ENІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


УДК  336.13.02

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2021-4-31-06

 

Кондукоцова Н.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри управління та адміністрування,

Соколов Д.В. , студент спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", Університет «Україна»[1]

 

Анотація. У статті подано основні ключові елементи інноваційних тенденцій стосовно складових біржової діяльності: інтернет-трейдинг та електронні біржі. Подані напрями розвитку світового фондового ринку. Показано вплив на фондовий ринок алгоритмічної торгівлі, зокрема високочастотної. Розкрито сутність виникнення нових інноваційних продуктів та технологій на фондовому ринку. Окреслена сутність та вміст інноваційних процесів у біржовій діяльності. Відмічена складність у діяльності регуляторних органів, оскільки процеси на світовому фондовому ринку стають неконтрольованими і вимагають удосконалення системи управління та введення нових норм і правил.

Ключові слова: біржа, біржова діяльність, фондовий ринок, інновації, інноваційні процеси.

 

.INNOVATIVE TRENDS OF EXCHANGE ACTIVITY

Kondukotsova N.V., Сandidate of Sciences (Economics), Associate Professor of Management and Administration Department,

Sokolov D.V. student majoring in "Entrepreneurship, trade and exchange activities", University "Ukraine"

 

Summary. The article presents the main key elements of innovation trends in the components of exchange activity: Internet trading and electronic exchanges. The directions of development of the world stock market are given. The influence of algorithmic trading, in particular high-frequency trading, on the stock market is shown. The essence of the emergence of new innovative products and technologies in the stock market is revealed. The essence and content of innovation processes in exchange activity are outlined. There is a difficulty in the activities of regulatory authorities, as processes in the global stock market become uncontrolled and require improvement of the management system and the introduction of new rules and regulations.

Today, global stock market activity has become a high-tech industry. The technologies and techniques of trading, which have been developing rapidly in recent decades, have made it possible to overcome the limitations associated with the location and size of the trading floor, the number of participants, and to erase geographical and temporal boundaries. Continuous improvement and development of new information and communication technologies is a catalyst for all the transformations that are currently taking place in exchange activities. Trading is done through electronic servers in data centers, where computers exchange sales offers by sending messages over the network. One of the features of the transformation of exchange activity in recent years is the rapid development and use of algorithmic trading, in particular its type, such as high-frequency trading. With the introduction of significant technological innovations and the complexity of financial instruments, the problem of implementing the right regulatory policy is exacerbated. The lack of information and powers for financial regulators is gradually leading to the rapid aging of regulations and, consequently, to ineffective supervision of transactions and processes that take place in exchange activities. There is an objective need to create a new global institutional regulatory system that will ensure financial stability and prevent deep systemic crises in the future.

Keywords: stock exchange, stock exchange activity, stock market, innovation, innovation processes.

 

Вступ. Технологічною основою розвитку фондового ринку на сучасному етапі є використання інформаційних технологій, які дають змогу зв’язувати національні фінансові і товарні ринки з міжнародними, центр із периферією, проводити операції 24 години на добу. Поява та розповсюдження всесвітньої мережі Інтернет безпосередньо вплинули на розвиток біржової діяльності, спростився операційний процес інвестування ресурсів, з’явилися механізми залучення до неї не лише професійних гравців, а й простих громадян. Світовий фондовий ринок сьогодні дає можливість інвесторам здійснювати купівлю і продаж акцій будь-якого емітента незалежно від його координат. У розвинутих країнах світу фондовий ринок залежно від ступеня розвитку слугує найбільш ефективним та оптимальним способом залучення капіталів у національну економіку, механізмом розподілу та перерозподілу вільних фінансових ресурсів між галузями економіки.

Розвиток і впровадження електронно-цифрових технологій у всі сфери фінансового ринку, в тому числі і організацію біржової торгівлі обумовлюють необхідність ґрунтовних досліджень у цій сфері, визначення нових тенденцій, факторів впливу та закономірностей.

Вихідні передумови. Значенню впливу інновацій для розвитку біржової діяльності приділяється значна увага як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Серед вітчизняних науковців слід виділити роботи Є. Редзюка, О. Чемодурова, В. Ящук, В. Чайковської, О. Любкіної, О. Черняк, С. Науменкової, О. Шевченка. Інновації на фондовому ринку знаходяться в центрі уваги таких зарубіжних учених. як: Дж. Брогард, Ф. Фабоцці, С. Фокарді, Т. Хендерштат, Р. Ріордан, Д. Каммінг, Ф. Цзана, Р. Корайджук, Д. Мерфі. Водночас, необхідними є подальші дослідження, враховуючи динамічність цього процесу, стрімкий розвиток різних галузей інформатики, що безпосередньо впливають і трансформують світову біржову діяльність.

Мета. Визначення інноваційних технологій, що використовуються на фондових ринках, та обґрунтування об’єктивної необхідності дослідження їх впливу на трансформацію глобального фінансового середовища в цілому та біржової діяльності зокрема.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стрімкий випереджувальний розвиток ринку цінних паперів у сучасній світовій економіці суттєво впливає на всі рушійні соціально-економічні процеси в міжнародному середовищі. Функціонування сучасних фондових бірж та їх інфраструктури націлене на прозорість, відкритість, уніфікованість стандартів і правил роботи. Це сприяє залученню все більшої кількості інвестиційних ресурсів (вітчизняних та іноземних інвестицій), які акумулюються для подальшої трансформації у фінансові інструменти та реальний сектор економіки.

Розвиток сучасної біржової торгівлі немислимо без використання мережі Інтернет. Інтернет-трейдинг дозволяє організовувати ефективну торгівлю на фондовому ринку, що на практиці являє собою інтерфейс, в рамках якого реалізуються можливості стеження за котируваннями в режимі онлайн, виставлення активних заявок, спостереження за станом власного торгового рахунку. Крім того, сучасні системи інтернет-трейдингу комплектуються вбудованим технічним аналізом, експортом інформації в спеціальні програми аналізу даних, маржинальним кредитуванням, автоматизацією торговельних і бухгалтерських операцій, розрахунковими операціями, а також, при необхідності, онлайн-консультації з фахівцями. Інтернет-трейдинг приваблює потенційного інвестора, насамперед, зовнішньої простотою здійснення угод і низькими тарифами на послуги онлайн-брокерів. З часом ця сфера діяльності може повністю переміститися в Інтернет, оскільки цінні папери переважно випускаються в бездокументарній формі, що не вимагає передачі їх у вигляді документа [1].

Розвиток сучасних електронно-цифрових технологій призводить до виникнення так званих електронних бірж, які впливають на організацію біржової торгівлі. Найбільшими електронними біржами сьогодні вважаються BATS (Better Alternative Trading System) і Chi-X Europe, на які в сукупності припадає понад 20% європейського ринку торгівлі цінними паперами. За даними Thomson Reuters, BATS і Chi-X Europe в сукупності здійснюють 22,9% обсягу торгових операцій з цінними паперами в Європі, лише ненабагато поступаючись більш відомим традиційним біржам, таким як Deutsche Borse і NYSE Euronext, на частку яких припадає 29%, і LSE, займає 23,4% обсягу ринку цінних паперів [2].

Спостерігається тенденція щодо збільшення кількості емітентів на фондових біржах, що відносяться до групи інноваційно орієнтованих компаній, організацій у сфері високих технологій, в інформаційно-медійній, консалтинговій і фінансовій сферах [3, c. 23].

На даному етапі розвиток світового фондового ринку відбувається в таких основних напрямах [4]:

 • інтернаціоналізація фондової діяльності відповідно до загального процесу економічної інтеграції країн;
 • комп’ютеризація ринку цінних паперів та автоматизація фондових операцій;
 • модифікація фінансових інструментів, поява нових складноструктурованих цінних паперів.

За останнє десятиліття уряди багатьох промислово розвинутих країн значно зменшили своє втручання в операції на внутрішніх фінансових ринках. Дерегулювання фондових ринків дало можливість власникам фінансових активів швидко переводити їх з однієї країни в іншу і, таким чином, оперувати, по суті, у глобальному фінансовому середовищі [5, c. 15].

Основними тенденціями фондового ринку останніх років є об’єднання бірж задля отримання конкурентних переваг та комерціалізація бірж. Процеси укрупнення та злиття фондових бірж світу розпочалися ще наприкінці ХХ ст. і в посткризовий період розвитку фондового ринку переживають сплеск активності [4].

Деякі світові експерти допускають, що в найближчі роки національні ринки будуть переформовуватися у світові фінансові центри. Більшість експертів сходяться на думці, що ще через кілька років у світових фінансах будуть домінувати до десяти глобальних біржових груп.

Однією з особливостей трансформацій біржової діяльності останніми роками є стрімкий розвиток та використання алгоритмічної торгівлі на фондовому ринку, яка дала змогу суттєво збільшити обсяги проведених операцій та істотно впливає на зміну самої структури фінансових ринків. Алгоритмічна торгівля здійснюється з використанням комп’ютерної програми, що базується на певних алгоритмах, які визначають ціну, кількість замовлень тощо [5; 6].

Підгалуззю алгоритмічної торгівлі є високочастотна торгівля (HFT – high frequency trading), яка стала потужним проривом, що змінив фондовий ринок і на сьогодні є одним із нових напрямів у науці про фінансові дані. HFT торгівля являє собою один із видів алгоритмічної торгівлі, в якій активно застосовуються сучасні алгоритми, які обробляються комп’ютерами з високою продуктивністю [7].

Нові продукти на фінансовому ринку виникають постійно, але не всі з них стають популярними. В цілому фінансові інноваційні продукти пов'язані з виникненням нових похідних, сек'юритизованих активів, структурованих продуктів, іпотечних кредитів в іноземній валюті, ісламських облігацій (сукук) тощо. Діяльність банків на ринку цінних паперів стимулювала фінансові інновації та зумовила виникнення нових цінних паперів, включаючи різні види іпотечних цінних паперів та цінних паперів, забезпечених іншими активами.

До інноваційних процесів належать нові способи ведення бізнесу, включаючи фінансові онлайн-банкінг, телефонний банкінг і нові способи впровадження інформаційних технологій. З погляду суб'єктів фінансового ринку інновації передбачають виникнення нових суб'єктів, зокрема хедж-фондів, фондів прямих інвестицій, біржових фондів.

Новітні інвестиційні фінансові інструменти, розвиток сучасних платіжних систем особливо тих, що використовуються в кредитуванні і наданні позикових коштів, привели до суттєвих змін на ринку боргового капіталу. Такі зміни включають інноваційні технології надання кредитів, передачу ризику, що збільшило наявність доступних кредитних коштів для позичальників банків, а також появу нових і менш дорогих способів залучення капіталу [8].

Інновації можуть допомогти зробити доступнішими фінансові продукти та послуги, зменшити вартість угод з низько ліквідними цінними паперами, об'єднати учасників ринку, щоб надати можливості скористатися економією масштабу, забезпечити нові способи спілкування з потенційними споживачами та постачальниками фінансових продуктів та послуг.

Висновки. Світова біржова діяльність сьогодні стала високотехнологічною галуззю. Технології та техніки ведення торгів, що бурхливо розвиваються останніми десятиліттями, дали змогу подолати обмеження, пов’язані з розташуванням і розміром торгового майданчика, кількістю учасників, зітерти географічні та часові межі. Постійне вдосконалення та розробка нових інформаційно-комунікаційних технологій є каталізатором усіх трансформацій, які в даний час відбуваються в біржовій діяльності. Торгівля здійснюється за допомогою електронних серверів у дата-центрах, де комп’ютери обмінюються пропозиціями купівлі-продажу шляхом передачі повідомлень по мережі. Однією з особливостей трансформації біржової діяльності останніми роками є стрімкий розвиток та використання алгоритмічної торгівлі, зокрема такого її виду, як високочастотна торгівля. В умовах упровадження значних технологічних інновацій та ускладнення фінансових інструментів загострюється проблема здійснення правильної регуляторної політики. Брак інформації і повноважень для фінансових регуляторів поступово приводить до швидкого старіння норм регулювання і, відповідно, до неефективного нагляду за операціями та процесами, які відбуваються у біржовій діяльності. Об’єктивною є необхідність створення нової глобальної інституційної системи регулювання, яка буде забезпечувати фінансову стабільності і недопущення глибоких системних криз у майбутньому.

Список використаних джерел

 1. Біржові новації. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології. вURL:https://studme.com.ua/1864061310683/finansy/birzhevye_novatsii.htm#729  (дата звернення: 23.06.2021).
 2. Матеріали медіакомпанії Томсон Рейтер. веб-сайт. URL: https://www.thomsonreuters.com/en.html (дата звернення: 23.06.2021).
 3. Редзюк Є. Шляхи покращення інтеграції ринку цінних паперів України до світових фінансово-інвестиційних процесів. Економіст. 2014. № 7. С. 21–25.
 4. Пахомова І.Г. Оцінка сучасного стану, проблем та перспективи фондового ринку України. Ефективна економіка. 2014. № 7 (липень). URL: http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=3180 (дата звернення: 20.06.2021).
 5. Любкіна О.В. Вплив фінансових інновацій на характер волатильності ринків фінансових активів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 34–38.
 6. Chaboud A., Chiquoine B., Hjalmarsson E., Vega C. Rise of the Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market – available at: https://federalreserve.gov/pubs/ifdp/2009/980/ifdp980.pdf.
 7. Brogaard J., Hendershott T., Riordan R. High Frequency Trading and Price Discovery – available at: http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1928510.
 8. Фінансовий інжиніринг та інновації на фондовому ринку.  URL:https://pidru4niki.com/73107/finansi/finansoviy_inzhiniring_innovatsiyi_fondovomu_rinku.

References

1. Birzhovi novatsiyi. Suchasni informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi. vURL:https://studme.com.ua/1864061310683/finansy/birzhevye_novatsii.htm#729 (data zvernennya: 23.06.2021).

2. Materialy mediakompaniyi Tomson Reyter. veb-sayt. URL: https://www.thomsonreuters.com/en.html (data zvernennya: 23.06.2021).

3. Redzyuk YE. Shlyakhy pokrashchennya intehratsiyi rynku tsinnykh paperiv Ukrayiny do svitovykh finansovo-investytsiynykh protsesiv. Ekonomist. 2014. № 7. S. 21–25.

4. Pakhomova I.H. Otsinka suchasnoho stanu, problem ta perspektyvy fondovoho rynku Ukrayiny. Efektyvna ekonomika. 2014. № 7 (lypenʹ). URL: http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=3180 (data zvernennya: 20.06.2021).

5. Lyubkina O.V. Vplyv finansovykh innovatsiy na kharakter volatylʹnosti rynkiv finansovykh aktyviv. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2014. № 24. S. 34–38.

6. Chaboud A., Chiquoine B., Hjalmarsson E., Vega C. Rise of the Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market – available at: https://federalreserve.gov/pubs/ifdp/2009/980/ifdp980.pdf.

7. Brogaard J., Hendershott T., Riordan R. High Frequency Trading and Price Discovery – available at: http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1928510.

8. Finansovyy inzhynirynh ta innovatsiyi na fondovomu rynku. URL:https://pidru4niki.com/73107/finansi/finansoviy_inzhiniring_innovatsiyi_fondovomu_rinku

 

 

 

[1] © Н.В. КОНДУКОЦОВА, Д.В. СОКОЛОВ

© Вісник Університету «Україна», № 4(31), 2021

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України