ENМИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. МИТНИЙ БРОКЕР ТА НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ


УДК 336.2

 

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ:

МИТНИЙ БРОКЕР ТА НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2021-2-29-08

 

Соломенко Г.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри управління та адміністрування, Університет «Україна», митний брокер;

Кущ О.М., студентка магістратури, Університет «Україна»

 

Стаття присвячена проблемам, які виникають при митному оформленні транспортних засобів юридичними і фізичними особами у митному режимі «Імпорт». Розкрито поняття «митний брокер», його значення у зовнішньоекономічній діяльності, окреслено завдання, які виконує митний брокер у процесі митного оформлення та здійснення митних формальностей. Визначено типові документи, які вимагаються Державною митною службою України для здійснення митного оформлення (інвойс, технічний паспорт, сертифікат відповідності) та наведено їх приклади в залежності від країни експорту. Розкрито необхідність подачі до митниці додаткових документів, зокрема правовстановлюючих та тих, які підтверджують митну вартість імпортованого транспортного засобу (паспорт, ідентифікаційний код, довіреність, договір про надання послуг з декларування, документ про країну походження, транспортно-експедиційні документи, експортна митна декларація країни відправлення, фінансові документи про оплату). Наведено приклади таких документів, які оформлюються у різних країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Визначено необхідність оформлення документів, які свідчать про походження транспортного засобу у конкретній країні. Пакет документів для імпорту юридичними та фізичними особами має бути різним. Пільги для сплати митних платежів не поширюються на імпорт транспортних засобів громадянами для власного використання (не пов’язаного з підприємницькою діяльністю). При імпорті транспортних засобів, зокрема легкових автомобілів, вантажних автомобілів, автобусів, доречно звернутися за послугами з митного оформлення до фахівця у цій сфері – митного брокера. Митний брокер повинен визначити необхідний перелік документів, необхідних для здійснення митного оформлення та митних формальностей, а також, що вкрай важливо, для підтвердження митної вартості, оскільки остання суттєво впливає на ставки ввізного мита та податку на додану вартість, які підлягають сплаті до Державного бюджету України при імпорті транспортних засобів.

Ключові слова: митне оформлення, митні формальності, митний брокер, митниця, транспортний засіб.

 

CUSTOMS CLEARANCE OF VEHICLES: CUSTOMS BROKER AND NECESSARY DOCUMENTS

Solomenko G.V., Candidate of Law, Associate Professor of Management and Administration, University "Ukraine", customs broker;

Kushch O.M., master's student, University "Ukraine"

 

The article is devoted to the problems that arise during the customs clearance of vehicles by legal entities and individuals in the customs regime "Import". The concept of "customs broker", its importance in foreign economic activity, outlines the tasks performed by the customs broker in the process of customs clearance and customs formalities.

The standard documents required by the State Customs Service of Ukraine for customs clearance (invoice, technical passport, certificate of conformity) are identified and examples are given depending on the country of export. The need to submit to the customs additional documents, including legal and those confirming the customs value of the imported vehicle (passport, identification code, power of attorney, contract for the provision of declaration services, document of country of origin, shipping documents, export customs declaration of the country of departure, financial documents of payment). Examples of such documents, which are issued in different countries of the European Union and the United States of America, are given. The need to draw up documents proving the origin of the vehicle in a particular country has been determined. The package of documents for import by legal entities and individuals should be different. Benefits for customs duties do not apply to the import of vehicles by citizens for their own use (not related to business activities). When importing vehicles, in particular cars, trucks, buses, it is appropriate to apply for customs clearance services to a specialist in this field - a customs broker. The customs broker must determine the necessary list of documents required for customs clearance and customs formalities, as well as, most importantly, to confirm the customs value, as the latter significantly affects the rates of import duty and value added tax payable to the State Budget of Ukraine when importing vehicles.

Key words: customs clearance, customs formalities, customs broker, customs, vehicle.

 

Вступ. Зовнішньоекономічні операції по імпорту транспортних засобів в Україну потребують максимальної точності і компетенції фахівців, відповідальних за документальне супроводження переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України. У разі неправильного оформлення документації цей процес може значно розтягнутися у часі або призвести до заборони на ввезення вантажу чи навіть до штрафних санкцій. Саме тому постає питання у важливості правильної підготовки документів для митного оформлення імпортованих транспортних засобів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України вивчались такими науковцями як Васильківський Д.М., Матюх С.А., Грицина Л.А., Пухальська Я.П., Дорофеєва Л.М., Пухальський В.В., Сідляр В.В., Хмелевський О.В., та ін., які у своїх працях вивчали формування нових правил ввезення та розмитнення імпортних транспортних засобів, особливості митного оформлення імпортованих транспортних засобів у зарубіжних країнах, питання митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, митний контроль тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів на митну територію України.

Мета статті – системний підхід до процедури імпорту транспортних засобів та визначення пакету документів, необхідного для митного оформлення та підтвердження заявленої митної вартості транспортних засобів.

Виклад основного матеріалу. Декларант може самостійно пройти акредитацію на митниці, зібрати документи, скласти декларації, оформити вантаж і транспорт. Проте на практиці самостійне декларування без отримання спеціальних навичок і знання відповідного законодавства призводить до серйозних помилок. Як результат, ввезення товару на цілком законних підставах може перетворитись у тривалий судовий процес та призвести до вагомих матеріальних втрат.

Один із дієвих способів забезпечення швидкого та безперешкодного перетину кордону та митного оформлення вантажів – це скористатися послугами фахівця у цій сфері – митного брокера. Згідно статті 416 Митного кодексу України митний брокер – це підприємство (юридична особа або фізична особа – підприємець), що на підставі договору із суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності (підприємством або фізичною особою) від імені та за дорученням замовника здійснює декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України [1]. Існує державний Реєстр митних брокерів. Порядок видачі дозволів на провадження митної брокерської діяльності затверджений наказом Міністерства фінансів України від 04.08.2015 № 693. Доступ до Реєстру митних брокерів відкритий, розміщений на сайті Держмитслужби, та періодично оновлюється [5].

У ході декларування вантажів митний брокер повинен точно визначити код УКТЗЕД товару, перевірити документи, на підставі яких подається вантажна митна декларація, розрахувати митні платежі, подати декларації до митниці, забезпечити швидку і чітку комунікацію зацікавлених осіб. Такі дії дозволять максимально пришвидшити митні формальності, уникнути проблем з оформленням вантажів та мінімізувати видатки суб’єкта ЗЕД.

У кожній країні відправлення існує своя специфіка щодо підготовки документів для експорту транспортних засобів та подальшого їх розмитнення в Україні.

Загалом для митного оформлення транспортних засобів Державною митною службою України вимагається типовий перелік необхідних документів [9]:

1.   Документ, який підтверджує право власності на транспортний засіб – контракт, договір купівлі-продажу, дарування, міни, спадщина.

2.   Рахунок-фактура або інший документ, який підтверджує вартість транспортного засобу. Це може бути договір купівлі-продажу, наприклад Kaufvertrag (Німеччина), Umowa kupna - sprzedazy pojazdu (Польща), Kupni smlouva na automobil (Чехія), Muugileping (Естонія), Transporto priemones pirkimo-pardavimo sutartis (Литва). Також ціну може підтвердити експертна оцінка, особливо це стосується транспортних засобів, право власності на які набувається безоплатно.

3.   Документ, який підтверджує факт зняття транспортного засобу з обліку в країні реєстрації. Це може бути транзитний техпаспорт (Німеччина, Чехія), довідка про зняття з обліку (Польща – Decyzja, Литва – Pazyma apie transport priemones isreistravima), відмітка в основному техпаспорті (Бельгія, Естонія).

4.   Документ, який підтверджує екологічний стандарт транспортного засобу (митне оформлення нових автомобілів можливе за умови відповідності екологічним нормам не нижче рівня EURO-5 та для тих, що були в використанні, не нижче EURO-2). Екологічний стандарт підтверджує сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу (буде потрібен при подальшій постановці на облік у територіальному сервісному центрі МВС) або довідка про екологічний клас (актуально для автомобілів з пошкодженнями). Ці документи можна оформити в Україні після перетину кордону, звернувшись до спеціалізованих підприємств.

5.   Реєстраційний документ на транспортний засіб (технічний паспорт). Тут документи дуже різні і їх може бути декілька, наприклад:

Для деяких країн Європейського союзу:

-     Німеччина, Австрія – Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein, транзитний техпаспорт), Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief, основний техпаспорт);

-     Польща – Pozwolenie czasowe (транзитний техпаспорт), Karta pojazdu (основний техпаспорт);

-     Чехія – Osvedceni o registraci vozidla. Cast I (транзитний техпаспорт), Osvedceni o registraci vozidla. Cast II (основний техпаспорт);

-     Естонія – Soiduki registreerimistunnistus (основний техпаспорт, з відміткою про зняття з реєстрації);

-     Бельгія – Certificat d’immatriculation (основний техпаспорт, з відміткою про зняття з реєстрації).

Для Сполучених Штатів Америки:

-     Clean (Original) Title – чистий (оригінальний) сертифікат – автомобіль не був вкрадений, не брав участі у ДТП та інших страхових випадках, проте імпорт можливий лише через офіційного дилера;

-     Salvage Title – утиль – автомобіль після ДТП, вартість ремонту в США складає більше 50% вартості автомобіля;

-     Nonrepairable (Destruction) Title – не підлягає відновленню («знищений») – автомобілі з великими ушкодженнями або «втопленики».

Означений перелік не є виключним, для здійснення митного оформлення подаються і інші документи, зокрема ті, що підтверджують митну вартість [6]. при цьому, деякі з них розрізняються в залежності від країн експорту:

1.   Ідентифікаційний код та паспорт громадянина України – власника (імпортера) та перевізника (у разі якщо транспортний засіб переміщується своїм ходом, а перевезення здійснюється іншою фізичною особою).

2.   Нотаріальна довіреність перевізнику (при здійсненні транспортування фізичною особою, яка не є власником (імпортером) транспортного засобу).

3.   Договір з митним брокером про надання послуг декларування товарів (у разі здійснення декларування імпортером самостійно не потрібен).

4.   Документ, який підтверджує країну походження транспортного засобу (стаття 43 Митного кодексу України) [1]:

4.1. Для юридичних осіб:

-     Декларація про походження товару – письмова заява про країну походження товару, зроблена у зв’язку з вивезенням товару виробником, продавцем, експортером (постачальником) або іншою компетентною особою на комерційному рахунку чи будь-якому іншому документі, який стосується товару (заява про країну походження товару може містити такий запис "country of origin",  "herkunftsland", "pays d'origine", "pais de origen", "paese di origine" тощо).

-     Сертифікат про походження товару – документ, який однозначно свідчить про країну походження товару і виданий компетентним органом даної країни або країни вивезення, якщо у країні вивезення сертифікат видається на підставі сертифіката, виданого компетентним органом у країні походження товару.

На підставі цих документів знижуються ставки ввізного мита відповідно до міжнародних угод України та іншими державами (союзами). Наприклад, з 01.01.2021 застосовується зменшення ставки ввізного мита з 10% для легкових автомобілів, які вироблені в країнах Європейського союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія) – до 4,5% [4]; Канаді – до 0%.

4.2. Для фізичних осіб (громадян) декларація або сертифікат про походження товару не вимагається, походження транспортних засобів зазначається на підставі  відомостей, що містяться в ідентифікаційному номері – VIN-код (Vehicle Identification Number) [8]. При цьому слід зауважити, що Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу (який підтверджує клас екологічності) також підтверджує найменування і місцезнаходження виробника транспортного засобу.

5.   Документи, які підтверджують транспортування, навантаження та страхування транспортного засобу та відповідні витрати на його доставку до пункту пропуску на кордоні (перелік визначається у кожному конкретному випадку):

5.1. Автомобільним транспортом (з території Європейських країн):

-     документ, що підтверджує вартість перевезення товару;

-     калькуляція транспортних витрат;

-     договір про перевезення;

-     документ, який підтверджує оплату послуг з доставки;

-     автотранспортна накладна;

-     документ, що підтверджує вартість страхування.

5.2. Морським транспортом (з США, Канади, Південної Кореї, Грузії):

-     лінійний коносамент;

-     домашній коносамент;

-     навантажувальний документ;

-     документ, який підтверджує оплату послуг з доставки;

-     документ, що підтверджує вартість страхування.

6.   Експортна митна декларація (EX) країни відправлення, наприклад: Ausfuhrbegleitdokument (Німеччина), Wywozowy dokument towarzyszacy (Польща), Vyvozni doprovodny doklad (Чехія), Ekspordi saatedokument (Естонія), Document d’accompagnement export (Бельгія). Оформлюється продавцем у митному органі країни відправлення. Слугує додатковим документом, який підтверджує митну вартість транспортного засобу.

7.   Документ, підтверджуючий оплату за транспортний засіб (підтверджує митну вартість транспортного засобу):

Вищезазначений перелік додаткових документів, на доповнення до основного переліку, дозволить правильно та швидко здійснити митне оформлення, проте не є вичерпним, до митниці можуть надаватися і інші документи, зокрема на вимогу для підтвердження заявленої митної вартості.

Висновки. При імпорті транспортних засобів, зокрема легкових автомобілів, вантажних автомобілів, автобусів, доречно звернутися за послугами з митного оформлення до фахівця у цій сфері – митного брокера. Митний брокер повинен визначити необхідний перелік документів, необхідних для здійснення митного оформлення та митних формальностей, а також, що вкрай важливо, для підтвердження митної вартості, оскільки остання суттєво впливає на ставки ввізного мита та податку на додану вартість, які підлягають сплаті до Державного бюджету при імпорті транспортних засобів.

Список використаних джерел:

  1. Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552. 
  2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112.
  3. Про автомобільний транспорт : Закон України від 05.04.2001 №2344-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 22, ст.105. 
  4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони : Ратифікована Законом України від 16.04.2014 №1678-VII. 
  5. Про діяльність митних брокерів : Наказ Міністерства фінансів України від 04.08.2015 №693. 
  6. Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення : Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.2012  №599. 
  7. Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України : Наказ Державної митної служби України від 17.05.2005 №1118. 
  8. Лист Державної фіскальної служби України від 09.07.2019 №21685/7/99-99-19-04-17.
  9. Митне оформлення автомобіля. Офіційний сайт Державної митної служби України. 

References

1. Mytnyy kodeks Ukrayiny vid 13.03.2012 №4495-VI. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2012. № 44-45, № 46-47, № 48, st.552. URL: Mytnyy kodeks Ukrayiny | vid 13.03.2012 № 4495-VI (rada.gov.ua) (data zvernennya: 15.03.2021).

2. Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 02.12.2010 №2755-VI. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17, st.112. URL: Podatkovyy kodeks Ukrayiny | vid 02.12.2010 № 2755-VI (rada.gov.ua) (data zvernennya: 15.03.2021).

3. Pro avtomobilʹnyy transport : Zakon Ukrayiny vid 05.04.2001 №2344-III. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2001, № 22, st.105. URL: Pro avtomobilʹnyy transport | vid 05.04.2001 № 2344-III (rada.gov.ua) (data zvernennya: 15.03.2021).

4. Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeysʹkym Soyuzom, Yevropeysʹkym Spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy - chlenamy, z inshoyi storony : Ratyfikovana Zakonom Ukrayiny vid 16.04.2014 №1678-VII. URL: Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z od... | vid 27.06.2014 (rada.gov.ua) (data zvernennya: 18.03.2021).

5. Pro diyalʹnistʹ mytnykh brokeriv : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 04.08.2015 №693. URL: Pro diyalʹnistʹ mytnykh brokeriv | vid 04.08.2015 № 693 (rada.gov.ua) (data zvernennya: 16.03.2021).

6. Pro zatverdzhennya Formy deklaratsiyi mytnoyi vartosti ta Pravyl yiyi zapovnennya : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 24.05.2012 №599. URL: Pro zatverdzhennya Formy deklaratsi... | vid 24.05.2012 № 599 (rada.gov.ua) (data zvernennya: 16.03.2021).

7. Pro zatverdzhennya Pravyl mytnoho kontrolyu ta mytnoho oformlennya transportnykh zasobiv, shcho peremishchuyutʹsya hromadyanamy cherez mytnyy kordon Ukrayiny : Nakaz Derzhavnoyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny vid 17.05.2005 №1118. URL: Pro zatverdzhennya Pravyl mytnoho... | vid 17.11.2005 № 1118 (rada.gov.ua) (data zvernennya: 16.03.2021).

8. Lyst Derzhavnoyi fiskalʹnoyi sluzhby Ukrayiny vid 09.07.2019 №21685/7/99-99-19-04-17.

9. Mytne oformlennya avtomobilya. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny. URL: Mytne oformlennya avtomobilya | Derzhavna Mytna Sluzhba (customs.gov.ua) (data zvernennya: 16.03.2021).

 
Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України