ENДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ЗМІН ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗМІНИ ДО ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ЗМІН ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗМІНИ ДО ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2021-3-30-10

 

Скібіцький Р.В., здобувач ступеня доктора філософії, Волинський національний університет імені Лесі Українки

 

Наша держава яка претендує на гідну позицію на міжнародній арені повинна виконувати міжнародні зобов’язання. Захист авторського права і суміжних прав є одним з пріоритетних напрямків на які треба постійно звертати увагу, оскільки на даний час Україна перебуває в списку 301. У цих звітах повідомляється про торгові бар'єри для американських компаній і продуктів у зв'язку з законами про інтелектуальну власність, що стосуються авторського права, патентів і товарних знаків в інших країнах.  Саме тому потрібно докладати максимум зусиль щоб не потрапити у цей список знову. Автор у даній статті аналізує:

 1. існуючі положення Директив ЄС Європейського Парламенту та Ради;
 2. діюче законодавство Україні  у сфері захисту авторського права та суміжних прав;
 3. законопроекти, які знаходяться на розгляді Верховної Ради України;
 4. особисті ініціативи автора щодо удосконалення правових механізмів захисту авторського права.

Ключові слова: законодавство України, авторське право та суміжні права ЄС, директива ЄС, імплементація, захист авторського права і суміжних прав.

 

RESEARCH OF A COMPREHENSIVE APPROACH TO CHANGES IN THE LEGAL NATURE OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN UKRAINE: INTERNATIONAL IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL

Skibitsky RV, Doctor of Philosophy, Volyn National University named after Lesya Ukrainka

 

Our state, which aspires to a worthy position in the international arena, must fulfill its international obligations. Copyright and related rights protection is one of the priority areas that should be constantly addressed, as Ukraine is currently on list 301. These reports report trade barriers for US companies and products in connection with intellectual property laws. property relating to copyright, patents and trademarks in other countries. That is why you need to make every effort not to get on this list again. The author in this article analyzes:

1) existing provisions of EU Directives of the European Parliament and of the Council;

 2) current legislation of Ukraine in the field of protection of copyright and related rights;

3) draft laws that are under consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine;

4) personal initiatives of the author to improve the legal mechanisms of copyright protection.

Key words: legislation of Ukraine, copyright and related rights of the EU, EU directive, implementation, protection of copyright and related rights.

 

Постановка проблеми. З стрімким розвитком технологій, зокрема науки  і техніки, виникають проблеми з правовим  захистом авторського права й суміжних прав. Це зумовлено тим, що Україна вкотре не може вийти з переліку Списку 301, що щорічно формується Офісом Торгового представника Сполучених Штатів Америки де зазначається перелік торгових партнерів, які не забезпечують  необхідний і дієвий захист прав інтелектуальної власності.

Стан дослідження. Окремі аспекти  авторського права і суміжних прав ЄС досліджували зарубіжні вчені, зокрема Дж. Борнкамм, Д.Вейвер, Ф.Готцен, М.Ечауд, К.Карон, А.Керевер, Д.Ллевелін, А.Лукас, Г.Тріттон, Е.Ульмер, П.Хугенхольц, та інші. Серед вітчизняних науковців про проблематику вивчали Г.О. Андрощук, В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко, Р.Є. Еннан, Ю.М. Капіца, Л.Т. Комзюк, В.І. Муравйов, С.К. Ступак та ін. Однак у вітчизняній юридичній науці відсутні комплексні правові дослідження процесів пов’язаних з уніфікацією та гармонізацією права інтелектуальної власності (зокрема авторського і суміжних прав) у межах ЄС, а також особливостей інституційного механізму захисту авторських прав в Європейському Союзі, провідну роль у якому відіграє Європейська комісія.

Мета статті - дослідження імплементації Директив ЄС в національне законодавство, проведення аналізу вітчизняного законодавства щодо ефективності захисту авторського права та суміжних прав. Правова оцінка Європейської Комісії як провідного інституту ЄС у сфері захисту авторського права та суміжних прав у Європейському союзі, який здійснює законодавчу, координаційну, виконавчу та контрольну функції у цій галузі.

Виклад основних положень. Україна визначила напрямок Європейської інтеграції, тому повинна забезпечувати належний захист прав людини, зокрема і прав на охорону авторського права і суміжних прав. Шляхом імплементації норм права Європейського союзу, в тому числі Директив Європейського парламенту щодо охорони авторського права і суміжних прав в національне законодавство є шанс ефективно врегулювати суспільні відносини у цій сфері. З урахуванням технологічного розвитку суспільства імплементація цих положень є чим далі тим актуальнішою [3 с.118].

Одна із безпосередніх функцій Європейської комісії з захисту прав інтелектуальної власності є формування звітів про захист та забезпечення прав інтелектуальної власності в третіх країнах. Перші кроки уніфікації та гармонізації законодавства в галузі авторського права в європейському союзі пов’язують з опублікуванням європейською комісією зеленої книги «авторське право та виклик технологій. Окрім гармонізації матеріальних норм права інтелектуальної власності, Європейська комісія активно займалася розробкою єдиних процесуальних норм, спрямованих на правову охорону об’єктів та впровадженням єдиних стандартів забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. Як результат, було прийнято директиву ЄП та Ради від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (2004/48/ЄС), якій передували Зелена книга «Боротьба з підробками та піратством в Єдиному ринку» від 15 жовтня 1998 року та повідомлення Комісії «Продовження Зеленої книги про боротьбу з підробітками та піратством на Єдиному ринку» від 30 листопада 2000 року [1 с.11].

    Посилюючи заходи із забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, Європейська комісія ініціює створення спеціалізованих установ на основі існуючих підрозділів із залученням провідних експертів, громадськості, які слугують платформами для досліджень та обміну досвідом. Відтак, у квітні 2009 року в межах Генерального директорату з внутрішнього ринку і послуг була створена Європейська обсерваторія протидії порушенням прав інтелектуальної власності, що спрямувала свої зусилля на боротьбу з поширенням контрафактної продукції та піратства. Відповідно до Регламенту ЄП та Ради (ЄС) № 386/2012 у зв’язку з розширенням функцій та, відповідно, потребою в більших ресурсах та технічному забезпеченні Європейську обсерваторію протидії порушенням прав інтелектуальної власності передано в підпорядкування Офісу з питань гармонізації внутрішнього ринку, який повністю здійснюватиме її фінансування. [8 с.22].

    У 2003-2004 роках Європейською комісією було проведена значна робота з оцінки стану та напрямів удосконалення законодавства з авторського права та суміжних прав з метою покращення узгодженості acquisCommunautaire та забезпечення функціонування внутрішнього ринку ЄС(повідомлення комісії «Оновлення та спрощення communityacquis» від 11 лютого 2003 року та робоча доповідь комісії з перегляду законодавства ЄС в галузі авторського права та суміжних прав від 19 липня 2004 року). Загальні висновки, зроблені комісією, засвідчили .

Активність за період 2010-201 не така активна, як попередні роки, проте  процес гармонізації загалом дозволив встановити єдині норми, правила та правову визначеність, на території Європейського союзу, проте не потрібно зупинятись на досягнутому, оскільки потрібно постійно аналізувати судову практику, ринок та суспільні відносини, які виникають з приводу захисту авторського права та суміжних прав. Європейська комісія регулярно звітує перед Радою, Європейським Парламентом та економічно-соціальним комітетом про результати дії та застосування директив і здійснює контроль над процесом їх імплементації у національні законодавства.

Велике значення щодо захисту авторського права та суміжних прав має організація «Чисте небо», (створена в 2013 році  щодо ініціатив медіа групи з метою захисту власного відеоконтенту в Інтернеті і розвитку легального споживання контенту), а також – Українська Антипіратська Асоціація (УАПА). Свою активність організація «Чисте небо» продемонструвало у 2016 році, коли було підписано меморандум з Національною поліцією України про подальшу співпрацю на предмет виявлення, розслідування та попередження правопорушень у сфері захисту авторського права. Результатом цієї співпраці було виявлення близько 10 тис. порушників права інтелектуальної власності, подано сотні заяв про порушення кримінальних справ, з яких на даний момент на стадії досудового слідства - близько 250 виробництв. Винесено понад 40 вироків щодо залучення правопорушників до відповідальності. 1,5 млн. Посилань на нелегальний контент видалено з пошукової видачі Google  і більше 2 млн. – з VOD-сервісів. Було подано близько 70 скарг в платіжні системи VisaMastercard, що впливає на фінансування ресурсів, які поширюють нелегальний контент. Постійно проводиться моніторинг розміщення  нелегального контенту і реклами на нього.

Незважаючи на досягнення в сфері боротьби з піратством, міжнародний альянс інтелектуальної власності продовжує робити невтішні висновки щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні, що, на думку, відображає реальний стан речей в Україні. Тобто на практиці є очевидним, що діяльність окремих органів щодо захисту авторського права і суміжних прав не виправдовує очікування міжнародних партнерів. Постійна присутність України в спеціальному звіті 301 торгового представника США, де представлені торгові партнери цієї країни, говорить про недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Це є ще одним підтвердженням, що попереду багато роботи. Торгові партнери, які в даний час представляють найбільшу серйозну заклопотаність щодо прав інтелектуальної власності містяться в Пріоритетному контрольному списку бо Контрольному списку. У нього потрапило тридцять шість держав:

1) Аргентина, Чилі, Китай, Інді, Індонезія, Кувейт , Росія, Саудівська Аравія, Україна і Венесуела – пріоритетні спостерігачі.

2) Барбадос, Болівія, Бразилія, Канада, Колумбія, Коста - Ріка, Домініканська Республіка, Еквадор, Ліван, Мексика, Пакистан, Парагвай, Перу, Румунія, Швейцарія, Туреччина, Туркменістан, і В’єтнам знаходяться в списку спостереження.

У міжнародних експертів наголошується на необхідності збільшення участі державних органів у захисті, зокрема, посилення кримінального переслідування за онлайн-правопорушення, створення окремого підрозділу з питань захист прав інтелектуальної в рамках Офісу Генерального прокурора, а також формування спеціалізованої групи експертів по боротьбі зі злочинами в цій сфері. Також аудіовізуальна індустрія пропонує ще деякі правки до кримінального кодексу матеріальний склад злочину з метою спрощення і прискорення розгляд справ. Напрямки роботи які передбачуються для цього : боротьба з неліцензійним програмним забезпеченням, боротьба з піратством , а також виплата роялті. [3 с.118].

 Особливу увагу автор хотів би привернути на можливість блокування доступу до мережі Інтернет. Блокування доступу до мережі Інтернет як санкція або ж як забезпечувальний захід у правових системах іноземних держав, а також обґрунтовується позиція можливості застосування у національній практиці, проте із певними удосконаленнями. Автор відстоює позицію необхідності запровадження можливості правовласника звертатись за блокуванням доступу виключно як забезпечувального заходу, проте із дотриманням норм Угоди ТРІПС щодо внесення застави або іншого забезпечення.

З одного боку, у правовласників значно розширились можливості використання результатів творчої діяльності у цифровій формі, зокрема, через вжиття заходів щодо обмеження доступу до даного інформаційного ресурсу або до розміщеної на ньому інформації. Отож, аналіз нормативно-правового регулювання питання блокування доступу до мережі Інтернет дозволяє стверджувати про розцінювання блокування як тимчасового забезпечувального заходу, або ж судові заборони. Позитивною є наявність норм щодо можливості блокування, проте негативним є застосування цих норм виключно обмеженою категорією правовласників.

    Національна практика у даному питанні зводиться до наступного:

 • Блокування доступу користувачів в якості санкцій за порушення авторських прав не передбачене;
 • Блокування цілого сайту, який використовується для порушення авторських та суміжних прав, можливе в якості судової заборони;
 • Блокування інформації на сайті на сьогоднішній день не передбачене в якості тимчасового забезпечувального заходу, проте існує розроблений законопроект « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет», який передбачає вирішення означеного питання. Як тільки законопроект набуде статусу закону, блокування інформації стане можливим і у національній практиці.

Дослідження суті блокування доступу до мережі Інтернет та його ролі у захисті прав інтелектуальної власності дозволяє стверджувати про позитив такого засобу захисту. Проте блокування доступу окремих користувачів порушує у сучасних умовах їхні інформаційні права, право на працю, відпочинок та ін., а тому не може запроваджуватись у національну практику. Блокування окремих сайтів, які порушують авторські права, має зберегтись у національних умовах саме в якості судової заборони, адже це зумовить використання такого засобу виключно на основі рішення суду, яке вступило у законну силу. Блокування інформації, яка порушує авторські чи суміжні права на конкурентному сайті, має застосовуватись, на нашу думку, у вигляді запобіжного заходу із дотриманням усіх підстав та наслідків такого вживання. Виключно суд, на наше глибоке переконання, має вносити ухвалу про вживання запобіжного заходу у вигляді блокування із обов’язковим призначенням застави або іншої еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб запобігти зловживання тимчасовим заходом. Важливо, щоб усі категорії правовласників мали змогу звертатись до такого виду запобіжного заходу. А адміністративні органи влади виконували лише ухвали судів.

Щодо внесення змін в вітчизняне законодавство спостерігається тенденція, що не завжди законопроект погоджують, навіть якщо у ньому містяться дійсно дієві механізми захисту авторського права та суміжних прав. Яскравим прикладом є законопроект № 4629 від 10.05.2016 року  «про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет». Десятого травня 2016 року законопроект було одержано Верховною Радою України. Після погодження всіма комітатами таких як: з питань науки і освіти; з питань інформатизації та зв’язку; з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань правової політики та правосуддя, з питань бюджету, з питань запобігання і протидії корупції, з питань європейської інтеграції законопроект було відкликано 03.10. 2017. Провівши правовий аналіз можна отримати висновок що в законопроекті містяться ефективні механізми захисту авторського права. Це в першу чергу стосується змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині підвищення відповідальності постачальника послуг хостингу, для того щоб була мотивація швидко реагувати на звернення щодо порушення авторського права та суміжних прав. (КУпАП ст.164-17). Наразі в Україні немає можливості представити як доказ у суд знімок екрану з браузеру ( до слова у Російській федерації нотаріуси мають повноваження на здійснення таких дій, саме тому деякі юристи зверталися до своїх колег-нотаріусів з РФ та представляли як доказ при розгляді відповідних судових справ). Цим законопроектом нотаріусом делегувалися повноваження щодо можливості забезпечення доказів в Інтернеті (внесення зміни до ЗУ «Про нотаріат» ст. ст. 34, 79-1). Ще одна важлива зміна стосувалася збільшення переліку способів цивільно-правового захисту авторського права та суміжних прав, в частині:  вимагання видалення або унеможливлення доступу до інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права; вимагання надання інформації, що ідентифікує користувача, який розмістив на веб-сайті інформацію, що порушує авторське право і (або) суміжні права, або власника веб-сайту, який використовує послуги хостингу для розміщення та надання доступу до інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права; вимагання   прийняття   інших  передбачених законодавством заходів,  пов'язаних із захистом авторського  права  та  суміжних прав (ст. 52 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»). Доповнюється статтею 52-2 цього ж закону, де чітко, з зазначенням конкретних строків розписано порядок припинення і запобігання порушенням авторського права і (або) суміжних прав в Інтернеті шляхом видалення інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права або унеможливлює доступу до цієї інформації. Прийняття цього законопроекту, або наведених вище змін суттєво покращило б механізм захисту авторського права та суміжних прав навіть  на досудового врегулювання спору. Крім того автор вважає що потрібно збільшити розмір санкцій за порушення авторського права та (або) суміжних прав, оскільки навіть якщо вину правопорушника доведуть в судовому порядку, то фактичний розмір збитків може набагато збільшувати суму штрафу, покарання.

Окрему увагу слід приділити Законопроекту №5552 «Про авторське право і суміжні права» основні позиції якого, пролити світло на плату за використання об’єктів інтелектуальної власності, зокрема роялті та правового статусу об’єктам, які створені штучним інтелектом. Зміни будуть стосуватися внесення правок у Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Закон України «Про видавничу справу», Закон України «Про кінематографію», Закон України «Про захист економічної конкуренції», Закон України «Про гастрольні заходи в Україні», Закон України «Про театри і театральну діяльність», Закон України «Про телебачення і радіомовлення», Закон України «Про електронну комерцію», Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

У Законі «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» визначається розподіл винагороди тільки для авторів і власників прав на книжки, наукові твори, фотографії під час їхнього репрографічного відтворення (копіювання оригіналу). 

Якщо резюмувати все вищевикладене, можемо дійти до висновку що наразі проводиться колосальна робота щодо прагнення удосконалення ефективності захисту авторського права та суміжних прав в Україні:

1) Шляхом імплементації Директив Європейського парламенту та ради;

2) пошук шляхів виявлення, попередження та швидкого реагування на порушення  авторського права та суміжних прав шляхом внесення змін до вітчизняного законодавства;

3) аналіз існуючого стану та актуалізацію проблем, які виникають з приводу захисту авторського права і суміжних прав

Варто провести аналіз судової практики, адже з розвитком технологій, перелік протиправних дій, які можуть зазіхати на авторські  права і суміжних прав стає дедалі більшим. Відбуваються різні ситуації і не завжди все передбачено в правовому полі, а вирішувати справу по загальним принципам не завжди ефективно. Потрібно більше форумів, зустрічей фахівців у цій сфері, зокрема: представників Асоціації правників України (у складі комітету з інтелектуальної власності), компетентних комітетів Верховної Ради України, представників інших громадських організацій. Забезпечити координування заходу та безперешкодну присутність преси, для подальшого розголосу результатів засідання таких форумів. Автор впевнений що це буде чудовий плацдарм для створення нових законопроектів, оскільки буде сприяти підняттю активності серед суб’єктів законодавчої ініціативи. В першу чергу бажання змінити нашу державу на краще, а по-друге зробити особистий внесок у це і запам’ятатися як гідна людина.

Cписок використаної літератури

 1. Абдуллин А.И. Право интелектуальнойсобственности в Европейском Союзе: генезис, унификация, перспективы развития: автореф.дисс. на соискание уч. Степени д-ра юрид.наук: спец. 12.00.03, 12.00.10 «Международное право», «Европейское право»/а.И. Абдуллин.- м., 2006-24с
 2. Вовк Г.С. Французкое законодательство по авторському праву / Г.С. Вовк // Культура в собственном мире – 2013- №4 [Електронний ресурс].- Режим доступу: URL http://infoculture.rsl.ru
 3. Гоці Сандро. Європейська комісія. Процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження/ Сандро Гоці, пер. З італійської. К. К.І.С. 2007-208с.
 4. Директива Європейського парламенту та Ради 2004/48/ЄС від 29 квітня 2004р. про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. http://www.minjust,gov.ua/file/31341
 5. Дроб’язко В. Правове регулювання авторського права і суміжних прав в Європейському союзі / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності – 2009 - № 1 – с.3-13.
 6. Еннан  Р.Є. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському Союзі: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку/ Р.Є. Еннан // Часопис цивілістики.-2012- Вип.13-С.110-118.
 7. Как борються с Интернет-пиратством в мире [Електронний ресурс].- Режим доступу:  http://www.kommersant.ru/doc/2208728
 8. Капіца Ю. Розвиток права інтелектуальної власності в Єпропейському Союзі/ Ю. Капіца Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка- Серія Міжнародні відносини – К.,2006 – Вип. 33-34, с.45-48.
 9. Капіца Ю.М. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, О.В. Жувака. – К. Логос, 2012-696 с.Вдовиченко О. Основні зміни інституційної системи Європейського Союзу після Лісабонського договору/ О. Вдовиченко // Юридична Україна-2010. - № 9 (93).- с. 118-123.
 10. Комзюк Л.Т. Деякі проблеми гармонізації авторського права ЄС/ Л.Т. Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності -2008. - №5-с. 59-64
 11.  Конституційні акти Європейського Союзу ( в редакції Лісабонського договору). – К: К.І.С. 2010, - 536с.
 12. Конституційні акти Європейського Союзу -К. Юстиніан,2005-512с.
 13.  Право  інтелектуальної власності Європейського Союзу і законодавство України / за ред. Ю.М. Капіци – К. Слово, 2006-1104с.

 

References

  1. Abdullyn A.Y. Pravo yntelektualʹnoysobstvennosty v Evropeyskom Soyuze: henezys, unyfykatsyya, perspektyvy razvytyya: avtoref.dyss. na soyskanye uch. Stepeny d-ra yuryd.nauk: spets. 12.00.03, 12.00.10 «Mezhdunarodnoe pravo», «Evropeyskoe pravo»/a.Y. Abdullyn.- m., 2006-24s

2. Vovk H.S. Frantsuzkoe zakonodatelʹstvo po avtorsʹkomu pravu / H.S. Vovk // Kulʹtura v sobstvennom myre – 2013- №4 [Elektronnyy resurs].- Rezhym dostupu: URL http://infoculture.rsl.ru

3. Hotsi Sandro. Yevropeysʹka komisiya. Protsesy ukhvalennya rishenʹ i vykonavchi povnovazhennya/ Sandro Hotsi, per. Z italiysʹkoyi. K. K.I.S. 2007-208s.

4. Dyrektyva Yevropeysʹkoho parlamentu ta Rady 2004/48/YES vid 29 kvitnya 2004r. pro zabezpechennya dotrymannya prav intelektualʹnoyi vlasnosti. http://www.minjust,gov.ua/file/31341

5. Drobʺyazko V. Pravove rehulyuvannya avtorsʹkoho prava i sumizhnykh prav v Yevropeysʹkomu soyuzi / V. Drobʺyazko // Teoriya i praktyka intelektualʹnoyi vlasnosti – 2009 - № 1 – s.3-13.

6. Ennan R.YE. Pravova okhorona intelektualʹnoyi vlasnosti v Yevropeysʹkomu Soyuzi: peredumovy formuvannya, suchasnyy stan, tendentsiyi rozvytku/ R.YE. Ennan // Chasopys tsyvilistyky.-2012- Vyp.13-S.110-118.

7. Kak boryutʹsya s Ynternet-pyrat·stvom v myre [Elektronnyy resurs].- Rezhym dostupu: http://www.kommersant.ru/doc/2208728

8. Kapitsa YU. Rozvytok prava intelektualʹnoyi vlasnosti v Yepropeysʹkomu Soyuzi/ YU. Kapitsa Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka- Seriya Mizhnarodni vidnosyny – K.,2006 – Vyp. 33-34, s.45-48.

9. Kapitsa YU.M. Avtorsʹke pravo i sumizhni prava v Yevropi: monohrafiya YU.M. Kapitsa, S.K. Stupak, O.V. Zhuvaka. – K. Lohos, 2012-696 s.Vdovychenko O. Osnovni zminy instytutsiynoyi systemy Yevropeysʹkoho Soyuzu pislya Lisabonsʹkoho dohovoru/ O. Vdovychenko // Yurydychna Ukrayina-2010. - № 9 (93).- s. 118-123.

10. Komzyuk L.T. Deyaki problemy harmonizatsiyi avtorsʹkoho prava YES/ L.T. Komzyuk // Teoriya i praktyka intelektualʹnoyi vlasnosti -2008. - №5-s. 59-64

11. Konstytutsiyni akty Yevropeysʹkoho Soyuzu (v redaktsiyi Lisabonsʹkoho dohovoru). – K: K.I.S. 2010, - 536s.

12. Konstytutsiyni akty Yevropeysʹkoho Soyuzu -K. Yustynian,2005-512s.

13. Pravo intelektualʹnoyi vlasnosti Yevropeysʹkoho Soyuzu i zakonodavstvo Ukrayiny / za red. YU.M. Kapitsy – K. Slovo, 2006-1104s.

 
Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України