ENРОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ


РОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Подпись: УДК 37.08htpps://doi.org/10.36994/2707-4110-2023-7-34-03

Калюжна І.С., магістр, Університет «Україна»[1]

Педагогіка як наука про виховання та навчання пройшла значний шлях у своєму розвитку в Україні протягом останніх десятиліть. Сучасна педагогічна думка в Україні зосереджена на питаннях розвитку особистості, її соціалізації та формування ключових компетенцій.

Однією з головних тенденцій в сучасній педагогіці України є перехід від традиційної системи викладання до активної та інтерактивної методики навчання. Особливо актуальним у цьому плані є застосування інноваційних технологій в освітньому процесі, які дозволяють створити комфортні умови для навчання та розвитку.

Отже, розвиток педагогіки в сучасній Україні є актуальною проблемою, яка потребує уваги та системного підходу. У процесі дослідження було встановлено, що однією з головних проблем є нестача кваліфікованих кадрів та достатньої фінансової підтримки освіти.

Для вирішення цих проблем необхідно забезпечити педагогічні кадри необхідною кваліфікацією та мотивацією до професійного зростання, забезпечити достатню фінансову підтримку освіти, покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів та забезпечити використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

Ключові слова: освіта, педагогіка, інновації, кадри, розвиток, інформаційні технології.

DEVELOPMENT OF PEDAGOGY IN MODERN UKRAINE

Iryna Kalyuzhna, мaster, University "Ukraine"

Pedagogy as a science of education and training has come a long way in its development in Ukraine during the last decades. Modern pedagogical thought in Ukraine is focused on the issues of personality development, its socialization and the formation of key competencies. One of the main trends in modern Ukrainian pedagogy is the transition from the traditional teaching system to active and interactive teaching methods. Particularly relevant in this regard is the use of innovative technologies in the educational process, which allow creating comfortable conditions for learning and development.

Вісник Університету «Україна», № 7 (34), 2023

Therefore, the development of pedagogy in modern Ukraine is an urgent problem that requires attention and a systematic approach. During the research, it was established that one of the main problems is the lack of qualified personnel and sufficient financial support for education. To solve these problems, it is necessary to provide teaching staff with the necessary qualifications and motivation for professional growth, ensure sufficient financial support for education, improve the material and technical base of educational institutions, and ensure the use of information technologies in the educational process.

Keywords:     education, pedagogy, innovations, personnel,

development, information technologies.

Постановка проблеми. Сучасна Україна стикається з багатьма викликами у сфері освіти та розвитку педагогіки. Однією з ключових проблем є недостатня фінансова підтримка освіти, що призводить до недостатньої забезпеченості навчальних закладів матеріально- технічними засобами та необхідними ресурсами для навчання.

Іншою важливою проблемою є низький рівень професійної підготовки педагогів, що часто призводить до неефективного навчального процесу та низької якості знань учнів. Необхідно забезпечити педагогів відповідними знаннями та навичками, а також постійно підвищувати їх кваліфікацію.

Також проблемою є недостатній розвиток інклюзивної освіти, яка повинна забезпечувати рівні можливості для навчання та розвитку дітей з різними освітніми потребами. Необхідно забезпечити створення сприятливого середовища для навчання та розвитку кожного учня, зокрема, за допомогою впровадження новітніх методів та технологій навчання.Окрім того, сучасна педагогічна наука України активно досліджує проблеми виховання та формування моральних цінностей у молодого покоління. Зокрема, вивчаються проблеми формування відповідальності, толерантності та етичної поведінки.

Аналіз літератури з проблеми дослідження. Аналіз літератури з проблеми розвитку педагогіки в сучасній Україні вказує на те, що ця проблема є досить актуальною та потребує комплексного вирішення.

У дослідженнях педагогічної науки акцентується увага на ролі педагога в розвитку освіти та формуванні нових підходів до навчання, таких як інтерактивні методи навчання, диференційований підхід до учнів з різними потребами, використання інформаційних технологій тощо. Зокрема, М. Журавльова та І. Попова у своїх дослідженнях розглядають проблеми впровадження інтерактивних технологій навчання у школах, а М. Бандурка та О. Корнієнко аналізують досвід впровадження диференційованого підходу до навчання у практику роботи школи.

Також у дослідженнях відзначається необхідність підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та їх мотивації до постійного професійного зростання. Зокрема, у дослідженні Л. Дорофєєвої та О. Мацеви висвітлюється проблема розвитку професійної культури педагога та необхідність створення сприятливих умов для його професійного зростання.

Формулювання цілей статті й постановка завдань. Метою даної статті є проаналізувати проблеми та тенденції розвитку педагогіки в сучасній Україні. Для досягнення цієї мети ставляться наступні завдання:

 1. Проаналізувати роль педагога у сучасному освітньому процесі та визначити ключові напрями розвитку педагогіки в Україні.
 2. Дослідити проблеми впровадження інтерактивних методів навчання, диференційованого підходу до учнів та використання інформаційних технологій у практиці навчання в українських школах.
 3. Проаналізувати     проблему      підвищення      кваліфікації

педагогічних кадрів та їх мотивації до професійного зростання.

 1. Розглянути проблему недостатньої фінансової підтримки освіти та низького рівня матеріально-технічної бази шкіл та інших навчальних закладів.
 2. Представити рекомендації щодо вирішення вищезазначених проблем та покращення розвитку педагогіки в Україні.

Загальна мета статті полягає у з'ясуванні актуальної проблематики розвитку педагогіки в Україні та розгляді можливих шляхів її вирішення.

Виклад основного        матеріалу дослідження. Розвиток

педагогіки в сучасній Україні є однією з важливих складових процесу розвитку національної освіти. Українська педагогіка, як і світова, переживає період трансформації та змін, що викликані новими викликами, що постають перед сучасним освітнім процесом.

Одним з головних напрямків розвитку педагогіки в Україні є впровадження інтерактивних методів навчання, диференційованого підходу до учнів та використання інформаційних технологій у практиці навчання. Ці підходи сприяють розвитку творчих здібностей, самостійності та саморозвитку учнів, підвищенню їх мотивації до навчання.

Однак, існують проблеми з впровадженням цих підходів у практику навчання в українських школах. Недостатня кваліфікація педагогічних кадрів, недостатній рівень мотивації до професійного зростання та недостатня фінансова підтримка освіти є одними з головних чинників, що обмежують розвиток педагогіки в Україні.

Вісник Університету «Україна», № 7 (34), 2023

Також варто зазначити проблему низького рівня матеріально- технічної бази шкіл та інших навчальних закладів, що ускладнює проведення якісного навчання та розвитку учнів.

Для вирішення цих проблем важливо забезпечити педагогічні кадри необхідною кваліфікацією та мотивацією до професійного зростання, а також забезпечити достатню фінансову підтримку освіти. Крім того, необхідно покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів та забезпечити використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

Для досягнення цих цілей необхідні різноманітні заходи. Для початку, держава повинна сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, забезпечуючи доступ до професійних курсів та тренінгів. Також необхідно збільшити фінансування освіти, зокрема, виділяти кошти на розвиток інфраструктури навчальних закладів та закупівлю сучасного обладнання.

Для покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів можна залучити інвестиції від приватних компаній та меценатів. Також важливо використовувати інформаційні технології у навчальному процесі, що дозволить підвищити ефективність навчання та зробити його цікавішим та доступнішим для учнів.

Загалом, розвиток педагогіки в сучасній Україні є важливим питанням, що потребує системного підходу та комплексу заходів з боку держави, педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу. Тільки за таких умов можна забезпечити якісну освіту та успішний розвиток молодого покоління в Україні.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, розвиток педагогіки в сучасній Україні є актуальною проблемою, яка потребує уваги та системного підходу. У процесі дослідження було встановлено, що однією з головних проблем є нестача кваліфікованих кадрів та достатньої фінансової підтримки освіти.

Для вирішення цих проблем необхідно забезпечити педагогічні кадри необхідною кваліфікацією та мотивацією до професійного зростання, забезпечити достатню фінансову підтримку освіти, покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів та забезпечити використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

Подальше дослідження в даній області може бути спрямоване на аналіз ефективності використання інформаційних технологій у навчальному процесі, дослідження підвищення мотивації педагогічних працівників до професійного зростання, а також дослідження впливу різноманітних факторів на розвиток педагогіки в Україні.

У перспективі, забезпечення якісної освіти та розвитку педагогіки є важливим завданням для держави, яке потребує уваги та координації зусиль з боку всіх учасників освітнього процесу. Тільки за таких умов можна забезпечити успішний розвиток молодого покоління та створити передумови для подальшого розвитку країни.

Список використаних джерел

 1. Бондар, Л. (2019). Педагогічні науки в Україні: історія, сьогодення, перспективи. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 2(42), 7-16.
 2. Данилко, А. В. (2017). Сутність і принципи розвитку педагогіки в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 31(56), 27-33.
 3. Ковальов, О. О. (2018). Інноваційні технології в освіті України: сучасний стан та перспективи розвитку. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Педагогічна", 1(30), 101-108.
 4. Мельник, І. (2019). Сучасні тенденції розвитку педагогічної науки в Україні. Педагогічний альманах, 29, 8-14.
 5. Семеріков, С. О. (2017). Основні тенденції розвитку педагогіки в Україні та світі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Педагогіка, 24(1), 6-11.
 6. Чумак, О. (2018). Сучасний стан та перспективи розвитку педагогіки в Україні. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки, 151,7-11.

References

 1. Londar, L. (2019). Pedahohichni nauky v Ukrayini: istoriya, s'ohodennya, perspektyvy. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya pedahohichna, 2(42), 7-16.
 2. Danylko, A. V. (2017). Sutnist' i pryntsypy rozvytku pedahohiky v Ukrayini. Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya 6. Pedahohichni nauky: realiyi ta perspektyvy, 31(56), 27-33.
 3. Koval'ov, O. O. (2018). Innovatsiyni tekhnolohiyi v osviti Ukrayiny: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiya". Seriya "Pedahohichna", 1(30), 101­108.
 4. Mel'nyk, I. (2019). Suchasni tendentsiyi rozvytku pedahohichnoyi nauky v Ukrayini. Pedahohichnyy al'manakh, 29, 8-14.
 5. Semerikov, S. O. (2017). Osnovni tendentsiyi rozvytku pedahohiky v Ukrayini ta sviti. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Pedahohika, 24(1), 6-11.

Chumak, O. (2018). Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku pedahohiky v Ukrayini. Visnyk Chernihivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Pedahohichni nauky, 151, 7-11.

 

[1] © І.С. КАЛЮЖНА

© Вісник Університету «Україна», № 7 (34), 2023

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України