практичної допомоги керівництву і економічним службам підприємства у веденні справ і управлінні його фінансами, а також налагодженні фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій. Аудиторську перевірку можна поділити на такі стадії: організаційна, дослідна, завершальна. Організаційна стадія включає в себе процедури організаційного характеру, спрямовані на створення необхідних умов для якісного проведення аудиту у встановлений строк.            Організаційна підготовка аудиту складається з таких етапів:

 • одержується Лист-замовлення (Лист-пропозиція) від клієнта;
 • проводиться збір інформації про діяльність клієнта, його власників і керівників з різних зовнішніх та внутрішніх джерел;
 • клієнт приймається або відхиляється;
 • надсилається Лист-зобов'язання (Лист-згода), у якому обговорюються умови проведення аудиту, територія проведення огляду документів тощо;
 • складається Договір на проведення аудиту;
 • формується бригада (підбирається окремий аудитор);
 • видається Наказ (розпорядження) керівника аудиторської фірми;
 • видається Завдання на перевірку (на виконання аудиторської роботи).

До організаційної стадії також включається методична підготовка аудиту, яка складається з вивчення стану економіки об'єкта; здійснення попередньої аналітичної перевірки; виконання перевірки системи внутрішнього контролю; здійснення попередньої оцінки ризику; розробки плану аудиту; вибору методики аудиту; розробка плану-графіку аудиту; складання програми аудиторської перевірки.

Дослідна стадія являє собою безпосереднє виконання аудиторських процедур щодо перевірки виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства. На цій стадії виконуються такі процедури:

 • обстеження об'єкту аудиту;
 • проведення загального тестування персоналу на відповідність;
 • завершальна оцінка внутрішнього контролю;
 • коригування програми аудиту (при необхідності);
 • внесення корегувань до програм перевірки з урахуванням тестів на відповідність;
 • виконання аудиторських процедур;
 • перевірка одержаних даних [1, c. 654].

На завершальній стадії передбачається узагальнення і реалізація результатів аудиту. На цій стадії необхідно:

 • згрупувати виявлені недоліки;
 • скласти накопичувальні відомості порушень, аналітичні таблиці, розрахунки, графіки;
 • узагальнити та відобразити результати перевірки в аудиторському висновку чи звіті;
 • обговорити результати аудиту з найвищим управлінським персоналом клієнта;
 • розробити проект профілактичних та попереджувальних дій.
 • прийняти рішень за результатами аудиту та контроль їх виконання.

Основною метою аудиту витрат є оцінка достовірності в усіх суттєвих аспектах витрат діяльності підприємства та порядку формування собівартості продукції (робіт, послуг), висловлення аудитором незалежної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про витрати понесені підприємством.

Операційні витрати є основною складовою витрат підприємства. Це витрати, як пов'язані з основним видом діяльності підприємства (виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт). Згідно з П(С)БО 16 “Витрати” до операційних витрат відносяться  адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

Об'єктами аудиту витрат можуть бути: елементи облікової політики, операції з обліку витрат, записи в первинних документах, регістрах обліку та у звітності, інформація про порушення ведення в обліку витрат, а також зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, звітах аудиторів.

Аудиторську перевірку витрат необхідно починати з перевірки Звіту про фінансові результати для підтвердження достовірності його показників, вивчення організації виробництва (якщо підприємство займається виробництвом)  та технологічних процесів, з дослідження кошторисів витрат, планових калькуляцій та інші умови.

При перевірці операційних витрат аудитору необхідно виконати певні завдання, а саме:

 • встановлення правильності документального оформлення накопичення та списання витрат операційної діяльності;
 • перевірка правильності ведення обліку фактичних витрат і наступного включення їх до собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до прийнятого на підприємстві методу обліку витрат та калькулювання, підтвердження обґрунтованості обраного методу калькулювання;
 • перевірка правильності й обґрунтованості розміру прямих витрат, які включаються до собівартості продукції (робіт, послуг);
 • перевірка правильності відображення адміністративних витрат, витрат на збут й інших операційних витрат;
 • підтвердження законності та правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку витрат операційної діяльності;
 • перевірка повноти, правильності та достовірності відображення інформації про витрати операційної діяльності у звітності.

Перевіряючи накопичення та списання адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат аудитор повинен перевіряти правильність віднесення витрат до адміністративних, збутових та інших операційних витрат.        Для збору аудиторських доказів використовують прийоми: перевірка документів, підтвердження, підрахунок, опитування, аналітичні процедури. За допомогою процедур спостереження, опитування та підтвердження, одержують підтверджувальну інформацію, яка міститься в бухгалтерських регістрах. Процедура підрахунку полягає в перевірці арифметичної точності первинних документів і регістрів обліку або в самостійному здійсненні підрахунків (інвентаризація). Аналітичні процедури передбачають аналіз найважливіших показників і співвідношень, включаючи підсумкове дослідження відхилень і взаємозв'язків, що суперечать іншій інформації, які стосуються даної справи, або відхиляються від очікуваних показників. Під час аудиту витрат аудитор перевіряє доречність формул, що використовуються в розрахунках, правильність процедур обчислення (обсяг тестів залежить від істотності оцінних значень). Для одержання аудиторських доказів використовують інформацію з різних джерел. Джерелами інформації для проведення аудиту операційних витрат можуть слугувати наказ про облікову політику, облікові регістри, первинні документи, картки складського обліку, накладні на внутрішнє переміщення, відомості з обліку матеріалів, договори, рахунки-фактури, платіжні доручення, Головна книга, оборотно-сальдові відомості за рахунками витрат (при автоматизованому обліку).                Аудитор, підчас проведення перевірки, повинен звернути увагу на слабкі місця та типові помилки, які найбільш часто зустрічаються у обліку витрат:

 • витрати відображаються без зв'язку зі зменшенням активу та збільшенням зобов'язань;
 • собівартість реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг списується не на рахунки фінансових результати, а на доходні рахунки;
 • розподіл адміністративних витрат до складу виробничих витрат;
 • неправильне віднесення витрат до складу витрат на збут;
 • не розкриття складу та сум витрат, відображених у статтях “Інші операційні витрати”;
 • списання нестач запасів здійснюється без використання витратних рахунків з відображенням збільшення заборгованості по відшкодуванню збитків та зменшенню вартості запасів;
 • неповне відображення інформації в примітках до фінансових звітів.

Висновки. Аудит операційних витрат є невід’ємною частиною загального аудиту підприємства. Вдосконалення організаційних аспектів аудиту витрат пов’язане з поглибленням практики виконання аналітичних процедур на усіх етапах проведення аудиту. Для організації внутрішнього аудиту витрат на підприємстві необхідно здійснювати регулярний контроль правильності їх формування.

 

Список використаних джерел

 

 1. Виноградова М. О. Аудит [текст]: навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 654 с.
 2. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 21.12.2017 № 2258-VIII, поточна редакція 01.10.2018 (введений в дію) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 ”Витрати” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] станом на 09.08.2013 р.  — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0027-00.
 4. Аудит: навч. посіб. / [С.І. Дерев'янко, Н.П. Кузик, С.О. Олійник та ін.] - К.: «Центр учбової літератури», 2016. - 380 с.

 

References

1. Vynohradova M. O. Audyt [tekst] : navch. posib. / M. O. Vynohradova, L. I. Zhydyeyeva – K.: «Tsentr uchbovoyi literatury», 2014. – 654 s.

2. Zakon Ukrayiny  “Pro audyt finansovoyi zvitnosti ta audytorsʹku diyalʹnistʹ” vid 21.12.2017 № 2258-VIII, potochna redaktsiya 01.10.2018 (vvedenyy v diyu) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19

3. Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 16 ”Vytraty” zatverdzhenyy nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 31.12.1999 r. № 318 (zi zminamy i dopovnennyamy) [Elektronnyy resurs] stanom na 09.08.2013 r.  —       Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0027-00.

4. Audyt: navch. posib. / [S.I. Derev'yanko, N.P. Kuzyk, S.O. Oliynyk ta in.] - K.: «Tsentr uchbovoyi literatury», 2016. - 380 s.

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України