EN



АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ


УДК 33.657

 

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2022-6-33-13

 

Шевцова С.В., магістранка, Університет «Україна» [1]

 

Анотація. Публікація актуалізує питання  обізнаності в обліку  та нормативно – правового регулювання  податків на доходи фізичних осіб. Низький рівень знання своїх прав фізичними особами зумовлений відсутністю відповідної інформації простою мовою на популярних сайтах.. Протягом останніх років у податковій системі України відбувалися певні  позитивні зміни, що стосувалися, зокрема, запровадження спрощеного оподаткування малого і середнього бізнесу, врегулювання питань щодо відносин платників і бюджету.

Перехід на міжнародні стандарти обліку і введення окреми положень цих стандартів і перш за все П(с)БО 17 «Податок на прибуток» сприяли збільшенню розриву між показниками бухгалтерського обліку та показниками, що потрібні для визначення розміру податку. Податкове законодавство повинно бути приведено у відповідність із чинною системою бухгалтерського обліку, що передбачено ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Вважаємо, що це повинно знайти остаточне вирішення у Податковому кодексі.

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що в діючих умовах, коли існують паралельно бухгалтерська і податкова звітності, актуальним є пошук зближення податкових та бухгалтерських реєстрів, що дасть змогу знизити затрати на облік і суттєво поліпшити облікову інформацію. В умовах існування різних форм власності пріоритетне значення має внутрішньогосподарський контроль розрахунків з бюджетом. Він включає контроль за повнотою, достовірністю та своєчасністю розрахунків. Складовою частиною цього контролю повинно бути запобігання порушенню правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, недопущення ухилень від повних та своєчасних розрахунків із бюджетами усіх рівнів з податків і зборів (обов’язкових платежів).

Ключові слова: облік, аудит, розрахунок, бюджет, платежі.

AUDIT OF CFFLCULSTION WITH THE PERSONAL INCOME TAX BUDGET

Shevzova S.V., master's degree, University "Ukraine"

 

Annotation.  The publication updates the issue of awareness in accounting and regulatory and legal regulation of personal income taxes. The low level of knowledge of their rights by natural persons is due to the lack of relevant information in plain language on popular websites. In recent years, certain positive changes have taken place in the tax system of Ukraine, which related, in particular, to the introduction of simplified taxation of small and medium-sized businesses, the settlement of issues regarding the relations of payers and the budget.

The main tasks set during the audit of calculations of local taxes and payments are confirmation of the correctness, timeliness and completeness of the calculation and transfer of taxes, the correctness of accounting for these calculations, the correctness of filling in the reporting and relevant data of the accounting registers with the data of tax reporting.

Practically, the general planning of the audit is divided into two major stages. At the first stage, the audited enterprise is studied and the main parameters of the future audit are determined - preliminary planning is made, at the second stage - an audit strategy is developed and a detailed description of all future work is drawn up in the general plan and audit program - development of the general plan and audit program.

Personal income tax is withheld from the total taxable income every month at set rates, which are calculated according to a progressive graduation scale. Separate personal income tax rates are established for taxation of income received outside of the main place of work, royalties.

Personal income tax is recalculated at the end of the year or when an employee is dismissed, taking into account the total taxable income since the beginning of the year. Citizens who receive income also outside their main place of work submit to the fiscal service "Declaration of income received from January 1 to December 31 of the current year" by March 1 of the following reporting year.

On the basis of these documents, personal income tax is recalculated for such citizens, based on the total taxable income for the year.

The accrued personal income tax is withheld from the income of each employee. Every quarter, within 40 days of the reporting period, enterprises submit to the fiscal service "Certificate on the amount of income paid and the taxes withheld from it by individuals" f. No. 1 DF, in which for each employee – their identification numbers, indicate in terms of income characteristics (according to the income characteristics directory), the amount of paid income, withheld personal income tax, the date of acceptance and dismissal from work, the type of tax relief income of individuals (according to the directory of benefits); and in the II section of the certificate, the total amount is reflected - the military levy.

Keywords: accounting, audit, calculation, budget, payments.

 

Постановка проблеми. В України відбуваються кардинальні перетворення в соціально- економічній сфері, де значна увага приділяється створенню ефективної системи оподаткування. Податкова та бюджетна політика – головна складова процесу соціально-економічного розвитку країни.

Держава зобов’язана мати бюджет із стабільними джерелами надходжень, роль яких виконують, у першу чергу, податки. Суть податків, мета і функції їх визначаються економічним і політичним ладом суспільства, природою і завданнями держави.

 Економічна сутність податків знайшла відповідне відображення у своїх визначеннях. Сьогодні досить поширені такі визначення, які подаються в тлумачному словнику: «Податок – обов’язковий грошовий збір, що стягується органами влади з фізичних та юридичних осіб», «податок – обов’язковий внесок платником грошових коштів у бюджетну систему у визначених  законом розмірах та в установлені строки», «податок – обов’язковий збір, що стягується державою з господарюючих суб’єктів та громадян за ставкою, встановленою в законодавчому порядку».

Неважко помітити, що в цих визначеннях підкреслюються примусовість та розуміння певною мірою було започатковане класичною школою в особі А. Сміта та Д. Рікардо.  Як вважає Н.О Беспала, «податок є своєрідною ціною монополістичної купівлі-продажу послуг державою при виконанні своїх функцій» [6. с. 11]. Своєрідним є визначення, яке дають вчені К.Р. Макконелл та С.Л. Брю: «податок – це примусова сплата уряду господарством або фірмою грошових коштів (чи передача послуг і товарів), в обмін на які господарства чи фірма безпосередньо не отримують товари чи послуги, при цьому така сплата не є штрафом, що накладений судом за незаконні дії» [7].

Держава повинна керуватись певними принципами при стягуванні податків:

•   Загальність - кожен повинен брати участь у підтримці держави пропорційно своїй платоспроможності.

•   Обов’язковість. Виражається в тому, що за порушення встановленого строку сплати, розміру платежу, ухилення від сплати передбачено відповідальність платника. Обов’язковість передбачає можливість примусового виконання платежу.

•   Визначеність. Платник податку має знати час, місце, спосіб сплати та розмір податку. Податки належить чітко пов’язувати з видатками, щоб платники знали звітність влади про те, як використовуються податкові надходження. Податки не можуть приховуватись від платника , а податковий тягар має простежуватись і відчуватись тими, хто їх сплачує.

•   Зручність. Стягнення податку для платника має здійснюватись зручним способом, у зручний час, коли у розпорядженні платника найбільша сума коштів.

•   Справедливість. Податки мають бути справедливими. Справедливість є дуже суб’єктивною якістю. Якщо керуватись тим, що податки завжди мають накладатися на статки, то найсправедливіший податок є податок на вартість прибутку чи майна, або і на те й інше, оскільки їх, як правило, можна взаємно конвертувати. Ефективне функціонування інститутів податків в сучасній динамічній економіці потребує теоретичного обґрунтування та уточнення змісту їх функцій

Сучасний економічний розвиток України та її регіонів в значній мірі визначаються станом податкової політики. Податкові реформи, впроваджувані в останні роки, в повній мірі відобразили значення та вплив податків на розвиток соціально-економічних процесів в Україні.

Податки – найбільш ефективний інструмент регулювання економічних процесів. Державне регулювання економіки шляхом застосування податкових важелів повинно бути направлене на забезпечення та підтримку збалансованого економічного зростання, ефективного використання ресурсів, стимулювання інвестицій та підприємницької активності.

У наукових і практичних публікаціях по-різному трактуються існуючі методи обліку розрахунків із фінансовими органами держави, визначення кінцевих фінансових результатів і податкових зобов’язань.

Аналіз останніх досліджень. Розвитку теорії і практики обліку та аудиту розрахунків з бюджетом сприяли роботи як західних економістів К.Друрі, Макконелла, Б.Нідлза, П.Самуельсона, П.Фрідмана, Ч.Т. Хорнгрена, так і вітчизняних – М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, З.В. Гуцайлюка, В.І. Єфіменка, В.П. Завгороднього, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, А.М. Кузминського, В.Г. Линника, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, В.Г.Швеця, В.О. Шевчука та інших.

Саме тому актуальність теми обліку та аудиту розрахунків з бюджетом диктується, насамперед, тим, що своєчасне його проведення допомагає вирішити питання щодо бухгалтерського обліку та податкових розрахунків, запобігання виникнення фінансових санкцій у майбутньому.

Мета статті - обґрунтування теоретичних і дослідження методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій по удосконаленню обліку та аудиту розрахунків з бюджетом за податками та обов’язковими платежами.

У відповідності з метою була поставлена сукупність наступних завдань:

- розкрити сутність та значення податків та платежів як об’єкту облікового процесу та основи надходження державних доходів;

- визначити основні принципи та класифікацію податків та платежів;

- дослідити нормативно-правове забезпечення та документальне оформлення розрахунків з бюджетом, зокрема податку на доходи фізичних осіб;

- визначити проблеми організації та методику проведення аудиту розрахунків з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб.

Виклад основного матеріалу. Основними завданнями, що ставляться під час проведення аудиту розрахунків з місцевих податків і платежів, є підтвердження правильності, своєчасності та повноти нарахування і перерахування податків, правильності ведення обліку за цими розрахунками, правильності заповнення звітності та відповідних даних облікових реєстрів даним податкової звітності.

Практично загальне планування аудиту поділяється на два великих етапи. На першому етапі вивчається підприємство, що перевіряється, та визначаються основні параметри майбутньої перевірки – робиться попереднє планування, на другому – розробляється стратегія перевірки і складається детальний опис всіх майбутніх робіт у загальному плані та програмі аудиторської перевірки – розробка загального плану та програми аудиту. Програма аудиту – це детальний перелік змісту аудиторських процедур. Цей перелік є детальною інструкцією для асистентів аудитора та рядових учасників перевірки, який також є засобом контролю за якістю їх роботи. Аудиторські процедури можна здійснювати як шляхом детальної перевірки правильності відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо за рахунками, так і шляхом аналізу та оцінки одержаної аудитором інформації, дослідження важливих фінансових та інших показників підприємницької структури, що перевіряється, особливо їх незвичайних відхилень від очікуваних значень, а також виявлення причин їх викривлень.

Ретельне виконання аудиторських процедур має значний вплив на якість аудиту, що, передбачає рівень, повноту, достатність, порядок виконання аудиту і є досить важливою умовою ефективності аудиторської діяльності. Аудиторська діяльність здійснюється за напрямами, а саме: внутрішньогосподарський та незалежний аудит.

Аудиторам необхідно мати уявлення про економічні умови функціонування підприємства, в тому числі про вплив на нього національної економічної політики (наприклад, рівень оподаткування), про географічне розташування підприємства і економіку відповідного регіону, про зміну в податках та інших сферах. Це дасть йому можливість зібрати нормативну базу, якою повинен керуватися у своїй діяльності господарський суб’єкт.

На початковій стадії аудиту перевіряється три типи взаємозв'язаних юридичних документів: свідоцтво про державну реєстрацію підприємства (свідоцтво про присвоєння статусу підприємства) та його статут, протоколи зборів ради директорів і угоди. Вони потрібні для того, щоб з’ясувати важливі положення, що стосуються обліку і аудиту (наприклад, право першого підпису, випуск акцій, акцепт договорів і угод, дозвіл окремим особам підписувати чеки та ін). Згідно з системно орієнтованим підходом аудитор перед тим, як почати детальну перевірку, визначає рівень довіри до системи внутрішнього контролю. [1, ст. 64]

 Для  того,  щоб  отримати  узагальнений  матеріал,  який  би характеризував правильність ведення бухгалтерського обліку і достовірність бухгалтерської звітності, аудитор під час проведення аудиторської перевірки відповідно до програми збирає за об’єктом необхідні докази.

Основні вимоги до аудиторських доказів полягають в тому, що вони мають бути об’єктивними, неупередженими, доречними, достатніми та своєчасними .Одні докази більш переконливі, якщо вони зібрані ближче чи на дату складання балансу (фінансового стану). Інші переконливіші, якщо вибірка охоплює весь період, це стосується розрахунків по податках [2, ст.112]

Згідно з доказовим значенням письмові документи поділяються на чотири групи: первинні, зведені, неофіційні і допоміжні. Слід відзначити те, що за змістом письмові докази поділяються на розпорядчі і довідково-інформаційні.

Розпорядчі документи містять відомості владно-вольового характеру ,первинні документи, накази тощо. До довідково- інформаційних належать різного роду довідки, листи, звіти, акти перевірок, акти технічного огляду тощо. За формою вони поділяються на прості і нотаріально-завірені.

За результатами аудиторської перевірки розрахунків з місцевих податків та платежів, аудитор складає аудиторський висновок. Офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора чи аудиторської фірми, який складається у встановленому порядку і містить в собі висновок стосовно достовірності звітності, повноти та відповідності чинному законодавству й встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Аудит розрахунків з бюджетом спрямований на вирішення завдань, які пов’язані з:

- правильністю відображення в обліку нарахування та сплати податків до бюджету;

- дотриманням вимог щодо документального оформлення операцій в бухгалтерському обліку;

- перевіркою правильності розкриття інформації в облікових регістрах та формах фінансової і податкової звітності;

-  визначенням бази оподаткування та перевіркою правильності формування за видами податків;

- перевіркою правильності застосування норм відрахувань відповідно до Податкового кодексу України [3];

- правильністю визначення сум податків;

- правильністю відображення сум в облікових регістрах та в податковій звітності;

- перевіркою своєчасності перерахування нарахованих сум;

- вивченням та виявлення причин порушень та сплати штрафних санкцій за прострочення сплати рахунків чи неправильного визначення бази оподаткування.

На підприємстві, в якому проводиться аудит аудиторською службою, буде розроблено комплексну технологію проведення аудиту розрахунків з бюджетом по обов’язковим податкам і платежам.

Основним інформаційним джерелом аудиту є первинні документи, які мають безпосередній вплив на формування бухгалтерських записів, складання облікових регістрів та форм звітності.

При проведенні аудиту слід керуватись Податковим кодексом України та іншими нормативними документами, що регламентують питання податків, які діяли на час нарахування та сплати податків. [4]

За кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами» відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом – належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Рахунок 64 «Розрахунки за податками і платежами» має такі субрахунки:

•   На субрахунку 641 «Розрахунки за податками» ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки).

•   На субрахунку 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» ведеться облік розрахунків за військовим збором, який справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться даному рахунку.

•   На субрахунку 643 «Податкові зобов’язання» ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати за готову продукцію, товари, інші цінності та матеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають (виконанню)).

•   На субрахунку 644 «Податковий кредит» ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов’язання.

Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» датою виникнення податкових зобов’язань під час здійснення таких операцій вважається будь-яка з подій, що сталася раніше [5]: дата відвантаження товарів, а для робіт, послуг дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг);дата оприбуткування платником податку товарів, для робіт, послуг дата оформлення документів, що засвідчують факт отримання платником податку результатів праці.

Необхідно перевірити, чи підтверджуються всі суми, включені до податкового кредиту, податковими накладними (митними деклараціями), а також накладними, рахунками-фактури, іншими первинними документами.

Згідно з Інструкцією бухгалтерський облік ПДВ ведеться з використанням рахунка 64 «Розрахунки за податками і платежами», субрахунок 643 «Податкові зобов’язання», субрахунок 644 «Податковий кредит».

Висновки. Дослідження у роботі теоретичних засад процесу становлення та розвитку системи розрахунків підприємницьких структур з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб дає можливість сформулювати такі висновки:

1. Економічна сутність категорії платежів до бюджету та її зміст розглядається як елемент фінансової системи держави, що забезпечує створення, розподіл та споживання валового внутрішнього продукту. Платежі до бюджету є об’єктивним явищем економічного життя та важливим інструментом регулювання економічних і соціальних процесів в державі.

2. Діюча система платежів і відрахувань до бюджету знаходиться на стадії становлення та розвитку, що пов’язано з побудовою ринкової моделі економіки. Це вимагає раціональної та ефективної організації бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом та його адаптації до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

3. Облік та аудит розрахунків з бюджетом займають важливе місце в системі облікової інформації. Це набуло ще більшої актуальності у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України.

4. Перехід на міжнародні стандарти обліку і введення окремих положень цих стандартів і перш за все П(с)БО 17 «Податок на прибуток» сприяли збільшенню розриву між показниками бухгалтерського обліку та показниками, що потрібні для визначення розміру податку. Більш того, показники, які потрібні для визначення розміру податкового зобов’язання, лише частково визначаються за допомогою бухгалтерського обліку і в багатьох випадках вимагають додаткових розрахунків, які мають бути оформлені та зафіксовані в окремих регістрах. Податкове законодавство повинно бути приведено у відповідність із чинною системою бухгалтерського обліку, що передбачено ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Вважаємо, що це повинно знайти остаточне вирішення у Податковому кодексі.

 

Список використаних джерел

1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник – 2-е вид., допов., перероб./ Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: Рута, 2002. – 672с.

2. Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп./ Ю.С. Цалко – К.: ЦУЛ, 2012. – 360 с.

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI із внесеними змінами і доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:zakon.rada.gov.ua.

4. [Електронне джерело ]https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17

5. Закон України Про податок на додану вартість[Електронне джерело]https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

6.     Беспала Н.О. Сутність податків та їх роль у механізмі державного управління соціально-економічним розвитком країни / Н.О. Бемпала. // Держава та регіони. – 2009.-№1. - С. 10-15.

References

1. Butynetsʹ F.F. Audyt: pidruchnyk – 2-e vyd., dopov., pererob./ F.F. Butynetsʹ. – Zhytomyr: Ruta, 2002. – 672s.

2. Tsalko YU.S. Finansova zvitnistʹ pidpryyemstva ta yiyi analiz: navch. posibnyk. – 2-e vyd., pererob. i dop./ YU.S. Tsalko – K.: TSUL, 2012. – 360 s.

3. Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 02.12.2010 № 2755-VI iz vnesenymy zminamy i dopovnennyamy. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http:zakon.rada.gov.ua.

4. [Elektronne dzherelo ]https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

5. Zakon Ukrayiny Pro podatok na dodanu vartistʹ[Elektronne dzherelo]https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

6. Bespala N.O. Sutnistʹ podatkiv ta yikh rolʹ u mekhanizmi derzhavnoho upravlinnya sotsialʹno-ekonomichnym rozvytkom krayiny / N.O. Bempala. // Derzhava ta rehiony. – 2009.-№1. - S. 10-15

 

[1] © С.В. ШЕВЦОВА

© Вісник Університету «Україна», № 6 (33), 2022

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України