ENОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ


УДК 339.113

Окремі аспекти поведінки споживача в україні

під час війни

 

htpps://doi.org/10.36994/2707-4110-2023-8-35-06

 

Кутліна І.Ю., кандидат технічних наук, професор кафедри управління та адміністрування,

Герлян Я.С., аспірант, Університет «Україна»[1]

 

Анотація. У статті розглянуто основні аспекти поведінки українських споживачів в умовах війни. Визначено суттєве значення маркетингу як ринкового поняття та його функції, яка полягає у розвитку взаємодії між виробником, продавцем, споживачем в певних ринкових умовах, що має на меті отримання прибутку кожним з його учасників. Доведено зростання значення узгодження між попитом і пропозицією у ринковій економічній системі. Розкрито визначення і поняття поведінки споживача ринкового середовища. Розглянуто теорію споживчої поведінки.  Охарактеризовано основні зміни поведінки українських споживачів в умовах воєнного стану. Встановлено зменшення купівельної спроможності через погіршення фінансового стану українців. Визначено основні причини зниження купівельної активності українців. Розглянуто основні тенденції вибору брендів українцями. Проаналізовано стратегії, яких дотримуються споживачі під час війни. Встановлено основні завдання бізнесу щодо задоволення потреб споживачів в умовах воєнного стану.

Ключові слова: поведінка споживача, ринкове середовище, воєнний стан, купівельна спроможність, бренд, фінансовий стан, споживчі стратегії, бізнес.

 

CERTAIN ASPECTS OF CONSUMER BEHAVIOR IN UKRAINE DURING THE WAR

Kutlina I.Y., Candidate of Technical Sciences, Lecturer, Department of Management and Administration

Gerlian I.S., Postgraduate, University «Ukraine»

The article examines the main aspects of the behavior of Ukrainian consumers in wartime conditions. The essential importance of marketing as a market concept and its function is determined, which consists in the development of interaction between the producer, seller, and consumer in certain market conditions, which aims to make a profit for each of its participants. It is proved that the importance of matching between supply and demand in the market economic system is increasing. The definition and concept of consumer behavior in the market environment is disclosed. The theory of consumer behavior is considered. The main changes in the behavior of Ukrainian consumers in the conditions of martial law are characterized. A decrease in purchasing power due to the deterioration of the financial condition of Ukrainians has been established. The main reasons for the decrease in purchasing activity of Ukrainians have been identified. The main trends in the choice of brands by Ukrainians are considered. The strategies followed by consumers during the war are analyzed. The main tasks of the business to satisfy the needs of consumers in the conditions of martial law have been established.

Keywords: consumer behavior, market environment, martial law, purchasing power, brand, financial status, consumer strategies, business.

 

Постановка проблеми. Важливою умовою ефективного функціонування підприємств будь якої галузі та сфери є вивчення поведінки споживача ринкового середовища та формування стратегії з урахуванням її змін.

Особливої уваги заслуговує вивчення та врахування підприємствами  чинників, які впливають на поведінку споживачів в умовах війни. Основним завданням підприємств під час війни є пошук можливостей виживання їх на ринку та ефективної  діяльності навіть за таких складних умов. Саме тому вивчення попиту споживачів на товари і послуги, швидка реакція на цей попит та його зміни мають бути у пріоритеті підприємств.

Актуальність проблеми.  Сьогодні різко зростає роль та особливо гостро стоїть питання вирішення проблеми задоволення попиту, потреб, вимог і бажань споживачів, зміна поведінки споживачів, що знаходяться в Україні, під час війни. Тому актуальним для бізнес-структур є вирішення проблеми вивчення поведінки таких споживачів та своєчасне реагування на її зміни, що, насамперед, сприятиме розвитку економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі поведінки споживачів ринкового середовища в умовах воєнного стану приділяється велика увага як науковців, так і практиків: Білецька, І. [1], Благополучна А. [2, 3], Полях С. [12], Ткалич М. [13], Косар Н., Мамчин М., Баран А. [8], Василишин Т. [5], Єрмакова Я., Гафуров М., Брик В. [7], Крючко К. [9], Яснопольська В. [15] та інших.

Теорія і практика поведінки споживачів активно досліджуються сьогодні як в Україні так і за її межами.  Проте в працях наукової спільноти і практиків ще недостатньо вивчається проблема необхідності визначення ролі зміни поведінки споживачів в системі підприємництва різних регіонів України саме в умовах війни та воєнного стану.

Метою статті є дослідження зміни поведінки споживачів в умовах війни на підконтрольних Україні територіях і визначення впливу цих змін на задоволення потреб і споживчу поведінку українців.

Виклад основного матеріалу.  У основі маркетингу лежить дуже проста початкова ідея: виробляти те, що хоче (що вимагає) покупець, і що, в загальному випадку, зможе задовольнити його нужди, потреби і запити, і за тією ціною, яку він готовий при цьому заплатити. це втілюється у формулу - маркетинг є прагнення товаровиробника зробити з потенційного покупця свого клієнта. Маркетинг є ринковим поняттям і його функція полягає у розвитку взаємодії між виробником, продавцем, споживачем в певних ринкових умовах, що має на меті отримання прибутку кожним з його учасників.

Маркетинг, як невід'ємна категорія ринку, в узагальненому вигляді конкретизує реальну діяльність фірми по управлінню попитом на результати своєї діяльності. Це управління включає вивчення потреби різних категорій людей (суспільства) в продукції (послугах, що надаються), що випускається, і ряд заснованих на результатах аналізу маркетингових дій.

У ринковій економічній системі узгодження між попитом і пропозицією відбувається децентралізовано, на мікрорівні, а саме, на ринку, виходячи з того, яке положення фірма зайняла на ньому. На так званому ринку продавця попит перевищує пропозицію, формується дефіцит; покупці повинні докладати активні зусилля для того, щоб придбати бажаний товар; виробники стурбовані тільки отриманням сировини і виробництвом товарів, вся продукція у них купується без проблем.

На ринку покупця, навпаки, пропозиція панує над попитом; покупці мають нагоду вибирати, і проблема для них полягає тільки в тому, можуть вони дозволити собі це споживання чи ні, чи задоволені вони якістю товару і послуги саме цього продавця або треба звернутися до іншого. Продавці, у свою чергу, повинні активно прагнути збути товар: дослідити характер попиту, виявити сегменти ринку, переконати покупця в переваги свого товару і добиватися диференціальних переваг в порівнянні з іншими продавцями, розширюючи диверсифікацію.

В основі формування ринкового попиту лежать рішення споживачів. Модель поведінки споживача будується за загальними правилами мікроекономічного моделювання і включає три основних елементи: мету, обмеження, вибір. Важливість досліджень мотивації і поведінки споживачів відома у всьому світі. Головна турбота і підприємців і маркетологів полягає в тому, щоб вплинути на цю саму поведінку. В результаті наука про споживача набуває першорядної ваги. Поведінка споживача направлена безпосередньо на здобуття, вжиток і розпорядження продуктами і послугами, включаючи процеси ухвалення рішень, які передують цим діям і слідують за ними.

Мета споживача полягає в отриманні якомога більшого задоволення від споживання певного набору благ, тобто в максимізації корисності. Обмеження – це всі обставини, які не дозволяють споживачу отрима­ти все, що забажається, найважливішими з них є ціни товарів і послуг та дохід споживача. Вибір полягає у прийнятті та реалізації рішення щодо обсягу і струк­тури споживчого набору за даних обмежень, який дозволив би максимізувати задоволення потреб.

Поведінкою споживача є поведінка особи, що вирішує проблему, купівлі товарів для задоволення особистих потреб. Змістовну основу поведінки споживачів складає процес прийняття рішень щодо купівлі та чинники, що його визначають. У цьому контексті доцільно розрізняти наступні поняття: кінцевий споживач і проміжний споживач, споживач і покупець. [12]

Кінцеві споживачі купують для власного споживання, а проміжні — для перепродажу чи здачі в оренду. Система чинників, що визначають поведінку цих груп споживачів є різною.

Споживач і покупець можуть бути однією особою, а можуть бути різними. Якщо покупець купує для себе, тоді ці поняття співпадають, а якщо купує для споживання іншими, то відрізняються. Отже, покупець, це особа яка купує товар, а споживач, це особа яка його використовує. У сфері послуг поняття "покупець" і "споживач" співпадають, в цій сфері в якості поняття "споживач" нерідко використовують поняття "клієнт".

Чинники поведінки споживачів можна розділити на внутрішні і зовнішні До зовнішніх відносяться ті, що формуються соціальним оточенням: культура, моральні цінності, демографічний стан, соціальний статус, референтні групи, сім 'я тощо. До внутрішніх чинників ті, що властиві споживачеві як індивідууму: рівень доходів, сприйняття, навчання, пам'ять, мотиви, емоції, темперамент тощо. [10]

Вихідною точкою споживчої поведінки є життєвий стиль. Вважається, що кінцеві споживачі купують для того, щоб підтримати або поліпшити життєвий стиль. Процес прийняття рішень споживачем розглядається, як правило, у складі наступних етапів: усвідомлення споживачем наявності проблеми, інформаційний пошук, оцінка та вибір альтернатив купівлі, купівля, використання покупки та оцінка рішення.

Традиційно споживання розглядалася як спосіб задоволення базисних людських потреб за допомогою разового або тривалого споживання-знищення товарів. Так, споживаючи хліб, ви його знищуєте, споживаючи одяг, ви його зношуєте. Проте вивчення споживання привело ряд дослідників до висновку, що споживання стає для широких мас населення передусім виробництвом символів. Людина купує модний одяг, щоб всі бачили його сучасність, і уникає екстравагантної, щоб не уславитися диваком. Людина, споживаючи, прагне повідомити оточуючим інформацію про себе, таким способом він пише своєрідний текст.

В науках про суспільство кінця XX ст. споживання розглядається як соціальний і культурний процес, що включає культурні знаки і символи, а не просто економічний утилітарний процес. Багато груп людей, чиє споживання зумовлюється економічним становищем, а не соціальною і культурною практикою. Проте і вони, навіть якщо не в змозі купувати товари, які бачили у фільмах чи в пресі, можуть прагнути до їх придбання. Таким чином, споживання обумовлено не тільки, а часто і не стільки базовими потребами, скільки символічним змістом, який культура суспільства вкладає у речі.

Теорія споживчої поведінки ґрунтується на таких категоріях, як закон попиту і спадна гранична корисність благ, що надходять у споживання. Споживча поведінка впливає на напрямок розвитку виробництва і структуру економіки в цілому. Поведінка споживачів впливає і на цінову політику ринків. [11]

У кінцевому рахунку саме поведінка споживачів змушує продавців підвищувати або знижувати ціни на товари, передбачати наслідки від утримання цін незмінними. Подібні питання постійно постають перед комерсантами, оскільки від рівня цін залежать прибутки та збитки.

Споживчий попит обмежений особистим бюджетом покупців, їх грошовими доходами, сума яких при встановлених цінах визначає розміри платоспроможності кожного з них. Корисність придбаних благ розглядається покупцями як відповідність благ набору певних споживчих властивостей. При виборі покупок споживачі керуються правилом зіставлення корисності благ з їх цінами, прагнучи до так званого умові рівноваги.

Здійснюючи покупки, споживачі вирішують своєрідну тріаду проблем. Як врівноважити витрати з доходами в рамках особистого бюджету? Яка корисність придбаних благ? Наскільки співмірні корисність і ціна цих благ? Зрозуміло, відповіді на ці питання ґрунтуються на суто особистих думках кожного конкретного споживача. Проте різноманіття суб'єктивних думок все ж формує деякі загальні тенденції та закономірності, які можуть бути виміряні характеристиками та показниками, що важливо з практичної точки зору.

Які чинники впливають на споживчу поведінку в Україні на тлі воєнного стану, як вплинула війна на купівельну спроможність українців, яким товарам віддають перевагу споживачі у світлі воєнних дій, що відбуваються в країні?

Наприкінці лютого 2022 р. відбулось широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну. І територія країни поділилась на дві великі частини: тимчасово окуповані та неокуповані території. В свою чергу, споживачі, які не евакуювались в зарубіжні країни, також розподілились на дві категорії: ті, що виявились на тимчасово окупованих територіях, і ті, що залишились проживати на неокупованій території. Як вплинула війна на поведінку споживачів, чи відбулись в ній зміни і які саме? Що стало пріоритетом купівлі споживачами?

У перші ж тижні введення воєнного стану, особливо в містах, наближених до зони бойових дій, підвищився попит споживачів на продовольчі товари першої необхідності, до яких слід віднести сіль, цукор, борошно, крупи, рослинні олії, консерви, тобто товари тривалого зберігання. Руйнування логістичної інфраструктури, розподільчих центрів, закриття продовольчих магазинів, небезпека наближення фронту і можлива окупація, міграція мільйонів українців за кордон, призвели до спорожнілих полиць в діючих торговельних підприємствах. Серед непродовольчих товарів підвищеним попитом відзначались такі товари як пальне, сірники, свічки, окремі підгрупи засобів гігієни та інші.

Фахівці  Порталу топ-менеджерів оптової та роздрібної торгівлі TradeMasterGroup [6] на підставі отриманих результатів дослідження стверджують, що частота покупок у 2022 році порівняно з 2021 роком помітно впала – у березні на 17%, а в квітні – 12%. Оскільки споживачі вибирали більш досяжні місця для покупок, тобто традиційні магазинчики біля дому, темп приросту традиційних форматів  становив +19% в грошовому вимірі та випереджав сучасні формати (+4%), а онлайн канал, який був тріумфатором останніх років за темпами зростання, втратив більше половини своїх покупців у перші місяці війни (-56% в березні та -18% у квітні 2022 року).

Інтерес представляють результати проведеного у жовтні 2022 року дослідження дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб» Соціологічної групи «РЕЙТИНГ» під керівництвом директора, доктора психологічних наук, професора Ткалич М. [13] щодо стратегії поведінки споживачів. Дослідження проводились серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Результати досліджень показали, що 42% опитаних купують товари, які за ціною відповідають їх якості, 29% - регулярно купують одні й ті самі товари, 20% - купують ті товари, що приносять задоволення і тільки 2% - надають перевагу новинкам [13, 15]. Дослідниками виявлено, що серед тих, хто намагається купити товар дешевше, переважають споживачі віком 51 рік і старше (38%), а частка жінок в цій цільовій аудиторії становить 34%, що пояснюється невисокими їхніми доходами та відносно низькою платоспроможністю, а також тим, що люди старшого покоління змушені економити.

Ця тези підтверджується даними Dnipropetrovsk Investment Agency (DIA), які свідчать, що станом на листопад 2022 року 32% українців мають низький фінансовий статус, зросла кількість людей, що втратили роботу і зараз не працюють — 35% опитаних, 29% — втратили частину заробітної плати і лише близько 36% українців працює без втрати зарплати. [14]

Фінансові труднощі, пов`язані з війною, стали основним чинником змін купівельних звичок серед українців, що вплинуло на рішення покупців ретельніше підходити до задоволення потреб та розраховувати свій бюджет. [4]

Результати опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research, свідчать про швидкий темп зростання раціональності споживання на споживчому українському ринку, оскільки  близько половини українців (42%) здійснюють суворе планування покупок, а 40% українських споживачів скоротили обсяг та кількість товарів загалом. [4]

З початком повномасштабної війни змінилось відношення споживачів до брендів, а традиційні підходи до маркетингу та реклами втратили свій сенс. [9] Скорочення кількості споживачів, обумовлене міграційними процесами, зниженням рівня доходів, втратою роботи та низкою інших факторів, призводить до необхідності посилення конкурентної боротьби за споживача, а тому важливим шляхом утримання споживача залишається додаткова цінність бренду та її підвищення.  [9]

Дослідження показали, що важливою стратегією, якої дотримуються українці в цих умовах, є стратегія купівлі тих самих брендів, але при цьому зменшуючи обсяг. Основною відмінністю є перехід українських споживачів на більш дешеві торгові марки. [7]

Споживачі віддають перевагу дешевшим брендам або товарам-замінникам (36%), а розвиток споживацького патріотизму також вплинув на вибір бренду. Так, при виборі серед звичних та нових брендів, споживачі надають суттєву перевагу  саме українським виробникам, взагалі або частково відмовляючись від купівлі продукції брендів, які мають бізнес у росії (60% респондентів). [4]

Закономірно виникає питання чи потрібен українському споживачеві бренд у воєнний час. Враховуючи вищевикладене, відповідь на це питання, однозначно, є позитивною, але фахівці наголошують на тому, що виникає необхідність робити бренд людянішим та відкритішим, тобто підприємство має змінити фокус зі споживача на людину. [9] Однак слід зазначити, що в умовах сьогодення спостерігається підтримка споживачами локального бренду на тлі загальної тенденції зміни в бік зменшення лояльності до брендів [14].

Бізнес при виборі маркетингової стратегії повинен враховувати всі ці зміни й докладати зусиль до створення щирої та відповідальної комунікації, в якій головна роль відводиться саме загальнолюдським цінностям. Бізнесу дуже важливо мати розуміння, що саме відбувається в цей важкий воєнний час з різними верствами населення для формування актуальної та ефективної взаємодії зі своїми клієнтами. [4]

Таким чином, підприємство будь якої галузі та сфери має не тільки спрямовувати свою діяльність на прибутковість, але й формувати та здійснювати  соціально відповідальну політику, що є особливо важливим чинником успішності в умовах воєнного часу.

Висновки. Отже, на тлі  повномасштабної війни в Україні спостерігаються стійка тенденція суттєвої зміни поведінки та купівельних пріоритетів українських споживачів, що бізнес, відповідно, має враховувати в своїй діяльності.  Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що дана тема потребує подальших досліджень.

 

Список використаної літератури

 1. Білецька, І., & Романчукевич, М. (2022). СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ПОВЕДІНКА СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ НА НЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ І МЕНЕДЖМЕНТУ. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (2), 85–91. https://doi.org/10.31891/mdes/2022-4-11
 2. Благополучна А. Економічна доступність продовольства в умовах війни. Економічні горизонти. 2022. 3(21). С. 13–20. URL:  https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.263549
 3. Благополучна А., Ляховська Н. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на зміну поведінки споживачів послуг гостинності. Економічні горизонти. 2022.  1(19). С. 57–65. URL:  https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(19).2022.259406
 4. Близнюк Є. За списком: як українці купують під час війни і наскільки раціональнішими ми стали в цьому процесі. URL: https://mind.ua/openmind/20246827-za-spiskom-yak-ukrayinci-kupuyut-pid-chas-vijni
 5. Василишин Т. Більшість маркетингових активностей в Україні зараз просто на нулі. URL: https://lvbs.com.ua/news/bilshist-marketyngovyh-aktyvnostej-v-ukrayini-zaraz-prosto-na-nuli-taras-vasylyshyn-panem-digital-agency/
 6. Війна та зміни купівельної поведінки. URL: https://trademaster.ua/articles/313553
 7. Єрмакова Я., Гафуров М., Брик В. Вижити й перемогти: як змінилася купівельна поведінка українців під час війни – дослідження RAU і NielsenIQ. URL:  https://usp-ltd.org/vyzhyty-j-peremohty-iak-zminylasia-kupivelna-povedinka-ukraintsiv-pid-chas-vijny-doslidzhennia-rau-i-nielseniq/
 8. Косар Н., Мамчин М., Баран А. Дослідження зміни поведінки споживачів у сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2022. (45). URL:  https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-68
 9. Крючко К.  Маркетинг воєнного часу: як змінилася поведінка споживачів під час війни? Чи потрібний бренд у воєнний час? Як має змінитися підхід до маркетингу? — дослідження Havas Village Ukraine. URL: https://cases.media/article/marketing-voyennogo-chasu-doslidzhennya-havas-village-ukraine
 10. Мазана Т. В., Ткаченко В. П. Ринкова поведінка споживача та її вплив на результативність функціонування підприємства. Агросвіт. 2017. № 7. С. 38–41.
 11. Окландер М. А. Сучасні трансформації культурних чинників поведінки споживача / М. А. Окландер // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2013. № 10. С. 386-392. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2013_10_65.
 12. Полях С.С. Особливості зміни поведінки споживачів на ринку в сучасних умовах. Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 9—10. С.69-76. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/9-10_2022/13.pdf
 13. Ткалич М. Вісімнадцяте загальнонаціональне опитування: Психологічні маркери війни. URL: http://ratinggroup.ua/
 14. Як змінилася споживча поведінка українців. URL: https://dia.dp.gov.ua/yak-zminilasya-spozhivcha-povedinka-ukra%D1%97nciv/ 
 15. Яснопольська В. Українці частіше роблять покупки із задоволення і не дуже прагнуть до економії — соцопитування. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20221017-ukrayinczi-chastishe-roblyat-pokupky-iz-zadovolennya-i-ne-duzhe-pragnut-do-ekonomiyi-soczopytuvannya/

References

1. Biletsʹka, I., & Romanchukevych, M. (2022). SOTSIALʹNO VIDPOVIDALʹNA POVEDINKA SUBʺYEKTIV BIZNESU NA NEOKUPOVANYKH TERYTORIYAKH UKRAYINY V UMOVAKH VIYNY: ASPEKTY MARKETYNHU I MENEDZHMENTU. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (2), 85–91. https://doi.org/10.31891/mdes/2022-4-11

2. Blahopoluchna A. Ekonomichna dostupnistʹ prodovolʹstva v umovakh viyny. Ekonomichni horyzonty. 2022. 3(21). S. 13–20. URL: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.263549

3. Blahopoluchna A., Lyakhovsʹka N. Vplyv zovnishnikh ta vnutrishnikh faktoriv na zminu povedinky spozhyvachiv posluh hostynnosti. Ekonomichni horyzonty. 2022. 1(19). S. 57–65. URL: https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(19).2022.259406 4. Blyznyuk YE. Za spyskom: yak ukrayintsi kupuyutʹ pid chas viyny i naskilʹky ratsionalʹnishymy my staly v tsʹomu protsesi. URL: https://mind.ua/openmind/20246827-za-spiskom-yak-ukrayinci-kupuyut-pid-chas-vijni

5. Vasylyshyn T. Bilʹshistʹ marketynhovykh aktyvnostey v Ukrayini zaraz prosto na nuli. URL: https://lvbs.com.ua/news/bilshist-marketyngovyh-aktyvnostej-v-ukrayini-zaraz-prosto-na-nuli-taras-vasylyshyn-panem-digital-agency/

6. Viyna ta zminy kupivelʹnoyi povedinky. URL: https://trademaster.ua/articles/313553

7. Yermakova YA., Hafurov M., Bryk V. Vyzhyty y peremohty: yak zminylasya kupivelʹna povedinka ukrayintsiv pid chas viyny – doslidzhennya RAU i NielsenIQ. URL: https://usp-ltd.org/vyzhyty-j-peremohty-iak-zminylasia-kupivelna-povedinka-ukraintsiv-pid-chas-vijny-doslidzhennia-rau-i-nielseniq/

8. Kosar N., Mamchyn M., Baran A. Doslidzhennya zminy povedinky spozhyvachiv u suchasnykh umovakh. Ekonomika ta suspilʹstvo. 2022. (45). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-68

9. Kryuchko K. Marketynh voyennoho chasu: yak zminylasya povedinka spozhyvachiv pid chas viyny? Chy potribnyy brend u voyennyy chas? Yak maye zminytysya pidkhid do marketynhu? — doslidzhennya Havas Village Ukraine. URL: https://cases.media/article/marketing-voyennogo-chasu-doslidzhennya-havas-village-ukraine

10. Mazana T. V., Tkachenko V. P. Rynkova povedinka spozhyvacha ta yiyi vplyv na rezulʹtatyvnistʹ funktsionuvannya pidpryyemstva. Ahrosvit. 2017. № 7. S. 38–41.

11. Oklander M. A. Suchasni transformatsiyi kulʹturnykh chynnykiv povedinky spozhyvacha / M. A. Oklander // Ekonomichnyy visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny "Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut". 2013. № 10. S. 386-392. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2013_10_65.

12. Polyakh S.S. Osoblyvosti zminy povedinky spozhyvachiv na rynku v suchasnykh umovakh. Ekonomichna nauka. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2022. № 9—10. S.69-76. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/9-10_2022/13.pdf

13. Tkalych M. Visimnadtsyate zahalʹnonatsionalʹne opytuvannya: Psykholohichni markery viyny. URL: http://ratinggroup.ua/

14. Yak zminylasya spozhyvcha povedinka ukrayintsiv. URL: https://dia.dp.gov.ua/yak-zminilasya-spozhivcha-povedinka-ukra%D1%97nciv/

15. Yasnopolʹsʹka V. Ukrayintsi chastishe roblyatʹ pokupky iz zadovolennya i ne duzhe prahnutʹ do ekonomiyi — sotsopytuvannya. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20221017-ukrayinczi-chastishe-roblyat-pokupky-iz-zadovolennya-i-ne-duzhe-pragnut-do-ekonomiyi-soczopytuvannya/

 

[1] © І.Ю. КУТЛІНА, Я.С. ГЕРЛЯН

© Вісник Університету «Україна», № 8 (35), 2023

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України