ENФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ


УДК 330.14

 

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

htpps://doi.org/10.36994/2707-4110-2023-8-35-07

 

Попов Р.В., аспірант, Університет «Україна»[1]

 

В статті наведено основні фінансові результати та перспективні напрями розвитку лісового господарства в результаті реорганізації державних лісогосподарських підприємств України в єдину юридичну особу, зокрема: відзначається позитивна тенденція зростання прибутковості та рентабельності діяльності новоствореного ДП «Ліси України» за результатами першого півріччя 2023 року; підприємством здійснено оптимізацію витрат на утримання адміністративного штату, що не призвело до зменшення кількості працюючих в галузі, середня заробітна плата яких зросла на 15%; укрупнення підприємств лісової галузі слугує ефективною передумовою впровадження централізованої системи закупівель на придбання пального, техніки, обладнання, іншої продукції, що безумовно сприяє зменшенню ціни товарів при збільшення обсягів закупівель.

Крім того автором зазначається, що в результаті реформи можливе подальше впровадження біржової торгівлі лісоматеріалами з метою покращення доходності і прозорості діяльності ДП «Ліси України» та формування умов для залучення зовнішніх інвестиційних джерел щодо придбання нової техніки на основі банківських кредитів або коштів кредитно-експортних установ країни-виробника. До того ж фінансовий план ДП «Ліси України» на 2023 рік передбачає понад 2,1 млрд. грн інвестицій, з яких значна частина буде направлена на механізацію лісокультурних та лісозаготівельних робіт. Відзначається необхідність будівництва лісових доріг як важливого напряму в питанні екологізації лісової галузі та будівництва лісових селекційно-насіннєвих центрів, продукція яких, в першу чергу, повинна забезпечувати власні потреби підприємства, але згодом необхідно реалізовувати насіннєво-садивний матеріал і на зовнішніх ринках.

В статті зазначено, що оскільки  ДП «Ліси України» є однією з найбільших за площею європейських лісогосподарських компаній, то розвиток міжнародної системи «зелених» фінансів відкриває перед підприємством реальні перспективи додаткового отримання коштів.

Ключові слова: лісове господарство, фінансові результати, фінансові перспективи, реформа, перспектива.

 

FINANCIAL RESULTS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF FORESTRY OF UKRAINE

Tytarenko V.V., graduate student, University "Ukraine"

 

Abstract. The article presents the main financial results and promising directions for the development of forestry as a result of the reorganization of the state forestry enterprises of Ukraine into a single legal entity, in particular: a positive trend of growth in profitability and profitability of the newly created SE "Forests of Ukraine" according to the results of the first half of 2023 is noted; the enterprise optimized the costs of maintaining administrative staff, which did not lead to a decrease in the number of employees in the industry, whose average salary increased by 15%; the consolidation of forestry enterprises serves as an effective prerequisite for the introduction of a centralized procurement system for the purchase of fuel, machinery, equipment, and other products, which definitely contributes to the reduction of the price of goods when the volume of purchases increases.

In addition, the author notes that as a result of the reform, it is possible to further implement stock exchange trade in timber in order to improve the profitability and transparency of the activity of the State Enterprise "Forests of Ukraine" and create conditions for attracting external investment sources for the purchase of new equipment based on bank loans or funds from the country's credit and export institutions - manufacturer. In addition, the financial plan of the SE "Forests of Ukraine" for 2023 foresees more than UAH 2.1 billion of investments, a significant part of which will be directed to the mechanization of forestry and logging operations. The need for the construction of forest roads is noted as an important direction in the issue of greening the forest industry and the construction of forest selection and seed centers, the products of which, first of all, must provide for the company's own needs, but later it is necessary to sell seed and planting material on foreign markets as well.

The article states that since the State Enterprise "Forests of Ukraine" is one of the largest European forestry companies in terms of area, the development of the international system of "green" finance opens up real prospects for the company to obtain additional funds.

Key words: forestry, financial results, financial prospects, reform, perspective.

 

Постановка проблеми. Нині лісове господарство України, в першу чергу, характеризується принциповим переформатуванням державних лісогосподарських підприємств в єдину юридичну особу ДП «Ліси України», що може сформувати позитивні чинники для фінансового розвитку лісової галузі. На сьогодні лісове господарство в умовах повномасштабного вторгнення має профіцитний ринок деревини, тобто ринок покупця. Це відображається у неповній реалізації підприємством в першому кварталі 2023 року різноманітних лісоматеріалів (план виконано на 40%) та негативні тенденції зменшення середньої ціни реалізації необробленої деревини. В той же час окремі публічні (неофіційні) фінансові результати діяльності ДП «Ліси України» слугують підставою для реалізації оптимістичного сценарію розвитку державного сектора лісової галузі в короткостроковій перспективі.

У зв’язку з цим, виникає необхідність наукового дослідження питання фінансових результатів діяльності новоствореного лісогосподарського підприємства та визначення перспективних шляхів його розвитку, що необхідно провести в комплексі та у порівнянні з попередніми періодами функціонування галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями дослідження фінансового стану, фінансової стійкості та фінансових перспектив лісогосподарських підприємств та лісової галузі в цілому цікавилися і мають наукові напрацювання низка економістів-лісівників, зокрема, М.І. Попков, О.І. Фурдичко, І.М. Лицур, Р.Г. Дубас, О.І. Дребот, Є.М. Мішенін та інші.

Всі згадані дослідження проводилися в умовами функціонування окремих лісогосподарських підприємств, а тому певним чином потребують радикального оновлення. В результаті здійснення докорінної реорганізації державного сектору лісового господарства необхідно проводити будь-які економічні дослідження в нових об'єктивних умовах діяльності єдиної юридичної особи.

Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати фінансові результати новоствореного державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та дослідити перспективні шляхи його розвитку.

Виклад основного матеріалу. У 2022 році в Україні була проведена масштабна реорганізація  державного сектора лісового господарства згідно Постанови КМУ «Деякі питання реформування управління лісової галузі» від 7 вересня 2022 р. № 1003 [1]. Понад 150 державних лісогосподарських підприємств вже об’єднано в єдине державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» (надалі - ДП «Ліси України»).

На жаль, відкритої інформації щодо фінансової звітності діяльності новоствореного підприємства за перше півріччя поточного року немає. Цей факт  унеможливлює проведення повноцінного аналізу та співставлення основних фінансових результатів з попереднім звітним періодом, коли в лісовому господарстві функціонувала ціла низка окремих юридичних осіб.

В той же час певні висновки щодо ефективності діяльності укрупненого підприємства та його потенційних перспектив вже можна сформулювати. За словами В. о. Генерального директора ДП «Ліси України» Болоховця Ю.В. [2], в першому кварталі 2023 року заплановано до реалізації різноманітних лісоматеріалів в обсязі 2,3 млн. м3, а було реалізовано лише близько 1 млн.м3. Це на 600 тис. м3 менше, у порівнянні з першим кварталом 2022 року. У грошовому виразі реалізація лісоматеріалів також мала негативну тенденцію до спаду – у 2022 році середня ціна реалізації необробленої сосни звичайної складала приблизно 2,5 тис. грн за м3, а в 2023 році – вже 1,8 тис. грн за м3.

Таким чином, на сьогоднішній день в умовах повномасштабного вторгнення ринок деревини профіцитний, тобто це ринок покупця. До того ж середні та великі підприємства постають перед труднощами щодо адміністрування великої кількості дрібних угод і відстеження виконання безлічі контрактів, які часто вимірюються кількома десятками кубометрів деревини, що є додатковим трудомістким завданням.

Окремо слід відзначити наявність публічних звернень, що за перше півріччя 2023 року ДП «Ліси України» [3], у порівнянні з першим півріччям 2022 року, отримало у два рази більшу величину чистого прибутку (з 795 млн. грн до 1,6 млрд. грн.). Продаж лісопродукції у натуральному виразі, у порівнянні з першою половиною 2022 року, зріс лише на 20% - до 5,3 млн м3. За словами очільника ДП «Ліси України», основна причина зазначеного зростання величини чистого прибутку – ріст рівня рентабельності діяльності з 7,6 % до майже 15%, що було обумовлено розпочатим після реструктуризації (укрупнення) підприємств галузі запланованим процесом оптимізації витрат.

Позитивним аспектом такого укрупнення підприємств лісової галузі є впровадження централізованої системи закупівель через електронні тендери. Централізовано проводяться великі тендери (в сукупній заявці низки філій на одну номенклатурну позицію) на придбання пального, техніки, обладнання, іншої продукції, що безумовно сприяє зменшенню ціни товарів при збільшення обсягів закупівель.

На сьогоднішній день оптимізовані витрати на утримання адміністративного штату підприємства, але кількість працюючих в галузі практично не змінилася, причому середня заробітна плата зросла на понад 15% до 26 220 грн. [3].

Крім того, разом з біржами, профільними асоціаціями та деревообробниками керівництво лісової галузі поступово удосконалює систему реалізації необробленої деревини. Слід зазначити, що в 2019 році був апробований експериментальний проект з продажу необробленої деревини на платформі ДП «Прозорро.Продажі».

Для участі у цих аукціонах постійні лісокористувачі мали відповідати певним вимогам – мати річний прибуток не менше 10 млн. грн та формувати лоти 150 м3 за стартовою ціною понад 200 тис. грн. [4].

Реалізація деревини в рамках експериментального проекту на базі ДП «Прозорро.Продажі» мала низку недоліків, зокрема: відсутність державного регулювання за ринком та системи контролю виконання договорів, обмежений процес ціноутворення, недоотримання податків платежів у бюджет.

 Саме тому важливим елементом розвитку галузі став запуск організованих товарних ринків, які мали функціонувати за кращими європейськими стандартами.

Становлення цих ринків розпочалось з набуттям чинності в 2021 році ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та «Про товарні біржі».  Крім цього Кабінет Міністрів України вніс необроблену деревину до переліку товарів, які мають реалізовуватись виключно на організованому товарному ринку. Для подальшого регулювання ринку було розроблено та ухвалено в першому читанні проект закону «Про ринок деревини».

Слід додати, що впровадження біржової торгівлі дозволило зробити ринок прозорим, відкритим та покращило певним чином фінансовий стан державних лісогосподарських підприємств. Зокрема, у 2022 році вартість реалізованої деревини на біржах зросла з 11,1 млрд. грн до 18,9 млрд. грн (на 70%), у порівнянні з 2020 роком. За оцінками експертів, в довоєнний період головною причиною зростання ціни та доходів лісових господарств стало посилення конкуренції між переробними підприємствами в рамках біржової торгівлі.

Запуск біржової торгівлі у 2021 році та відповідне зростання ринку необробленої деревини супроводжувалося підвищенням річної суми податкових надходжень до близько 1370 млн. грн. А вже за підсумками 2022 року сума сплачених податків досягла 1775 млн. грн, що майже вдвічі перевищує показники 2020 року. Ще один вкрай важливий аспект – лише за рік відсоток виконання договорів зріс з 50% до 79%, що відбулося, в тому числі, і завдяки біржовій системі моніторингу [4].

В. о. Генерального директора ДП «Ліси України» зазначив [2], що підприємство планує суттєво збільшити капіталовкладення в механізацію процесів, зокрема, в 2023 році вже було придбано партію сучасних тракторів через Державну систему прозорих торгів Prozorro для більш ефективної підготовки ґрунту, догляду за насадженнями, збільшення об’ємів створення мінералізованих смуг щодо покращення боротьби з лісовими пожежами тощо.

Взагалі, фінансовий план ДП «Ліси України» на 2023 рік передбачає понад 2,1 млрд. грн інвестицій, з яких значна частина буде направлена на механізацію лісокультурних та лісозаготівельних робіт, що не лише обумовлює зниження собівартості, але і підвищує продуктивність діяльності.

Дуже важливим фінансовим напрямом розвитку лісового господарства є формування умов для залучення зовнішніх інвестиційних джерел, а не лише інвестування з власного прибутку підприємства чи державної підтримки, що практикувалося в попередніх роках в лісовій галузі. Планується, що, наприклад, придбання нової техніки на 70% буде здійснюватися на основі банківських кредитів або коштів кредитно-експортних установ країни-виробника. Завдяки цьому з’являться не лише нові машини і техніка, а й відповідна інфраструктура – сервісні та навчальні центри, лізингові програми тощо. Все це створить умови, які сприятимуть появі більш нових та більш вагомих джерел інвестування галузі.

Значна перспектива лісового господарства вбачається також у будівництві лісових доріг, зокрема до кінця року фінансовим планом передбачено на витрати понад 501 млн.грн для облаштування 500 км таких доріг. Це важливий напрям в питанні екологізації лісової галузі, оскільки наявність розвинутої дорожньої інфраструктури зменшить втрати грунтової підстилки і екосистеми в цілому під час проведення рубок формування та рубок головного користування. Для порівняння, в 2020 році було збудовано і відремонтовано 240 км лісових автомобільних доріг, а в 2021 році збудовано 131 км земляного полотна та облаштовано 161 км покриття.

Ще один важливий фінансовий напрям заключається в будівництві лісових селекційно-насіннєвих центрів, продукція яких, в першу чергу, повинна забезпечувати власні потреби підприємства, але згодом необхідно реалізовувати насіннєво-садивний матеріал і на зовнішніх ринках. В планах – будівництво ще восьми таких центрів (збудовано лише чотири).

В перспективних планах розвитку ДП «Ліси України» - оформлення дозволів на використання корисних копалин на землях лісогосподарського призначення, а відповідно і їх добуток з подальшою реалізацією. Важливим аспектом є також ефективне використання сільськогосподарських угідь, які розташовані на землях лісового фонду, та можуть значно підвищити рівень дохідності несировинних філій підприємства (південної та південно-східної частини країни).

Загальновідомо, що ДП «Ліси України» задекларувало в своїй діяльності повну відмову від переробної діяльності, оскільки вважається її продукція не може бути конкурентною на ринку, тому виникає питання формування додаткових джерел отримання доходів підприємством. Наразі відбувається переговорний процес зі Світовим банком, який вже створив та провів випробування міжнародної цифрової платформи для випуску та обігу так званих карбонових сертифікатів в межах Кіотського протоколу. Оскільки  ДП «Ліси України» на сьогодні являється однією з найбільших за площею європейських лісогосподарських компаній, тому розвиток міжнародної системи «зелених» фінансів відкриває перед підприємством реальні перспективи додаткового отримання коштів.

В цілому, за публічними заявами керівництва ДП «Ліси України» дохід від лісозаготівельної діяльності нині забезпечує підприємству близько 96% від загальної величини доходів, але в майбутньому цей показник повинен не перевищувати 80% і має поступово зменшуватися.

Особливого значення сьогодні набуває проблема тінізації лісового господарства, яка може досягати за різними оцінками 20-25% офіційного доходу державного лісового сектора національної економіки. Ця корупційна діяльність, в основному, відбувається за безпосередньої участі працівників лісової галузі. В зв'язку з цим, в структурі ДП «Ліси України» створено департамент безпеки, головне завдання якого заключається у формуванні комплексної програми протидії існуючим зловживанням. Безумовно, при ефективній роботі зазначеного департаменту фінансові надходження до ДП «Ліси України» будуть збільшуватися.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, маємо відзначити, що на сьогодні державний сектор лісового господарства зазнав принципового переформатування, в результаті якого функціонуватиме одна юридична особа, фінансові результати діяльності якої будуть, в першу чергу, залежати від конкретних персоналій, рівень професійності і доброчесності яких повинна визначати об'єктивно сформована конкурсна відбіркова комісія.

Висновки. Узагальнюючи проведене дослідження щодо фінансових результатів та перспектив розвитку державного сектору лісового господарства України, можна сформулювати наступні твердження:

- переформатування державних лісогосподарських підприємств України в єдину юридичну особу формує позитивні чинники фінансового розвитку лісової галузі;

- відзначається позитивна тенденція зростання прибутковості та рентабельності діяльності новоствореного ДП «Ліси України» за результатами першого півріччя 2023 року;

- здійснено оптимізацію витрат на утримання адміністративного штату підприємства, що не призвело до зменшення кількості працюючих в галузі, середня заробітна плата яких зросла на 15%;

- укрупнення підприємств лісової галузі слугує ефективною передумовою впровадження централізованої системи закупівель на придбання пального, техніки, обладнання, іншої продукції, що безумовно сприяє зменшенню ціни товарів при збільшення обсягів закупівель;

- можливе подальше впровадження біржової торгівлі лісоматеріалами з метою покращення доходності і прозорості діяльності ДП «Ліси України»;

- формування умов для залучення зовнішніх інвестиційних джерел передбачає придбання нової техніки на основі банківських кредитів або коштів кредитно-експортних установ країни-виробника;

- фінансовий план ДП «Ліси України» на 2023 рік передбачає понад 2,1 млрд. грн інвестицій, з яких значна частина буде направлена на механізацію лісокультурних та лісозаготівельних робіт, що підвищує продуктивність діяльності;

- заплановано будівництво лісових доріг як важливий напрям в питанні екологізації лісової галузі;

- заплановано будівництво лісових селекційно-насіннєвих центрів, продукція яких з часом буде реалізовуватися на зовнішніх ринках;

- оскільки  ДП «Ліси України» є однією з найбільших за площею європейських лісогосподарських компаній, то розвиток міжнародної системи «зелених» фінансів відкриває перед підприємством реальні перспективи додаткового отримання коштів;

- в структурі ДП «Ліси України» створено департамент безпеки, головне завдання якого заключається у формуванні комплексної програми протидії існуючим зловживанням, що сприятиме додатковим фінансовим надходженням.

В цілому, за публічними заявами керівництва ДП «Ліси України» дохід від лісозаготівельної діяльності нині забезпечує підприємству близько 96% від загальної величини доходів, але в майбутньому цей показник повинен не перевищувати 80% і має поступово зменшуватися.

Список використаної літератури

1. Постанова КМУ «Деякі питання реформування управління лісової галузі» від 7 вересня 2022 р. № 1003.

2. https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/8/697775/

3. https://www.openforest.org.ua/261330/

4. https://www.epravda.com.ua/columns/2023/06/26/701582/

References

1. Postanova KMU «Deyaki pytannya reformuvannya upravlinnya lisovoyi haluzi» vid 7 veresnya 2022 r. № 1003.

2. https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/8/697775/

3. https://www.openforest.org.ua/261330/

4. https://www.epravda.com.ua/columns/2023/06/26/701582/

 

 

 

[1] © Р.В. ПОПОВ

© Вісник Університету «Україна», № 8 (35), 2023

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України