ENОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ


УДК 657

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

htpps://doi.org/10.36994/2707-4110-2023-8-35-01

 

Загорулько К.В.,, магістр Університет «Україна»[1]

 

Анотація. В статті визначено особливості обліку грошових коштів та його значення для забезпечення ефективної діяльності суб’єктів господарювання. Грошові кошти являються важливою відокремленим об’єктом загальної системи бухгалтерського обліку кожного суб’єкта господарювання що визначає важливість правильної організації їх обліку. Під час проведення дослідження проаналізовано організацію обліку грошових коштів та нормативно-правові засади. Також визначено вплив організації обліку грошових коштів, що визначається значенням обігу грошових коштів в діяльності суб’єкта господарювання. Дана стаття надала можливість визначити основні аспекти організації обліку грошових коштів, які впливають на ліквідність та платоспроможність кожного підприємства.

Ключові слова: облік, організація обліку, грошові кошти, рух грошових коштів, бухгалтерський облік, господарські операції.

 

ORGANIZATION OF CASH ACCOUNTING

 Zagorulko K.V., Master, University "Ukraine"

 

Abstract. The article defines the peculiarities of cash accounting and its importance for ensuring the effective operation of economic entities. Cash is an important separate object of the general accounting system of each business entity, which determines the importance of the correct organization of their accounting. During the research, the organization of cash accounting and legal principles were analyzed.

Also determined is the influence of the organization of cash accounting, which is determined by the value of the circulation of cash in the business entity's activities. This article provided an opportunity to determine the main aspects of the organization of cash accounting, which affect the liquidity and solvency of each enterprise.

Keywords: accounting, organization of accounting, cash, cash flow, accounting, business operations.

 

Вступ. Актуальність дослідження організації обліку грошових коштів визначається тим, що ефективність фунціонування кожного суб’єкта господарювання є прямо залежним від безперервного руху коштів. Сьогодні без грошових коштів не може здійснюватися жодна господарська операція. Поняття “грошові кошти” в бухгалтерському обліку  відображає найліквідніші активи та включає готівку в касі, депозити до запитання, кошти на рахунках у банках, а також електронні гроші. Враховуючи те, що грошові кошти є основою в забезпеченні ліквідності кожного суб’єкта господарювання, їх обігу приділяється значна увага зі сторони фінансового управління. Важливе значення організації обліку грошових коштів полягає в  тому, що від нього залежить фактичне та касове виконання кошторису. Грошові кошти є присутніми як на початковому, так і на кінцевому етапах облікового цинку, тому правильний облік являється основним завданням фінансового управління кожного суб’єкта господарювання. Вивчення організації обліку грошових коштів є досить актуальним сьогодні оскільки в процесі руху грошових коштів визначаються та реалізуються інтереси усіх суб’єктів господарювання.

Вихідні передумови. Питанню вивчення обліку грошових коштів та його організації присв’ячена значна кількість наукових праць та досліджень. Під час дослідження було використано нормативно-правову базу здійснення організації обліку грошових коштів та наукові праці наступних вітчизняних науковців: О. Зінченко, О. Попович, І. Садовська, Ф. Бутинець, Н. Малюга,      С. Голов, Н. Радіонова, Н. Гуріна, О. Маркус, К. Нагірська та інші.

Потрібно зазначити, що питання організації обліку грошових коштів містить в собі ще велику кількість нерозкритих аспектів, адже  фінансовий ринок створює  нові форми платіжних засобів, а в умовах нестабільності вітчизняної економіки це вимагає відповідного реагування органів фінансового управління стосовно забезпечення достатньої платоспроможності та ліквідності суб’єкта господарювання.

Мета статті. Головою метою є дослідження організації обліку грошових коштів та обґрунтування  його особливостей.

Виклад основного матеріалу. В даний час основним завданням бухгалтерського обліку є надання правдивої, повної та неупередженої інформації стосовно руху грошових коштів. Грошові кошти являються важливим відокремленим об’єктом загальної системи бухгалтерського обліку та водночас грошовим вимірником для усіх облікових об’єктів, а також є ресурсом забезпечення ліквідності, платоспроможності та зв’язуючою ланкою усіх господарських процесів.

Грошові кошти є обмеженим та дуже необхідним ресурсом, який являється однією із найскладніших облікових ділянок організації та ведення бухгалтерського обліку діяльності суб’єкта господарювання. Облік грошових коштів потребує досконалої його організації, адже від ефективності ведення даного обліку залежить функціонування системи грошового обігу, від якого безпосередньо залежить ефективність фінансово-господарської діяльності кожного суб’єкта господарювання. Таким чином, чітка організація обліку грошових коштів є необхідною умовою фінансового управління суб’єкта господарювання та  має важливе значення при оцінці фінансового стану, платоспроможності, ліквідності та визначенні майбутніх перспектив розвитку суб’єкта господарювання.

Нормативно-правову базу, на основі якої здійснюється організація обліку грошових коштів, можна поділити на три рівні: І – міжнародний; ІІ – законодавчий; ІІІ – нормативний ( Рис. 1).

Нормативно-правову базу, на основі якої здійснюється організація обліку грошових коштів, можна поділити на три рівні: І – міжнародний; ІІ – законодавчий; ІІІ – нормативний ( Рис. 1).

 

Нормативно-правова база організації обліку грошових коштів

І рівень – Міжнародний

ІІ рівень – Законодавчий

ІІІ рівень –Нормативний

МСБО 1 «Подання фінансової звітності»;

МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»;

МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»;

МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Закон України «Про банки і банківську діяльність»;

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

Податковий кодекс

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;

НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»;

НП(С)БО 22 «Вплив інфляції»

 

 
   

Відповідно до статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе уповноважений орган, що здійснює керівництво суб’єктом господарської діяльності [1].

Важливою нормативно-правовою основою при організації бухгалтерського облік грошових коштів є Національне положення (Стандарт) бухгалтерського обліку (далі – НП (С) БО)1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». НП (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» регламентує відображення та розкриття в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про грошові кошти суб’єкта господарювання [2].

Про важливість організації обліку грошових коштів в забезпеченні ефективної діяльності суб’єкта господарської діяльності свідчить те, що по даному елементу бухгалтерського обліку формується окремий звіт, який  має назву “Звіт про рух грошових коштів”. Умови та особливості формування даного звіту визначені Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7), головною метою якого є визначення основних вимог відносно надання інформації щодо минулих змін грошових коштів суб’єкта господарювання, а також  їх еквівалентів за допомогою формування звіту про рух грошових коштів, що забезпечує розмежування грошових потоків протягом визначеного періоду від здійснення фінансової, операційної та інвестиційної діяльності [3].

Під час організації обліку грошових коштів формування звіту про грошові кошти в поєднанні з іншими фінансовими звітами надає можливість оцінити зміни в чистих активах та фінансовій структурі суб’єкта господарської діяльності. Даний звіт дає можливість згенерувати усю інформацію стосовно обігу грошових коштів, яка є важливою при визначенні теперішньої вартості майбутніх грошових потоків суб’єктів господарської діяльності [3].

Враховуючи основні засади діючих нормативних актів, потрібно відмітити, що основною метою організації обліку грошових коштів має бути раціональне формування достовірної облікової інформації для направлення органам фінансового управління та контролю, з метою забезпечення ефективного ведення діяльності суб’єктом господарювання в майбутньому.

Під час дослідження було визначено, що вихідним елементом при організації обліку грошових коштів є їх класифікація, що дає можливість їх структурувати відповідно до потреб основних засад ведення бухгалтерського обліку.  В даний час грошові кошти під час здійснення бухгалтерського обліку класифікують за наступними ознаками:

 • залежно від рахунку на якому вони відображаються: грошові кошти в касі; грошові кошти на поточних рахунках; грошові кошти на валютному ринку; грошові кошти у підзвітних осіб;
 • залежно від їх призначення: грошові кошти для здійснення грошового обороту; грошові кошти спеціального призначення;
 • залежно від місця їх зберігання: грошові кошти в касі; грошові кошти на рахунках в банках; грошові кошти у підзвітних осіб;
 • залежно від джерела формування: власні грошові кошти; позичкові грошові кошти;
 • залежно від ступеня ділової активності: активні; пасивні;
 • залежно від натурально-речової форми: готівкові грошові кошти; безготівкові грошові кошти тощо [4, 727].

Потрібно зазначити, що на даних характерних ознаках класифікація  грошових коштів суб’єктів господарської діяльності не завершується. На сьогодні класифікаційні ознаки в наукових джерелах мають досить розгалужений характер, що в свою чергу впливає на ефективність організації обліку грошових коштів, адже класифікація грошових коштів за характерними ознаками має важливе значення для забезпечення раціонального відображення грошових коштів в бухгалтерському обліку, а також ефективності здійснення аналізу фінансового стану суб’єкта господарської діяльності.

Організаційні аспекти обліку грошових коштів базуються на організаційно-методичних засадах здійснення облікового процесу. Дані організаційні засади спрямовані на досягнення поставлених завдань ведення обліку, а також виявлення основних проблем та недоліків під час здійснення облікових операцій.

До основних завдань обліку грошових коштів відносяться [6]:

 • раціональна організація, законе та своєчасне проведення готівкових і безготівкових розрахункових операцій;
 • повне, своєчасне  та правильне документування операцій з проведення розрахунків, вибуття та надходження грошових коштів;
 • забезпечення збереження у касі грошових коштів, а також їх еквівалентів;
 • контроль за економічністю та законністю витрачання грошових коштів;
 • забезпечення обліковою інформацією управління грошовими коштами та дебіторською заборгованістю;
 • забезпечення проведення періодичної інвентаризації грошових коштів та дебіторської заборгованості.

Варто зауважити, що правильна організації обліку грошових коштів надає можливість забезпечити формування правдивої інформації відносно  наявності грошових коштів, цілеспрямованого їх використання, а також здійснення ефективного контролю за збереженням обсягу грошових коштів, який потрібен для забезпечення платоспроможності та ліквідності суб’єкта господарської діяльності.

Нажаль навіть при досконалому вивченні нормативно-правової основи та усвідомлення важливості виконання основних завдань під час організації обліку грошових коштів всерівно виникають певні проблеми, серед яких: неузгодженість національних положень ведення бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами; відсутність управлінської звітності стосовно руху грошових коштів; недосконалість системи управлінського обліку, що визначається нестачею оперативних та аналітичних даних; недосконалість та недостатність методів та форм  здійснення розрахунків;  наявність порушень платіжної та касової дисциплін; недосконале організаційне та матеріально-технічне забезпечення процедури ведення обліку грошових коштів; недосконала система контролю за використанням та збереженням грошових коштів суб’єктами господарської діяльності; ухилення від оподаткування на підставі використання необлікових грошових коштів; несвоєчасність та неповнота відображення в системі обліку грошових коштів тощо [5, 41-42].

В даний час існує безліч визначених та сформованих напрямків подолання існуючих проблем організації обліку грошових коштів, але найбільше науковці наполягають на удосконаленні відповідності національних стандартів до міжнародних норм, адже найбільші складності  виникають в обліку грошових коштів під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Потрібно зазначити, що облікова політика кожного суб’єкта господарювання має бути спрямована на усунення вище зазначених проблем організації обліку грошових коштів, звичайно окрім тих, що стосуються недосконалості нормативно-правової бази. Адже від правдивості та раціональності організації обліку грошових коштів залежать  не лише позитивна динаміка фінансово-економічних показників суб’єкта господарювала, але й формування системи грошово-кредитного регулювання на фінансовому ринку в цілому.

Висновки. Отже, організація обліку грошових коштів є важливим процесом під час діяльності суб’єкта господарювання, що впливає також на правильність визначення ліквідності та платоспроможності, а також надає можливість забезпечити конкурентоспроможності суб’єкта господарювання на ринку його функціонування. Визначенні завдання організації обліку грошових коштів формуються на організаційно-методичними засадами та мають бути основою під час ведення бухгалтерського обліку кожного суб’єкта господарської діяльності. Сьогодні організація обліку грошових коштів має досить важливі проблеми, які можна вирішити за рахунок відповідності національних положень бухгалтерського обліку міжнародним стандартам.

 

Список використаних джерел

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами внесеними Законом № 2435-ІХ від 19 липня 2022 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/996-14#Text
 2. Національне положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 7 лютого 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0336-13#Text
 3. Мiжнaрoдний стaндaрт бухгaлтeрськoгo oблiку 7 ( МСБО 7) «Звiт прo рух грoшoвих кoштiв» вiд 1 січня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_019#Text
 4. Зінченко О.В., Дідик Я.В. Організаційно-методичний аспект обліку грошових коштів та їх роль за сучасних умов господарювання // О.В. Зінченко, Я.В. Дідик/ Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, 2019. С. 725-731 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/107.pdf
 5. Попович О.В., Матківська Т.Я. Проблеми та шляхи вдосконалення обліку операцій з грошовими коштами // О.В. Попович, Т.Я. Матківська/ Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка, фінанси, право», №7, 2020. С. 40-43
 6. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік/ І.Б. Садовська. Електронна бібліотека українських підручників 2010-2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/39-buhgalterskiy-oblk-sadovska-b.htm

 

References

1. Zakon Ukrayiny «Pro bukhhaltersʹkyy oblik ta finansovu zvitnistʹ v Ukrayini» iz zminamy vnesenymy Zakonom № 2435-IKH vid 19 lypnya 2022 roku [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/996-14#Text

2. Natsionalʹne polozhennya (Standart) bukhhaltersʹkoho obliku 1 «Zahalʹni vymohy do finansovoyi zvitnosti» vid 7 lyutoho 2013 roku [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0336-13#Text

3. Mizhnarodnyy standart bukhhaltersʹkoho obliku 7 ( MSBO 7) «Zvit pro rukh hroshovykh koshtiv» vid 1 sichnya 2012 r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_019#Text

4. Zinchenko O.V., Didyk YA.V. Orhanizatsiyno-metodychnyy aspekt obliku hroshovykh koshtiv ta yikh rolʹ za suchasnykh umov hospodaryuvannya // O.V. Zinchenko, YA.V. Didyk/ Bukhhaltersʹkyy oblik, analiz ta audyt, 2019. S. 725-731 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/107.pdf

5. Popovych O.V., Matkivsʹka T.YA. Problemy ta shlyakhy vdoskonalennya obliku operatsiy z hroshovymy koshtamy // O.V. Popovych, T.YA. Matkivsʹka/ Shchomisyachnyy informatsiyno-analitychnyy zhurnal «Ekonomika, finansy, pravo», №7, 2020. S. 40-43

6. Sadovsʹka I.B. Bukhhaltersʹkyy oblik/ I.B. Sadovsʹka. Elektronna biblioteka ukrayinsʹkykh pidruchnykiv 2010-2022 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://westudents.com.ua/knigi/39-buhgalterskiy-oblk-sadovska-b.htm

 

[1] © К.В. ЗАГОРУЛЬКО

© Вісник Університету «Україна», № 8 (35), 2023

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України