ENМЕТОЛОГІЧНИЙ БАЗИС КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ


УДК 343.13;336.227.1                                                              

 

МЕТОЛОГІЧНИЙ БАЗИС КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

 

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2021-3-30-03

 

Кучмєєв О.О. к.психол.н., доцент, докторант спеціальності «Менеджмент», Університет економіки та права «КРОК»;

Горобей С.В., студент магістратури, Університет «Україна»

 

У статті визначено структурні елементи методології управління економічною безпекою підприємства оптової торгівлі як наукового підґрунтя дослідження цього процесу для формування світогляду щодо їх сутності та виявлення можливостей застосування в управлінських рішеннях. Систематизовано концепції та теорії методології управління економічною безпекою підприємства оптової торгівлі за її ключовими функціональними підсистемами – інформаційною, фінансовою, кадровою, інноваційно-інвестиційною. Встановлено, що значне місце серед елементів методології досліджуваного процесу належить системі принципів управління, серед яких виділено та охарактеризовано низку фундаментальних (загальнонаукових) і специфічних (конкретних) принципів. Виокремлено системний, функціональний, процесний, структурний, ситуаційний (варіантний), оптимізаційний і поведінковий наукові підходи до управління економічною безпекою підприємства оптової торгівлі та визначено можливості їх реалізації. Обґрунтовано, що процес управління доволі часто розглядається як сукупність функцій, а саме: певних видів діяльності, у процесі яких здійснюється вплив на об’єкт управління для досягнення поставленої мети. З огляду на це, запропоновано використання функціональної ознаки для систематизації методів управління економічною безпекою підприємства оптової торгівлі відповідно до функцій прогнозування, планування, аналізу, оцінки, організації та контролю. Уточнено, що запропоновані елементи методології управління економічною безпекою підприємства оптової торгівлі є взаємодоповнюючими та послідовними. При цьому зазначено, що вибір конкретного елементу методології процесу дослідження залежить від багатьох факторів впливу – специфіки діяльності підприємства, його ресурсних можливостей, цільових орієнтирів, часового проміжку, наявного рівня економічної безпеки. Узагальнено, що усвідомлення необхідності вмілого використання методологічного базису при реалізації такого складного та багатогранного процесу, як управління економічною безпекою підприємства оптової торгівлі, є запорукою його успішного функціонування та сталого розвитку в умовах сьогодення.

Ключові слова: підприємство, економічна безпека, методологія управління, концепції, теорії, принципи, наукові підходи, методи..

 

METHOLOGICAL BASIS OF COMPREHENSIVE SECURITY OF ECONOMIC SAFETY OF WHOLESALE ENTERPRISES

Kuchmeev O.O., Ph.D., Associate Professor, PhD student, specialty "Management", University of Economics and Law "KROK"

Gorobey S.V., master's student, University "Ukraine"

 

The article defines the structural elements of the methodology for managing the economic security of enterprise as a scientific ground for studying this process to form an outlook on their essence and identifying the possibilities of application in managerial decisions. The conceptions and theories of methodology of economic security management of enterprise are systematized according to its major functional subsystems – informational, financial, personnel, innovation and investment. It is determined that a significant place among the elements of the methodology of the process in research belongs to the system of management principles, among which a number of fundamental (generally researched) and particular (specific) principles are allocated and described. The system, functional, process, structural, situational (optional), optimization and behavioral scientific approaches to the management of economic security of enterprise are singled out and the possibilities of their implementation are defined. It is substantiated that the management process is often considered as an aggregate of functions, i.e.: certain types of activity, in the process of which the influence on the management object is carried out to achieve the set goal. With this in mind, it is proposed to use a functional feature to systematize the methods of economic security management of enterprise in accordance with the functions of forecasting, planning, analysis, evaluation, organization and control. It is specified that the proposed elements of the methodology of economic security management of enterprise are complementary and consistent. At the same time, it is noted that the choice of a specific element of the methodology of the research process depends on many factors of influence – the specifics of the enterprise’s activity, its resource capabilities, targeted benchmarks, time frame, the existing level of economic security. It is generalized that awareness of the need for skillful use of methodological basis in the implementation of such a complex and multifaceted process as the management of economic security of enterprise is the guaranty to its successful operating and a stable development in today’s conditions.

Keywords: enterprise, economic security, management methodology, conceptions, theories, principles, scientific approaches, methods.

 

Постановка проблеми. Ключовою вимогою ефективного функціонування та стратегічного розвитку сучасного підприємства оптової торгівлі – (далі ПОТ) є збереження конкурентоздатних позицій і забезпечення власних  цільових орієнтирів. Пріоритетним завданням  зазначеного вектора є реалізація стратегії економічної безпеки ПОТ, що особливо актуалізуються в умовах турбулентності сучасної економічної системи, виникнення кризових явищ світового масштабу, складної прогнозованості найбільш ефективних напрямів і результатів діяльності підприємств. З огляду на це,  здійснення будь-якої управлінської діяльності вимагає чіткої та науково обґрунтованої методології процесу, що складається із сукупності взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих структурних елементів, варіативність використання яких дозволить забезпечити якість прийняття  управлінських рішень та визначити дієві методи  їх реалізації задля найбільш результативного досягнення поставленої мети.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти теоретико-методологічних засад управління економічною безпекою підприємства в умовах невизначеного бізнес-середовища висвітлено в дослідженнях таких вчених, як               О. І. Барановський та І. О. Бланк – формування окремих аспектів управління фінансовою безпекою підприємства [1; 2], В. В. Дергачова – розробка заходів антикризового управління як умова економічної безпеки [3], О. В. Ілляшенко –  формування механізму системи економічної безпеки підприємства [4], Г. В. Козаченко – розвідки методологічних аспектів економічної безпеки підприємства [5], М. І. Копитко – розробка комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств [6], О. М. Ляшенко – формування концептуалізації управління економічною безпекою підприємства [7; 8], Є. І. Овчаренко – розвиток теоретико-методологічних аспектів формування системи економічної безпеки підприємства [9], В. С. Сідак – визначення проблем управління економічною безпекою суб’єкта підприємництва[10],  О. А. Сороківська та С. М. Шкарлет – розробка інноваційних підходів до управління економічною безпекою суб’єкта підприємництва [11; 13] та інших.

Враховуючи значні досягнення з цієї проблематики, слід водночас зазначити, що стан методологічних засад управління економічною безпекою підприємства оптової торгівлі у сучасних наукових розробках є недосконалим. Ураховуючи це, виникає необхідність дослідження існуючих концепцій, принципів, функцій, методів та інструментів реалізації процесу управління економічною безпекою підприємств оптової торгівлі, які було структуровано в дослідженні щодо формування методологічного базису управління економічною безпекою підприємства оптової торгівлі [12] відповідно до її ключових функціональних підсистем – інформаційної, фінансової, кадрової та інноваційно-інвестиційної безпеки.

Формулювання цілей статті

Метою статті є визначення структурних елементів методології управління економічною безпекою підприємств оптової торгівлі як наукового підґрунтя дослідження цього процесу для формування світогляду щодо їх сутності та виявлення можливостей застосування в управлінських рішеннях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Варто зазначити, що огляд сутності найбільш важливих концепцій і теорій методології управління економічною безпекою ПОТ дозволяє дійти висновку про мож ливості різних варіантів їх узагальнення, адже  деякі з наведених концепцій є придатними для  використання одразу в декількох функціональ них підсистемах (табл. 1). Наприклад, концепції фінансової підсистеми щодо забезпечення  реального ринкового оцінювання окремих фі нансових інструментів інвестування в процесі їх  вибору можуть також служити методологічним  елементом інноваційно-інвестиційної підсистеми. Разом із цим концепції, пов’язані з інформаційним забезпеченням учасників фінансового ринку та формуванням ринкових цін, є актуальними для інформаційної підсистеми/

Також майже універсальною можна вважати концепцію загального управління якістю, що може бути методологічним підґрунтям для забезпечення якості інформації та кадрових ре сурсів підприємства.

Окремої уваги заслуговує концепція циклічного розвитку, яка була заснована відомим економістом Йозефом Шумпетером і його послідовниками як одна з осно воположних концепцій економічного розвитку у сфері інноватики та управління інноваційною  діяльністю ПОТ. Вважаємо, що дана концепція є основою управління будь-якої функці ональної підсистеми економічної безпеки, адже  інноваційний розвиток підприємств є домінантною вимогою сучасності для забезпечення їх стійкого функціонування та розвитку. При цьому динаміка інноваційних нововведень буде залежати також від якості інформаційно-комунікаційного забезпечення, ефективної організації фінансової діяльності, рівня інтелектуального  капіталу ПОТ тощо. Разом із цим, стан   безпеки всіх функціональних підсистем також  корелює із зовнішніми впливами циклічного  економічного розвитку, що зумовлено інноваційними зрушеннями та досягненнями.

Значне місце серед елементів методології управління економічною безпекою ПОТ належить сукупності фундаментальних і специфічних принципів. Слушно зазначено, що   принципи управління є об’єктивними, оскільки   мають закономірний характер, відображають закономірності розвитку управлінських відносин, внаслідок чого є логічним завершенням ланцюжка: «закони – закономірності – досвід управління – принципи». При цьому слід враховувати, що одна закономірність може породжувати безліч принципів управління, і, навпаки, ряд закономірностей може концентруватися в одному принципі управління. Роль принципів у системах управління визначається тим, що, з одного боку, принципи виступають як зведення основних законів управління, а з іншого боку – вони є правилами управлінської діяльності [8].

Вважаємо, що вибір принципів управління економічною безпекою підприємства певною мірою має враховувати результативність процесу – формувати базис для їх стійкого функціонування в умовах невизначеного економічного середовища (рис. 1). Наведемо сутнісні характеристики зазначених принципів.

До фундаментальних (загальнонаукових)  принципів управління економічною безпекою підприємства слід віднести:

- принцип наукової обґрунтованості – передбачає врахування в процесі управлін ня економічною безпекою підприємства  загальновизнаних економічних законів і закономірностей розвитку суспільства, законів критичного мислення, класичних наукових підходів і методів, адже їх застосування сприяє підвищенню ефективності управлінських заходів;

- принцип синергії – визначає кореляцію рівня економічної безпеки підприємства з рівнем економічної безпеки держави, регіону, галузі, комплементарний взаємозв’язок між якими буде впливати на результативність управлінських процесів на мікрорівні;

- принцип цільової спрямованості – припускає чітку постановку мети управління економічною безпекою підприємства, що має бути досяжна та реальна. Мета та будь-які цільові орієнтири процесу мають відображати загальну концепцію  управління та конкретизувати критерії його ефективності;

- принцип поєднання теорії та практики управління – передбачає врахування спе цифіки діяльності підприємства в процесі управління їх економічною безпекою та вибір відповідного методичного інструментарію для забезпечення макси- мально можливого її рівня;

- принцип системності та комплексності - передбачає розгляд економічної безпеки як системи зі своїми особливостями, що складається з певних взаємопов’язаних елементів, які в інтеграційній взаємодії забезпечують її життєдіяльність. Також відповідно до цього принципу слід комплексно розглядати всі особливості діяльності конкретного підприємства та чинники впливу на управління їх економічною безпекою. Найбільший ефект до сягається при синтезі методів і заходів у єдиний цілісний механізм – систему безпеки, що забезпечує формування системних властивостей для раціонального використання ресурсів і використання сучасних методів підвищення ефективності функціонування системи;

- принцип адаптивності – виражається у гнучкості системи управління економічною безпекою ПОТ що передбачає здатність прилаштовуватися до змін зовнішнього та внутрішнього оточення з метою уникнення загроз. Оскільки практично кожне ПОТ має необхідність проведення гнучкої політики прогнозування макроекономічних процесів та управління внутрішніми бізнес-процесами;

- принцип циклічної динаміки – характеризує повторюваність ендогенних та екзогенних процесів, які прямо або опосередковано впливають на управління економічною безпекою ПОТ що зумовлено зміною фаз економічного розвитку та виникненням нових загроз і ризиків його діяльності;

- принцип варіантності та пріоритетності – передбачає виявлення й обґрунтування декількох варіантів чи сценаріїв досягнення мети управління економічною безпекою ПОТ, а також ранжирування цільових орієнтирів і завдань (визначення пріоритетів) відповідно до обраної концепції;

- принцип урахування фактора невизначеності – передбачає моніторинг рівня безпеки функціональних складових економічної безпеки підприємства в умовах впливу ризиків мінливого бізнес-середовища. Рівень ризику не має перевищувати чітко визначеної допустимої межі, що забезпечує його прийнятність і можливість збереження стійких параметрів функціонування;

- принцип своєчасності та оперативності – полягає у своєчасному реагуванні на нестабільну економічну динаміку на основі використання актуальної інформації та прийняття управлінських рішень для підтримання заданого рівня економічної безпеки ПОТ в певному часовому проміжку.

У результаті дослідження існуючої сукупності спеціальних (конкретних) принципів управління економічною безпекою підприємства виокремлено такі принципи відповідно до її функціональних підсистем:

1) принципи управління інформаційної підсистемою:

- принцип якості інформації – полягає в наявності найважливішого параметра для прийняття управлінських рішень, що передбачає репрезентативність, змістовність, достатність (повноту), доступність, актуальність, своєчасність, точність і достовірність інформації;

- принцип технологічної прогресивності – передбачає використання інноваційних інформаційних технологій для отримання інформаційного продукту та забезпечення максимально можливого рівня інформаційної безпеки за допомогою прогресивності програмно-технічних засобів;

- принцип легітимності – свідчить про те, що управління інформаційною підсистемою ПОТ має відповідати законодавству, стандартам, положенням, керівним документам, а також нормативним документам на локальному рівні (основними у сфері інформаційної безпеки є Закони України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних» тощо).

2) принципи управління фінансовою підсистемою:

- принцип збалансованості фінансових інтересів – передбачає забезпечення балансу фінансових інтересів підприємства, його окремих підрозділів і персоналу в процесі прийняття та реалізації рішень щодо управління фінансовими ресурсами підприємства та організації їх фінансової діяльності;

- принцип фінансової автономії – полягає в оптимальному співвідношенні власних коштів до всіх фінансових ресурсів підприємства, що є основною характеристикою його фінансової стійкості;

- принцип фінансової спроможності до розширеного відтворення – передбачає формування необхідних фінансових ресурсів для забезпечення процесу самофінансування, а саме: здатність до інвестування коштів у фінансові активи для забезпечення стійких параметрів функціонування у стратегічній перспективі як результату постійного самовдосконалення та розвитку;

3) принципи управління кадровою підсистемою:

- принцип організованості управлінських процесів – передбачає формування багаторівневої структури управління економічною безпекою ПОТ з урахуванням делегування повноважень на відповідний рівень. Для забезпечення високого рівня організованості необхідною вимогою є підвищення пропорційності, безперервності, паралельності, прямоточності, ритмічності та автоматичності управлінських процесів;

- принцип альтернативності – полягає в можливості порівняння варіантів управлінських рішень з боку персоналу ПОТ на основі критеріїв фактору часу, якості, масштабу, ризику, методу отримання інформації та раціональності застосування;

- принцип раціоналізації організаційних структур – передбачає оптимальне співвідношення централізації та децентралізації функцій управління, делегування повноважень та міру відповідальності за їх виконання, усунення дублювання функцій управління, що сприяє формуванню гнучких організаційних структур і підвищенню фінансових результатів діяльності підприємства.

4) принципи управління інноваційно-інвестиційною підсистемою:

- принцип інноваційного розвитку – передбачає орієнтацію діяльності підприємства на високі стандарти роботи та постійне прагнення до нововведень як умови забезпечення конкурентоздатних позицій;

- принцип збереження конкурентних переваг – полягає в підтриманні якісних і кількісних характеристик послуг підприємства, їх унікальних властивостей, що створюють певну перевагу підприємства над його конкурентами та сприяють забезпеченню його стійких позицій в окремих сегментах ринку;

- принцип економічної доцільності – передбачає, що витрати на проведення заходів із упровадження інноваційних продуктів і підтримання певного рівня інноваційно-інвестиційної безпеки ПОТ мають бути економічно обґрунтованими, тобто корисний ефект має перевищувати витрати на його досягнення.

Отже, застосування системи принципів в управлінні об’єднує різні завдання в цілісний механізм, що діє на об’єкт управління та сприяє ефективному досягненню поставлених цілей. Разом із цим варто зазначити, що вищенаведені принципи управління економічною безпекою ПОТ є лише рекомендованими, адже можуть бути доповнені та деталізовані в ході здійснення управлінського процесу. Визначення принципів і завдань управлінського процесу дозволяє виокремити підходи до його реалізації – упорядковану сукупність інструментів та способів, що використовуються суб’єктом управління у вирішенні конкретного завдання шляхом впливу на об’єкт управління (функціональні підсистеми) для досягнення результату. Наукові підходи до управління розкривають шляхи протидії виявленим і прогнозованим загрозам, небезпекам і ризикам у конкретних умовах, а також відображають стан захищеності підприємства в конкретному періоді часу (табл. 2). Слід зазначити, що різноманіття управлінських процесів і наукових поглядів щодо вибору засобів їх реалізації зумовлює наявність значної кількості класифікацій методів управління за такими критеріями, як об’єкти, функції, етапи та напрямки управління тощо. Традиційним є виділення інституційно-правових, адміністративних (організаційно-розпорядчих),  економічних, організаційно-технологічних, інформаційних, соціально-психологічних, маркетингових, ідеологічних та інших методів управління економічною безпекою підприємств.

 З огляду на це, погоджуємося з думкою, що «…в науковому пізнанні функціонує складна, динамічна, цілісна, субординована система методів різних рівнів, які використовуються з урахуванням конкретних умов. Загалом сучасній науці все більш притаманний методологічний плюралізм, проявом якого є прагнення дослідників застосовувати найрізноманітніші методи дослідження в їх поєднанні та взаємодії» [8]. Отже, вивчення процесів управління економічною безпекою ПОТ можна досліджувати різними методами. Це залежить від особливостей науково-практичних питань, які необхідно дослідити, та можливості застосування конкретного методу з позиції його переваг і недоліків.

Вважаємо, що оскільки ПОТ є складною динамічною системою, яка функціонує на рівні впливу внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків, забезпечення його економічної безпеки потребує застосування сукупності методів, що мають відповідати таким критеріям, як адекватність, своєчасність, реагування на загрози бізнес-середовища; мати високий рівень гнучкості управління; відображати практичну реалізацію стратегічних, тактичних заходів та оперативних дій із забезпечення економічної безпеки; мати високу ефективність реалізації прийнятих управлінських заходів і стимулювати зацікавленість всіх відповідальних осіб у забезпеченні високого рівня економічної безпеки.

Враховуючи, що процес управління доволі часто розглядається як сукупність функцій, а саме: певних видів діяльності, у процесі яких виконується вплив на об’єкт управління для досягнення поставленої мети, вважаємо доцільним використання функціональної ознаки для систематизації методів управління економічною безпекою ПОТ (табл. 3). Так, у сучасній літературі існує безліч підходів до класифікації функцій управління, що пояснюється застосуванням різного роду критеріїв їх оцінки [14].

Традиційними є класифікації функцій управління за суб’єктом управління, відповідно до етапів управління, як процесу, формою поділу процесу управління на складові частини. Досліджуючи та систематизуючи наукові розробки вчених і практиків, вважаємо за доцільне до основних функцій управління економічною безпекою підприємства віднести такі класичні функції, як: прогнозування, планування, аналіз, оцінку, організація та контроль, виконання яких потребує відповідних методів управління.

Висновки. Враховуючи вищевикладене, варто зазначити, що запропоновані елементи методології управління економічною безпекою ПОТ є взаємодоповнюючими та послідовними, встановлення взаємозв’язку між якими дозволяє сформувати методологічну архітектуру досліджуваного процесу. Безумовно, вибір конкретного елемента буде залежати від багатьох факторів впливу – специфіки діяльності ПОТ, його ресурсних можливостей, цільових орієнтирів, часового проміжку, наявного рівня економічної безпеки тощо. Проте усвідомлення необхідності вмілого використання методологічного базису при реалізації такого складного та багатогранного процесу, як управління економічною безпекою ПОТ, є запорукою його успішного функціонування та сталого розвитку в умовах сьогодення.

Список використаних джерел

1. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) :  монографія. Київ, 2014. 759 с.

2. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев : Эльга-Н, 2009. 778 с.

3. Дергачова В. В., Колешня Я. О. Економічна безпека підприємства на засадах антикризового управління. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018.                № 3. С. 27−34.

4. Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної безпеки підприємства : монографія. Харків : Мачулін, 2016. 504 с.

5. Козаченко Г. В. Естиметологічний аспект в економічній безпекології. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 167–173. URL: https://www.problecon. com/export_pdf/problems-of-economy-2016-1_0pages-167_173.pdf

6. Копитко М. І. Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств (на матеріалах підприємств транспортного машинобудування) : дис. … д-ра екон. наук : 21.04.02. Київ, 2015. 478 с.

7. Ляшенко О. М. Економічна свобода як ключове положення концептуалізації управління економічною безпекою підприємств // Сучасні підходи до управління підприємством : зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 квітня). Київ : Вид-во «Політехника», 2018. С. 109–112.

8. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. 400 с.

9. Овчаренко Є. І. Система економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання : монографія. Лисичанськ, 2015. 483 с.

10. Сідак В. С. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія. Київ, 2008. 403 с.

 11. Сороківська О. А. Управління економічною безпекою підприємств малого бізнесу: інноваційні підходи : монографія. Тернопіль : Терно-граф, 2016. 350 с.

12. Сосновська О. О. Методологічний базис управління економічною безпекою підприємства. Проблеми економіки. 2020. № 1. С. 190–196. URL: https:// www.problecon.com/export_pdf/problems-ofeconomy-2020-1_0-pages-190_196.pdf DOI:  https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1190-196

13. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект : монографія. Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2007. 436 с.

14. Sosnovska O. O., Zhytar M. O. Integral Valuation of the System Efficiency of Economic Security of the Enterprise // In: Association Agreement: Driving Integrational Changes : collective monograph. Chicago, Illinois, USA, 2019. P. 109–121.

REFERENCES

 1. Baranovskyi, O. I. Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia) [Financial Security in Ukraine (Assessment Methodology and Support Mechanisms)]. Kyiv, 2014.
 2. Blank, I. A. Upravleniye finansovoy bezopasnostyu predpriyatiya [Financial Security Management of the Enterprise]. Kyiv: Elga-N, 2009.
 3. Derhachova, V. V., and Koleshnia, Ya. O. “Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva na zasadakh antykryzovoho upravlinnia“ [Economic Security of the Enterprise on the Basis of Crisis Management]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, no. 3 (2018): 27-34.
 4. Illiashenko, O. V. Mekhanizmy systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Mechanisms of the Economic Security System of the Enterprise]. Kharkiv: Machulin, 2016.
 5. Kopytko, M. I. “Kompleksne zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv (na materialakh pidpryiemstv transportnoho mashynobuduvannia)“ [Comprehensive Economic Security of Enterprises (On the Materials of Transport Engineering Enterprises)]: dys. … d-ra ekon. nauk : 21.04.02, 2015.
 6. Kozachenko, H. V. “Estymetolohichnyi aspekt v ekonomichnii bezpekolohii“ [Estimatological Aspect in the Science of Economic Security]. Problemy ekonomiky. 2016. https://www.problecon.com/ export_pdf/problems-of-economy-2016-1_0-pages-167_173.pdf
 7. Liashenko, O. M. “Ekonomichna svoboda yak kliuchove polozhennia kontseptualizatsii upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv“ [Economic Freedom as a Key Position in the Conceptualization of Economic Security Management of Enterprises]. Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom. Kyiv: Vyd-vo «Politekhnyka», 2018. 109-112.
 8. Liashenko, O. M. Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Conceptualization of Economic Security Management of the Enterprise]. Luhansk: SNU im. V. Dalia, 2011.
 9. Ovcharenko, Ye. I. Systema ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: formuvannia ta tsilepokladannia [The System of Economic Security of the Enterprise: Formation and Goal Setting]. Lysychansk, 2015.
 10. Shkarlet, S. M. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: innovatsiinyi aspekt [Economic Security of the Enterprise: Innovative Aspect]. Kyiv: Knyzhkove vyd-vo NAU, 2007.
 11. Sidak, V. S. Problemy upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu subiektiv hospodariuvannia [Problems of Economic Security Management of Business Entities]. Kyiv, 2008.
 12. Sorokivska, O. A. Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv maloho biznesu: innovatsiini pidkhody [Management of Economic Security of Small Businesses: Innovative Approaches]. Ternopil: Ternohraf, 2016.
 13.  Sosnovska, O. O. “Metodolohichnyi bazys upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva“ [The Methodological Basis of Management of Enterprise Economic Resilience]. Problemy ekonomiky. 2020. https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-1_0-pages-190_196.pdf  DOI:  https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1190-196
 14. Sosnovska, O. O., and Zhytar, M. O. “Integral Valuation of the System Efficiency of Economic Security of the Enterprise“. In Association Agreement: Driving Integrational Changes, 109-121. Chicago, Illinois, USA, 2019.
Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України