ENСТАН МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР І ДИНАМІКА ЇХ РОЗВИТКУ


УДК 338.2

 

Стан малих підприємницьких структур і динаміка їх розвитку

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2019-3-24-04

 

Шафранова К.В., к.е.н., директор, Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна» ORCID 0000-0002-9118-8795 Shafranova1983@ukr.net

Гавриленко Є.В., студент, Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»

 

Мета дослідження - проаналізувати сучасний стан діяльності підприємницьких структур малого бізнесу на основі вивчення їх динаміки розвитку та функціонування. Матеріали та методи. Під час дослідження використовувались такі методи дослідження, як монографічний та синтез (при аналізі існуючих публікацій), аналіз, індукція та дедукція, порівняння та ключові компоненти. Результати досліджень. Узагальнюючи результати досліджень, можна констатувати, що в малому бізнесі, як в інституційному секторі економіки, вже давно домінує кількість і обсяг виробництва у провідних країнах світу.

Становлення малого бізнесу в Україні відбувалося в складних економічних умовах, що було викликано падінням виробництва, інтенсивними інфляційними процесами, руйнуванням народногосподарського комплексу та погіршенням матеріального становища більшості населення.

Сьогодні динамічний розвиток малого бізнесу є важливим способом мобілізації ендогенного потенціалу регіонів, як засобу вирішення багатьох соціальних проблем.

З огляду на соціально-економічні умови вітчизняної економіки, доречно підкреслити, що створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу в регіонах значною мірою залежить від комплексу відповідних дій та діяльності органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування, які, в свою чергу, мають бути реалізовані в регіональній політиці.

Сьогодні існує потреба у повномасштабній державній підтримці малого бізнесу: відкритий доступ до інформації, безкоштовні консультації, допомога в оформленні документів та інше. Необхідно реалізовувати політику, яка активізує підприємництво, надасть кожному починаючому підприємцю можливість звернутися до спеціалізованого інформаційного чи консалтингового центру, щоб з’ясувати всі

 

проблеми. Тому, аналізуючи основні тенденції розвитку малого бізнесу, ми можемо визначити найбільш пріоритетні сфери стимулювання та активізації підприємницького потенціалу в Україні, такі як: забезпечення стабільної податкової системи; стимулювання інвестицій та інновацій в економічному секторі; зменшення надмірних штрафів та санкцій; стимулювання експорту; розширення можливостей безмитної поставки вітчизняних товарів за кордон, у тому числі до ЄС; розвиток державної підтримки підприємництва, створення міцної законодавчої бази; підвищення соціального захисту бізнесу; впровадження нових можливостей кредитування та фінансування малого бізнесу тощо. Висновки. Отже, соціально-економічний розвиток України залежить від ефективного функціонування малого бізнесу та створення оптимальних умов для його розвитку, а тому достатня підтримка саме цього сектора національної економіки має стати пріоритетом державного сектору, що забезпечить перехід економіки на якісно новий рівень.

Ключові слова: малий бізнес, підприємницькі структури, економіка, державна підтримка, економічний потенціал.

 

THE STATE OF SMALL BUSINESS ENTREPRENEURS AND THE DYNAMICS OF THEIR DEVELOPMENT

 

Shafranova К, PhD (Economics), Director Zhytomyr Institute for Economics and Humanities of Higher Educational Establishment "Open International University of Human Development "Ukraine"

Gavrilenko E., student, Zhytomyr Institute for Economics and Humanities of Higher Educational Establishment "Open International University of Human Development "Ukraine"

The purpose of the study is to analyze the current state of activity of small businesses based on the study of their dynamics of development and functioning.

Materials and methods. During the research, research methods such as monographic and synthesis (in the analysis of existing publications), analysis, induction and deduction, comparisons and key components were used.

Research results. Summarizing the research findings, it can be stated that in the Small Business, as an institutional sector of the economy, has long been dominant in the number and volume of production in the leading countries of the world.

Formation of small business in Ukraine occurred under difficult economic conditions, which was caused by the fall in production, intense inflationary processes, and the destruction of the national economic complex and the deterioration of the material position of the majority of the population.

Today, the dynamic development of small business is an important way of mobilizing the endogenous potential of the regions, as a means of solving many social problems.

Given the socio-economic conditions of the domestic economy, it is appropriate to emphasize that the creation of favorable conditions for the development of small business in the regions depends to a large extent on the complex of relevant actions and activities of local executive authorities and local self-government bodies, which, in turn, should be implemented in regional policy.

Today, there is a need for full-scale state support for small businesses: open access to information, free consultations, assistance with paperwork, and more. It is necessary to implement a policy that will activate entrepreneurship, will provide every beginning entrepreneur with the opportunity to contact a specialized information or consulting center to find out all the issues.

Therefore, by analyzing the main trends of small business development, we can identify the most priority areas for stimulating and activating entrepreneurial potential in Ukraine, such as: ensuring a stable tax system; stimulating investment and innovation in the economic sector; reduction of excessive fines and sanctions; export promotion; expanding opportunities for duty-free supplies of domestic goods abroad, including to the EU; development of state support for entrepreneurship, creation of a strong legislative base; increase of social protection of business; introduction of new opportunities for small business lending and financing, etc. Conclusions. Therefore, the socio-economic development of Ukraine depends on the effective functioning of small business and creation of optimal conditions for its development, and therefore sufficient support for this particular sector of the national economy should become a priority of the public sector, which will ensure the transition of the economy to a qualitatively new level.

Keywords: small business, business structures, economy, government support, economic potential.

 

ВСТУП. Малі підприємства відіграють важливе соціально-економічне значення у розвитку будь-якої цивілізованої держави. За рівнем розвитку даного інституту країни можна судити про її здатність пристосовуватися до мінливого економічного середовища, створювати умови для практичної реалізації здібностей і талантів кожного індивіда, що позитивно позначається на процесах єднання нації, збереженні її національного духу і національної гордості.

Для України, котра перебуває на стадії активної розбудови ринкових відносин, створення та розвиток сектору малого підприємництва має стати основою соціальної реструктуризації суспільства, що забезпечує підготовку населення і перехід всього господарства країни до соціально орієнтованої ринкової економіки. За показниками розвитку та рівнем включення у вирішення найважливіших соціальних проблем вітчизняний сектор малого підприємництва значно поступається розвиненим країнам світу. Недостатня увага до питань формування сприятливих рамкових умов розвитку малого бізнесу з боку держави та громадських організацій заважає суб’єктам малого підприємництва в нашій країні функціонувати так ефективно, як це відбувається в західних країнах. Звернення до проблем розвитку малого підприємництва обумовлено його важливим значенням в соціально-економічному житті країни. На даному етапі дуже важливо зрозуміти, як відбувається адаптація сучасних підприємців, які фактори мають вирішальний вплив на розвиток малого підприємництва в Україні і який характер цього впливу.

Різноманітні аспекти, пов’язані з теорією та практикою функціонування інституту малого підприємництва, проблемами його державного регулювання висвітлені у працях таких провідних вчених, як: З.С. Варналій, Л.І. Воротіна, Т.А. Говорушко, О.В. Кужель, Р.Р. Ларіна, С.К. Реверчук та ін.

Разом з тим, залишаються невисвітленими і тому потребують поглибленого дослідження питання, що пов’язані із визначенням ролі малого підприємництва у вирішенні таких актуальних соціально-економічних завдань, як забезпечення високого рівня гнучкості економіки, формування «здорового» конкурентного середовища, впровадження найсучасніших досягнень науково-технічного прогресу, подолання структурного й фрикційного безробіття, пом’якшення соціальної диференціації тощо.

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану активності малих підприємств на основі дослідженні їх динаміки розвитку та функціонування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ. Трансформація світових систем господарювання на тлі глобалізації ринків та посиленні конкуренції здійснює міцний поштовх щодо зміцнення світової економіки. Одним із головних чинників формування в Україні середнього класу, становлення демократії, побудови громадянського суспільства є розвиток підприємництва, яке в умовах системної перебудови національної економіки виступає гарантом стабільності економіки та підвищення рівня життя громадян.

Малий бізнес, як інституційний сектор економіки, давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Так, у більшості розвинутих країн малий бізнес щороку забезпечує приблизно 35–40% валового внутрішнього продукту та від 60 до 70% приросту нових робочих місць, що дозволяє активно впливати на рівень безробіття [6].

Становлення малого бізнесу в нашій країні відбувалось в складних економічних умовах, що було обумовлено падінням виробництва, інтенсивними інфляційними процесами, руйнуванням народно-господарчого комплексу та погіршенням матеріального положення основної маси населення. Проте, незважаючи на стійку тенденцію до зростання кількості малих підприємств, абсолютні значення темпів приросту були незначними. Так, найбільші темпи приросту загальної кількості суб'єктів підприємництва припадають на 1991-1996 роки і дорівнюють в середньому 148 – 191% щорічно.

На другому етапі відмічалося бурхливе зростання чисельності підприємств малого бізнесу, але з 1995 р. таке зростання почало уповільнюватися під впливом негативних факторів притаманних національній економіці. В цей період зростання кількості підприємств МБ відбувалось одночасно зі зменшенням середньооблікової чисельності працівників та їх продуктивності: так з 1996 по 2003 рік включно показники зростання були майже однаковими – щорічно 114 – 117%. Питома вага виробленої ними продукції у промисловості України постійно зростала та складала: у приватній формі власності у 1995 р. – 0%, а у 1999 р. – 0,2%; колективній формі власності у 1995 р. – 48,6%, а у 1999 р. – 70,7%; державній формі власності у 1995 р. – 51,4%, а у 1999 р. – 28,6%.

На третьому етапі розвитку малого бізнесу у зв’язку з необхідністю адаптації національних умов до міжнародних, і передусім європейських норм щодо регулювання підприємницької діяльності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності» від 18.09.2008 р. №523VI, Законом України «Про державну підтримку малого підприємництва» та Господарським кодексом України були змінені критерії віднесення підприємств до малих, середніх та великих, що стало одним з кроків по приведенню української класифікації підприємств до рекомендацій ЄС [1].

Варто відзначити, що функціональні властивості малого підприємництва у забезпеченні економічного розвитку на практиці реалізуються одночасно і підтверджують, що його необхідно розглядати як важливий чинник вирішення багатьох економічних проблем. На сьогодні, динамічний розвиток малого підприємництва є важливим шляхом мобілізації ендогенного потенціалу регіонів, засобом вирішення багатьох соціальних проблем.

Зважаючи на означені чинники, доцільно наголосити, що створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва в регіонах великою мірою залежить від комплексу відповідних дій і заходів місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, що, у свою чергу, мають бути втілені у регіональній політиці [6, 100].

Роль і місце малих підприємств у національній економіці найкраще визначаються у виконуваних ними функціях:

 • малий бізнес сприяє формуванню конкурентного середовища, оскільки є антимонопольним за своєю природою;
 • малий бізнес здатний оперативно реагувати на тенденції ринку й розробляти нові продукти для задоволення потреб споживачів;
 • малий бізнес сприяє утворенню нових робочих місць і поглинає надлишкову робочу силу під час циклічних спадів та циклічних зрушень в економіці, що сприяє розв’язанню проблем зайнятості;
 • малий бізнес пом’якшує напругу в суспільстві за розширення соціальної бази реформ [2, 34].

Крім того, зарубіжний досвід доводить нам те, що між державою і бізнесом має бути тісний взаємозв’язок. При цьому державі відводять роль регулятора економічних процесів, створення прозорого конкурентного середовища, надання підтримки у вигляді кредитів, субсидій. Зі свого боку малі підприємства, частка яких у загальному обсязі перевищує великі та середні, повинні підтримувати «чесну гру» на ринку, сприяти залученню капіталу та інвестицій, а також вдосконалювати свою продукцію, орієнтуючись на міжнародні стандарти [4, 579].

З урахуванням змін, внесених до Господарського кодексу України та Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. №2063-III стосовно критеріїв віднесення підприємств до великих, середніх і малих, питома вага малих і середніх підприємств в загальній кількості підприємств України у 2008 році залишилась майже на рівні 2007 року і склала 99,5% (у 2007 році 99,6%), що в цілому відповідає світовим стандартам.

За даними Держкомстату України станом на 01.01.2019 р. в структурі вітчизняного підприємництва за розміром підприємств частка малих підприємств була 95,5%. В Україні налічувалось 332,2 тис. малих підприємств, від’ємний приріст щодо кількості малих підприємств становив відповідно 5,7% та 0,4%.

Натомість, простежується позитивна динаміка щодо кількості фізичних осіб-підприємців, у 2018 році їх кількість зросла на 4%. Станом на кінець 2018 року кількість фізичних осіб-підприємців в Україні без урахування найманих працівників становила 1 778 тис. осіб. Переваги та недоліки впливу малого підприємництва наведено у таб. 1.

Водночас існує потреба у повномасштабній державній підтримці малого бізнесу: відкритий доступ до інформації, отримання безкоштовних консультацій, допомога в оформленні документів тощо. Необхідно реалізовувати політику, яка активізуватиме підприємницьку діяльність, забезпечить кожного підприємця-початківця можливістю звернутися у спеціалізований інформаційний чи консультативний центр для з’ясування всіх питань.

Таблиця 1

Переваги та недоліки розвитку малого підприємництва в економіці України [6, 102]

Переваги

Недоліки

Для бізнесу

 • запроваджуються досягнення науково-технічного прогресу;
 • висока гнучкість виробництва;
 • зменшення кількості управлінських структур;
 • оперативне прийняття рішень;
 • високий досвід і кваліфікація персоналу;
 • мають високу швидкість обігу капіталу;
 • швидкість реагування на зміни кон’юнктури ринку;
 • гармонійно співпрацюють з великим і середнім бізнесом
 • обмеження номенклатури товарів і послуг;
 • зростає ризик банкрутства;
 • чутливість до впливу фінансової кризи;
 • постійне пристосування до умов ринку;
 • обмеження власних фінансових ресурсів;
 • незначні можливості для розширення підприємства;
 • обмеженість отримання кредитних ресурсів;
 • велика залежність від рівня державної підтримки

Для держави

 • зростає зайнятість населення;
 • працюють у неперспективних галузях;
 • зростає кількість власників;
 • швидко насичується ринок товарами і послугами;
 • зростає надходження податків і зборів;
 • збалансування галузей народного господарства
 • надання пільг в оподаткуванні, ліцензуванні, кредитуванні підприємств;
 • зростає кількість підприємств-банкрутів;
 • зростають державні витрати на інформаційну, матеріально-технічну, фінансово-кредитну, інвестиційну підтримку підприємств малого бізнесу

 

Значною перешкодою у розвитку малого бізнесу є чинна система адміністрування касових апаратів, що створює корупційні можливості для фіскалів та перекладає на плечі підприємців всі ризики, пов’язані з її обслуговуванням і можливими збоями під час передачі звітності [3]. Саме малі підприємства є основними платниками податків, які форму-ють наповнення державного бюджету, а постійні перевірки, зміни в системі оподаткування також негативно впливають на функціонування підприємницьких структур.

Проблеми недосконалої законодавчої бази, політичне підприємництво, високі ставки податків, відсутність фінансової підтримки з боку держави стимулюють нелегальну підприємницьку діяльність. Україна входить у трійку держав за рівнем тіньової економіки, а це негативно відображається на добробуті населення, тому ця проблема потребує негайного вирішення [4, 579].

Світовий досвід доводить, що одним із найуспішніших шляхів розвитку і підтримки підприємництва є інкубація бізнесу, або надання підтримки суб’єкту підприємницької діяльності, що починає власний бізнес, з метою спрощення, полегшення та прискорення входження його в ринок і досягнення бажаного підприємницького ефекту. Підтримка, яка забезпечується інкубацією, значною мірою допомагає початківцям набути необхідного професіоналізму щодо вибраної сфери діяльності, сприяє подоланню ринкових і штучних бар’єрів під час створення бізнес-структури та на початковому етапі розвитку. І якщо, за статистикою, самостійно виживають у середньому близько третини створених фірм, то серед тих, хто скористався підтримкою бізнес-інкубаторів, як правило, стають успішними понад 85% учасників [5].

Отже, проаналізувавши основні тенденції розвитку малого бізнесу, можна визначити такі найбільш пріоритетні напрями стимулювання та активізації підприємницького потенціалу в Україні, як: забезпечення стабільної податкової системи; стимулювання інвестицій та інновацій у сектор економіки; скорочення надмірних штрафів та санкцій; стимулювання експорту; розширення можливостей безмитних поставок вітчизняних товарів за кордон, в тому числі до ЄС; розвиток державної підтримки підприємництва, створення потужної законодавчої бази; підвищення соціальної захищеності бізнесу; впровадження нових можливостей кредитування та фінансування малого бізнесу тощо.

ВИСНОВКИ. Таким чином, малий бізнес відіграє важливу роль у зростанні конкурентоспроможності національної економіки. Саме малі підприємницькі структури мають бути провідними в системі господарських відносин держави, що в свою чергу, сприятиме реалізації структурної перебудови національної економіки, адекватному насиченню вітчизняного ринку товарами та послугами. Відповідно до цього, соціально-економічний розвиток України залежить від ефективного функціонування малого бізнесу та створення оптимальних умов для його розвитку, а тому достатня підтримка саме цього сектору національної економіки має стати пріоритетним завданням державного сектору, що забезпечить перехід економіки на якісно новий рівень.

 

 

 

Список використаних джерел

 1. Білик В.В. Сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / В.В. Білик / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1012.
 2. Гайдук В.А. Розвиток малого підприємництва та його вплив на економіку регіону / В.А. Гайдук, В.Є. Сорока // Економіка і регіон. – 2012. – № 1. – С. 34–38.
 3. Кушнір О.К. Малий бізнес в Україні:проблеми розвитку / О.К. Кушнір // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – 2015. – Вип. 10. – С. 178–183.
 4. Лозовський О.М. Основні тенденції розвитку малого бізнесу в Україні / О.М. Лозовський, А.О. Яремко // Економіка і суспільство. – 2017. - №13. – С. 578-582.
 5. Паламарчук О.М. Особливості функціонування бізнес-інкубаторів в Україні / О.М. Паламарчук // Економічний вісник університету. – 2014. – Вип. 22(1). – С. 99–104.

References

1. Bilyk V.V. Sovremennyye tendentsii razvitiya malogo i srednego biznesa v Ukraine / V.V. Bilyk / [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1012.

2. Gayduk V.A. Razvitiye malogo predprinimatel'stva i yego vliyaniye na ekonomiku regiona / V.A. Gayduk, V.Ye. Soroka // Ekonomika i region. - 2012. - № 1. - S. 34-38.

3. Kushnir A.K. Malyy biznes v Ukraine: problemy razvitiya / O.K. Kushnir // Vestnik Kamenets-Podol'skogo natsional'nogo universiteta imeni Ivana Ogiyenko. Ekonomicheskiye nauki. - 2015. - Vyp. 10. - S. 178-183.

4. Lozovskiy A.N. Osnovnyye tendentsii razvitiya malogo biznesa v Ukraine / A.N. Lozovskiy, A.A. Yaremko // Ekonomika i obshchestvo. - 2017. - №13. - S. 578-582.

5. Palamarchuk O.M. Osobennosti funktsionirovaniya biznes-inkubatorov v Ukraine / A.N. Palamarchuk // Ekonomicheskiy vestnik universiteta. - 2014. - Vyp. 22 (1). - S. 99-104.

6. Feshchenko O.M. Spetsifika i garmonizatsiya razvitiya predprinimatel'stva v Ukraine / A.N. Feshchenko, V. Samokina // Vestnik ZHD ZHDTU. - 2017. - № 1 (79). - S. 100-107.

 

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України