ENРОЗВИТОК ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ


УДК 331.5

 

РОЗВИТОК ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ

НА МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2021-4-31-07

 

Костур В.М., аспірант, Університет «Україна»[1]

 

Анотація: Стрімкий розвиток інформаційних технологій на сучасних ринках обумовлює розвиток теоретичних і прикладних інструментів управління компаніями, в тому числі маркетингових технологій. В сучасних умовах успіх компанії визначається способом позиціонування і ефективністю маркетингових інструментів. На зміну традиційному маркетингу приходить інтернет-маркетинг, який має ряд відмінностей від традиційного. В інтернет-маркетингу існують принципово нові способи і інструменти залучення цільової аудиторії. Інтернет-маркетинг - це вкрай швидко розвивається сфера: то, що було актуально ще рік тому, зараз вже може не працювати і не приносити ніякого результату. Тому важливо детально вивчати особливості кожного інструменту, стежити за трендами і тенденціями в інтернет-маркетінгу, і підвищувати ефективність окремих інструментів.У статті досліджується значущість таргетированной реклами в інтернет-маркетингу та її роль. Велика частина роботи займає розгляд переваг таргетингу, а також її методи та види. В даний момент, на сучасному етапі розвитку маркетингу в Україні найбільшою популярністю користується реклама в соціальних мережах, особливого розвитку даний напрямок зазнав під час пандемії. В висновку коротко розбираються види товарів та послуг, найбільш ефективно рекламованих за допомогою таргетированной реклами в соціальних мережах.

Ключові слова: таргетована реклама, маркетинг, таргет, соціальні мережі, інтернет, реклама, цільова аудиторія, конверсія, трафік.

 

DEVELOPMENT OF TARGETED ADVERTISING AND ITS IMPACT FOR MARKETING IN UKRAINE

Kostur V.M., Master, University "Ukraine"

 

Abstract. The rapid development of information technology in modern markets leads to the development of theoretical and applied tools for managing companies, including marketing technologies. In modern conditions, the success of the company is determined by the way of positioning and effectiveness of marketing tools. Traditional marketing is being replaced by Internet marketing, which has a number of differences from traditional marketing. In Internet marketing, there are fundamentally new ways and tools to attract the target audience. Internet marketing is an extremely fast-growing field: what was relevant a year ago may no longer work and bring no results. Therefore, it is important to study in detail the features of each tool, to monitor trends and tendencies in Internet marketing, and increase the effectiveness of individual tools. The article examines the importance of targeted advertising in Internet marketing and its role. Much of the work is devoted to the benefits of targeting, as well as its methods and types. Currently, at the present stage of marketing development in Ukraine, the most popular is advertising on social networks, this area has undergone special development during the pandemic. In conclusion, briefly understand the types of goods and services most effectively advertised through targeted advertising on social networks.

Keywords: targeted advertising, marketing, target, social networks, Internet, advertising, target audience, conversion, traffic.

 

Постановки проблеми. У наш час все більшої популярності набуває таргетована реклама в соціальних мережах. Кількість користувачів соціальних мереж зростає кожного дня, і за рахунок цього, малому та середньому бізнесу дедалі вигідніше використовувати рекламу в соціальних мережах. Розглянемо докладніше.

Аудиторія соціальних мереж в світі на сьогоднішній день досягла вже понад 4,2 млрд людей. Це більше ніж половина усього населення світу. В Україні ж соціальними мережами користується понад 26 млн чоловік, а саме 60% населення. Іншими словами, 26 млн потенційних споживачів таргетированной реклами.

Таргетована реклама - це текстові, медійні або мультимедійні оголошення, які демонструються тільки тим користувачам Мережі, які задовольняють певним набором вимог, заданому рекламодавцем2.

Використання таргетованої реклами значно підвищує ефективність реклами, так як присутня конкретна націленість на покупця, зацікавленого в рекламованому продукті. Підприємець вже не має мети охопити аудиторію ширше, більше, він зацікавлений в конверсії реклами.

Мета дослідження – вдосконалення методичних рекомендацій щодо оцінки конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств та їх класифікація на основі проведеного ранжування.

Виклад основного матеріала. Перевагами таргетированної реклами є:

1. Вузька цільова аудиторія, зацікавлена ​​в продукті. В кожній соціальної мережі, будь це Instagram, Facebook, TikTok та інші - вбудовані спеціальні механізми, що запам'ятовують стать, вік, місце розташування, захоплення користувача, запити в Інтернеті по яким-небудь товарам або послуг, перегляди конкретних товарів/послуг в соціальних мережах та інше. Виходячи з набору інтересів, потреб користувача, алгоритми соціальних мереж показують таргетовану рекламу, тобто цікаву конкретному користовачу3. Чим більше параметрів знає алгоритм, тим ефективніше буде реклама.

2. Відносно низька вартість реклами. Порівняно з телевізійною рекламою, рекламою на радіо або рекламою на акаунтах відомих особистостей, підприємець, який користується таргетированной рекламою, платить конкретно за покази реклами своєї аудиторії. Наприклад, на телеканал надійшов запит на рекламу дитячого харчування. Бюджет - 100000 гривень. Телеканал продемонстрував підготовлену заздалегідь рекламу. Підсумок: переглянули 50% людей похилого віку, 30% працюючого населення і лише 20% аудиторії, яка ймовірно скористалась би продуктом із реклами. Вкладені в рекламу гроші, звісно, виправдані не на 100%. Таргетована ж реклама буде показана всім цільовим користувачам в Україні, а саме: матерям які недавно народили, мамам, тім користувачам, які дивилися в Мережі дитяче харчування, мамам, які бажають змінити дитяче харчування для немовля.

3. Низький поріг входу на платформу для показу реклами. Механізм дозволяє налаштовувати рекламу як із 50 гривнями, так і на 50 000 гривень. Однак зменшиться показ або конверсія реклами при невеликому бюджеті відповідно.

4. Швидкість налаштування реклами. Таргетовану рекламу можна запустити буквально на 15-30 хвилин, при наявності готових матеріалів для публікації та відповідних навичок у спеціаліста.

5. Стабільність результату. Якщо реклама налаштована правильно і у неї є перші результати, тобто кількість покупців товарів / послуг зростає, є можливість зберегти цю тенденцію. Варто лише оновлювати контент для показу.

6. Аналітика. За результатами показів реклами, трафіку і конверсії - можна легко зробити певні висновки. Самі площадки надають для цього всі дані.

3 Касымова Д.Н. Разработка системы показа мобильной контекстной рекламы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/ 2011/11/28/1270195603/2009_2_ %D1 %81.20

Матеріал та методи дослідження

Для початку запуску таргетированої реклами необхідно розглянути всі існуючі види таргетингу і визначитися який з них підходить конкретному замовнику (фірмі), а після спрямувати всі зусилля на аудиторію, з якою буде найвигідніше працювати. За таким принципом можна створити окремі рекламні кампанії для кожного з обраних сегментів. У цьому можуть допомогти маркетологи, використовуючи власні бази для своєчасного звернення до зацікавлених людей.

В даний час таргетинг поділяють на кілька видів:

• Географічний

• Тимчасовий

• Соціально-демографічний

• Поведінковий

• Психологічний

• Контекстний

• Розширений

• Проспектинговий

• Ретаргетинг

• Ремаркетинг

Географічний таргетинг (геотаргетинг) дозволяє рекламодавцеві створити вигідну пропозицію, так як демонструє рекламне оголошення користувачеві з урахуванням його географічного розташування.

Тимчасової найчастіше використовується при налаштуванні контекстної реклами. Для кращої ефективності реклами її налаштовують тільки на певний час, в які користувачі частіше відвідують простори інтернету.

Соціально-демографічний таргетинг заснований на даних користувачів, які вибираються з їх відкритих акаунтів. З його допомогою можна обмежити показ реклами до певного кола осіб, об'єднаних лише за потрібною замовнику ознакою. Обмежувальними ознаками може бути: стать, інтереси, наявність дітей, вік і інші особливості.

Поведінковий або таргетинг по певним інтересам для відбирання сайтів використовує зацікавленість користувача в будь-якій сфері. Це можуть бути концерти, подорожі, нерухомість, спорт і ще величезна кількість різних тем. Головна особливість-це можливість направити рекламу на більш вузьку аудиторію, що зменшить охоплення. Але з іншого боку, захоплені цією сферою користувачі, з більшою ймовірністю можуть вважатися потенційними покупцями. Щоб отримати всі необхідні дані, використовуються «cookies файли». Поведінковий таргетинг дає можливість адресного контакту з аудиторією і можливість адаптації оголошень під її інтереси.

Дуже схожа на поведінкову і психологічна таргетована реклама. Полягає в зборі психологічних портретів користувачів, схожих на вже існуючих клієнтів компанії. Для цього використовують нову технологію «look a like», яка звучить як «пошук схожих». Активно використовують цю технологію при інтелектуальному пошуковому націлення. Сенс полягає не в пошуку схожих запитів, а в спробі припустити майбутні запити користувача на кшталт психологічної моделі4.

Контекстний забезпечує точне попадання на потрібну аудиторію, так як працює за ключовими словами з сайтів. Враховує їх частоту, структури сторінок, особливості мови і багато інших чинників. Данна технологія дещо видозмінена в соціальних мережах і працює краще разом з таргетом на інтереси. Самі дані можливо знайти в прихованих інтересах та запитах.

Розширений таргетинг поділяють на два типи: автоматичний і ручний. Автоматичний здійснюється за допомогою програми, яка базується на інформації з будь-якого іншого виду таргетингу. В цьому випадку з набору рекламного списку викуповується можливість показу там, де алгоритми програми вважатимуть це за потрібне. Цей інструмент працює краще на широку аудиторію та з рекламними кампаніями на міста. Якщо обирати таргетинг на країну, то розширений таргетинг не являється ефективним, так як аудиторія виходить занадто широка та не цільова.

Проспектинг - спосіб залучення нових відвідувачів на сайт. Проводиться за допомогою програми, яка вміє розрізняти відвідувачів, які вже зібрали кошик, з якихось причин перервали замовлення і тих, хто успішно його оформив. За рахунок цих даних вдається зрозуміти наміри відвідувача і підібрати рекламу саме для нього. Величезний плюс в тому, що в цьому випадку можна самим контролювати показ реклами з точністю до сторінки.

Ретаргетинг - це спосіб розміщення реклами, заснований на спостереженнях про активність певного користувача на конкретному сайті. Дуже зручний спосіб, якщо людина дійсно задумався про покупку. Реклама товару, який він не так давно шукав буде переслідувати його і на інших сторінках, що психологічно підштовхне до покупки.

4 Энциклопедия маркетолога. Основы таргетированной рекламы. [Електронний ресурс]. Режимдоступу:https://rostov.mangooffice.ru/products/calltracking/for-marketing/targetirovannaya-reklama/

Ремаркетинг - повторне залучення користувача до послуг, що надаються замовником. При відвідуванні комерційних сайтів люди часто залишають свою контактну інформацію (номер телефону, адреса електронної пошти), ці дані і використовуються рекламодавцем для того щоб постійно показувати їм свою рекламу.

Facebook спільно з компанією comScore провели дослідження і з'ясували, що більшість користувачів в Європі задовольняються інформацією і можливостями спілкування, які надають соціальні мережі. А час, який середньостатистичний європеєць проводить в соціальних мережах, щорічно збільшується на 17%. Це ж дослідження розвінчала міф про те, що в соцмережах проводить час переважно молодь - на ділі вийшло, що різні вікові групи представлені в складі аудиторії майже в рівних пропорціях.

Facebook все активніше використовується як майданчик для реклами. І це не дивно, адже соціальна мережа постійно розширює можливості для рекламодавців. З'являються нові формати реклами - наприклад, розраховані на мобільні пристрої.

Загалом згідно статистики лідирують відразу дві вікові групи: від 25 до 34 років - 35,3%, від 35 до 44 років - 32,6%. При цьому кількість користувачів молодше 24 років мінімально - всього 6,1%. Зате майже в 4 рази більше активних користувачів з числа тих, кому вже за 45.

Серед категорій, частіше використовують таргетовану рекламу можна назвати: рекламу ресторанів, кафе, заходів, подій, нерухомості, а також просування online-магазинів і сфери послуг. Рідко використовують таргет при рекламі інвестицій, фондів, B2B-товарів і послуг (B2B - «бізнес для бізнесу», тобто немає націленості на кінцевого споживача товару).

На сьогоднішній день, найбільш популярними методами таргетування є: географічний таргетинг (за місцем розташування користувача); часовий таргетинг (на основі локації IP-адреси відвідувача); таргетинг по типу підключення (Стільникові дані, Wi-fi); таргетинг по частоті показів банерів унікальним користувачам; тематичний таргетинг; поведінковий таргетинг (на основі збору інформації про користувача за допомогою cookie - файлів).

Українські користувачі в даний час приділяють більше уваги майданчикам, які дають можливість скоротити кількість інформації і при цьому підвищити якість спілкування. Серед таких майданчиків фахівці називають форуми та тематичні ресурси, спільноти в соцмережах, а також сервіси, що дозволяють формувати персональні стрічки новин. Експерти відзначають, що завдання утримати користувача і підвищити якість споживання їм контенту змушує соцмережі придумувати нові формати і способи заробітку. Таким чином, таргетинг можна розглядати як один з ефективних інструментів просування компанії

Роль і місце таргетингу в мережі Інтернет слід зазначити окремо, так як в порівнянні з іншими видами реклами, можливості таргетингу в Інтернеті унікальні. Це пояснюється широкими можливостями Інтернету, його необмеженим потенціалом і перспективністю.

 

Список використаних джерел:

  1. Соцмережі 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/socmerezhi-2021-tiktok-starshaye-facebook-perevazhno-zhinochij-a-strichku-mi-gortayemo-400-miljoniv-rokiv
  2. Уколов М.И. Конверсия. Теория и практика изучения трафика рекламных интернет площадок. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.e-rej.ru/Articles/2007/Ukolov.pdf
  3. Касымова Д.Н. Разработка системы показа мобильной контекстной рекламы. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/ 2011/11/28/1270195603/2009_2_ %D1 %81.20
  4. Энциклопедия маркетолога. Основы таргетированной рекламы. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://rostov.mangooffice.ru/products/calltracking/for-marketing/targetirovannaya-reklama/baza-dlyanovichkov/

Reference

1. Sotsmerezhí 2021. [Yelektronniy resurs]. Rezhim dostupu: https://hromadske.ua/posts/socmerezhi-2021-tiktok-starshaye-facebook-perevazhno-zhinochij-a-strichku-mi-gortayemo-400-miljoniv-rokiv

2. Ukolov M.I. Konversiya. Teoriya i praktika izucheniya trafika reklamnykh internet ploshchadok. [Yelektronniy resurs]. Rezhim dostupu: http://www.e-rej.ru/Articles/2007/Ukolov.pdf

3. Kasymova D.N. Razrabotka sistemy pokaza mobil'noy kontekstnoy reklamy. [Yelektronniy resurs]. Rezhim dostupu: http://ecsocman.hse.ru/data/ 2011/11/28/1270195603/2009_2_ %D1 %81.20

4. Entsiklopediya marketologa. Osnovy targetirovannoy reklamy. [Yelektronniy resurs]. Rezhim dostupu: https://rostov.mangooffice.ru/products/calltracking/for-marketing/targetirovannaya-reklama/baza-dlyanovichkov/

 

 

[1] © В.М. КОСТУР

© Вісник Університету «Україна», № 4(31), 2021

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України