ENУПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ


УДК 657.1

 

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2021-5-32-02

 

Кулік А.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та адміністрування, Університет «Україна»

Самойленко А.А., к.т.н., доц., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури

Маляр Д.В., магістрант, Університет «Україна»[1]

 

Анотація. У статті розглянуто ефективність управління товарними запасами підприємств; визначені причини створення запасів у торговельній діяльності; досліджено позитивні моменти та негативні наслідки наявності запасів у ринкових умовах; охарактеризовані завдання, які постійно вирішуються у процесі управління товарними запасами; зроблені висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Ключові слова: товарні запаси, управління, причини утворення, наслідки завищення запасів, витрати на утримання запасів.

 

CONTROL OF COMMODITY INVENTORIES OF ENTERPRISE IS IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

Kulik A .V., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Administration, University "Ukraine"

Samoilenko A.A., c.t.s ., as.prof., National University of Construction and Arhitecture

Malyar D.V., master's student, University "Ukraine"

 

Abstract. The article examines the effectiveness of the management of commodity stocks of enterprises; determined reasons for creating stocks in trade activities; the positive points and negative consequences of the presence of stocks in market conditions are investigated; characterized tasks that are constantly solved in the process of inventory management; conclusions are drawn from this research and prospects for further research in this direction.

Key words: inventory, management, causes of formation, consequences of overstocking, inventory holding costs.

 

Вступ. Актуальність обраної теми полягає у тому, що організація контролю за збереженням та рухом товарних запасів на підприємстві є невід’ємною частиною управління останнім, без якого не можливе досягнення мети функціонування суб’єкта господарювання. Отже, проблематика удосконалення контролю товарних запасів є найактуальнішою темою для вирішення задач управління підприємством і це підтверджує актуальність та необхідність проведення наукових пошуків за цим напрямом.

Управління товарними запасами в сучасних нестабільних економічних умовах (пандемія COVID-19, военний стан) – є формування та підтримання їх величини на такому рівні, який дозволяє організації своєчасно та безперебійно задовольняти очікування споживачів кожним товаром при мінімальних витратах на них і максимізувати чистий прибуток.

Саме тому процес управління товарними запасами на підприємстві в сучасних умовах і став об’єктом дослідження, поряд з аналізм теоретичних та практичних аспектів управління товарними запасами на підприємстві.

Аналіз останніх наукових досліджень. Товарні запаси є одним із факторів, які активно впливають на використання продуктивних сил суспільства. Оскільки дефіцит матеріальних запасів веде до втрати робочого часу, недостатнього використання основних фондів і, в кінцевому рахунку, до недоотримання прибутку від реалізації продукції або послуг; надлишок їх свідчить про нераціональні витрати суспільної праці. Тому питання управління товарними запасами, які засновані на науковому підході, набувають важливого значення.

В сучасних умовах розвитку економічної науки існує значний масив як методологічних, так і практичних проблемних питань, пов’язаних із систематизацією та узагальненням наукових підходів до визначення таких понять, як товарні ресурси, товари, товарні запаси, а також дослідження форм товарних запасів сфери обігу та вироблення єдиного підходу до класифікації товарних запасів.

Проблеми розвитку та удосконалення контролю товарних запасів у системі управління підприємством торгівлі знайшли відображення у дослідженнях багатьох вітчиз­няних науковців, зокрема: Гончарова В. М., Ларіної Р. Р. [2], Карпенко О.А. [3], Мазаракі А.А. [4], Лігоненко Л.О., Огієнка С.О. [5], Розумної Н.В. [6], Уварової О., Хамайдюк О. та ін. Аналізуючи існуючі у наукових колах підходи щодо сутності та класифікації товар­них запасів, зазначимо, що на сьогоднішній день немає єдності поглядів у цих питаннях, для визначення запасів використовуються різні поняття. Процес обліку та контролю товарних запасів регламентується застарілими нормативними документами, які вже не відповідають сучасному стану економіки, новим формам власності та вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та контролю [8, с. 38].

Виклад основного матеріалу. Товарні запаси перебувають у постійному русі й оновленні. Кінцевою стадією руху є вжиток, причому на місце спожитих товарів виробництво поставляє нові. Товари протягом більшого або меншого часу утворюють запас, поки їх не замінять нові екземпляри того ж виду. Лише за допомогою такого утворення запасу забезпечується постійність і безперервність процесу обороту. Забезпечення безперервності процесу реалізації товарів та обслуговування покупців потребує створення на торговельному підприємстві певного обсягу товарних запасів [1, с. 132].

Основне призначення товарних запасів на торговельних підприємствах – забезпечувати стійку пропозицію товарів із урахуванням купівельного попиту. Причому пропозиція товарів має бути виражена у вигляді сформованого асортименту для певного типу торговельного підприємства. Отже, асортимент товарів є вихідним, відправним моментом для створення товарних запасів.

Необхідною складовою управління торговельного підприємства є ефективне використання товарних запасів при їх реалізації споживачам, чіткий облік та аналіз цих операцій. Передумовою формування і регулювання цього процесу є перехід від централізованого розподілу товарних ресурсів до вільного їхнього продажу. Початково, коли товар переходить до кінцевого споживача, то проходить певний торгово-технологічний процес: постачання товарів, організа­ція та формування асортименту, стимулювання збуту, сервісне обслуговування. Дані операції є взаємопов’язаними і основними у комерційній роботі підприємства торгівлі [5, с. 12].

Для досягнення поставленої мети керівники або менеджери підприємства повинні визначити, скільки треба зберігати запасів, коли розміщувати замовлення і скільки замовляти одиниць товару за один раз. Від керівників і менеджерів підприємства потрібне вміння не тільки визначати необхідну величину запасів, а й розробляти графіки поставок, розраховувати оптимальні партії нових замовлень, обсяги продажу, організовувати складування запасів, враховувати вимоги логістики та маркетингу, постійно проводити фінансовий аналіз потреб у запасах, розраховувати витрати, пов’язані із запасами, і враховувати їх [2, с. 56].

У зв’язку з цим виділимо причини створення запасів в організації, що дозволить визначити позитивне і негативне ставлення до запасів, що, у свою чергу, дає підґрунтя для прийняття ефективних управлінських рішень (табл.1).

 

Таблиця 1

Причини створення запасів у різних галузях діяльності [2, с. 158]

 

Галузь діяльності

Причини створення запасів

У сфері постачання

Необхідність безперебійного постачання виробництва

Спроба страхування збоїв поставок

Потреба в захисті від підвищення закупівельних цін

Можливість економії на транспортуванні

Можливість економії на отриманні оптових знижок при великих партіях, які закуповуються

У сфері збуту

Необхідність безперебійного обслуговування споживачів в умовах:

- сезонного коливання попиту/ пропозиції на окремі види товарів;

- несподіваного зростання обсягів продажу

Можливість економії на транспортуванні

Потреба в розміщенні запасів у центрах споживання для

скорочення часу виконання замовлень споживачів

 

Крім вищезазначених ситуацій можливий вплив і інших факторів внутрішнього і зовніш­нього середовища ведення бізнесу, які підштовхують суб’єктів підприємницької діяльності в ринкових умовах завищувати обсяги запасів в організації. Такими факторами є наступні ситуації:

 1. зміна постачальника;
 2. налагодження тісних, прозорих відносин з постачальником;
 3. придбання права участі в управлінні постачальником з метою зміни якості виконання ним робіт;
 4. ведення спільних з постачальником інвестиційних проектів, що дозволяють змінити технологію виробництва продукції постачальника;
 5. економія при закупівлі/виробництві;
 6. оптимізація витрат, пов’язаних з оформленням замовлення;
 7. можливість рівномірного здійснення операцій з виробництва і розподілу;
 8. можливість негайного обслуговування покупців;
 9. зведення до мінімуму простоїв у виробництві через відсутність певних найменувань товарів;
 10. спрощення процессу управління постачанням, виробництвом;
 11. ненадійність постачань за часом, обсягом і комплектністю.

Отже, вищенаведені причини створення запасів в організації та факторів, що підштовхують до завищення запасів в організації цілком виправдовують суто позитивнее ставлення до запасу як до об’єкту управління [1, с 112].

Оскільки ефективність діяльності будь-якого підприємства багато в чому визначається якістю управління запасами, так як від управління запасами залежать витрати на їх зберігання та поповнення, а також величина втрат у зв’язку з надлишком або нестачею запасів. Тому визначимо негативні наслідки наявності запасів в організації, до яких можна віднести наступні:

 • Збільшення поточних витрат, пов’язаних із зберіганням запасів. Запаси в процесі створення і підтримання їх рівня створюють такі види витрат:
 1. витрати на управління запасами: на формування замовлення, на подачу замовлення;
 2. витрати на зберігання запасу: зміст складського приміщення, оплата праці співробітників складу та управлінського персоналу, оплата технічних засобів складу,
 3. витрати на підтримку запасу в нормальному стані, втрати (псування, втрати та крадіжки, моральне старіння);
 4. штрафи: за порушення договірних зобов’язань, за створення дефіциту;
 • вартість транспортування запасів при розміщенні, доставці до місця споживання;
 • витрати створення спекулятивного запасу;
 • витрати розвитку інфраструктури;
 • ціна закупівлі, вартість доставки;
 • Зниження реакції організації на вимоги споживачів;
 • Удоскладнення процессу управління запасами;
 • Збільшення складських площ- чинник, тісно пов’язаний зі збільшенням поточних витрат підприємства і негативно впливає і на організацію бізнес-процесів;
 • Збільшення вартості продукції;
 • Зниження прибутку на інвестований капітал (пов’язане з втратами фінансових коштів, заморожених у запасах).

Таким чином, порівняння позитивного ставлення до запасу та визначення негативних наслідків наявності запасів в організації призводить до досить важливих для практики бізнесу висновків (табл. 2).

Таблиця 2

Позитивне ставлення та негативні наслідки наявності запасів у ринкових умовах

 

 

Позитивне ставлення

Негативні наслідки

Кількість аргументів

Не обмежене

Достатньо трьох (затрати, якість, дезінтеграція)

Характер аргументів

Суб’єктивний характер, який пов’язаний з конкретною ситуацією

Об’єктивний характер

Головна ідея

Запас забезпечує незалежність

Запас несе втрати фінансових засобів і небезпеку ізоляції

 

Отже, в сучасних умовах, управління товарними запасами повинно бути направлене на підвищення рентабельності та швидкості обігу вкладеного капіталу [4, с. 359].

Для цього у процесі управління товарними запасами постійно вирішуються такі завдання:

 • визначення цілей управління, аналіз стану товарних запасів;
 • оперативний облік і контроль стану товарних запасів;
 • здійснення економічних та організаційно-технічних заходів з формування та регулювання товарних запасів і підтримання їх на оптимальному рівні (у певній відповідності з обсягом і структурою його продажу).

Вони передбачає на стадії формування товарних запасів – контроль рівня товарних запасів і обгрунтування оптимального обсягу замовлень, на стадії реалізації товарних запасів – зміну обсягів та причини створення товарних запасів і розробку політики реалізації наднормативних товарних запасів.

Основною проблемою управління запасами є узгодження (координація) часто протилежних цілей різних сфер бізнесу підприємства (маркетингу, торгівлі та фінансів) по відношенню до запасів. Дані цілі представлено на рис. 1. У зв’язку з різним цільовим призначенням і підходом до запасів зазначених сфер менеджменту підприємства між ними можуть виникати конфлікти, згладжування яких є однією з ключових завдань менеджменту торгівлі.

Управління товарними запасами підприємства в ринкових умовах господарювання повинно бути направлене на максимізацію прибутку, оптимізацію запасів, оборотність власного капіталу та своєчасне і безперебійне задоволення запитів споживачів. Запас у сучасному бізнесі перестає бути тільки розрахунковим показником діяльності, стає одним з основних об’єктів управління, що забезпечує успіх діяльності підприємства. Виявлено ряд об’єктивних і суб’єктивних причин, що впливають на прийняття ефективних управлінських рішень про створення запасів в організаціях [6, с. 132].

Логістична система управління закупівлями проектується з метою безперервного забезпечення споживача певним видом матеріального ресурсу. Підприємство повинно знайти для себе оптимальне поєднання між витратами і вигодами від обраного рівня товарних запасів і визначити, яка величина запасів по кожній товарній групі (або навіть позиції) є достатньою. Як критерій оптимізації приймається мінімум загальних витрат, що включають витрати на виконання замовлень і витрати на зберігання запасу на складі протягом певного періоду часу (рік, квартал)

Витрати на виконання замовлень із збільшенням розміру замовлення зменшуються, підкоряючись гіперболічній залежності (крива 1); витрати на зберігання партії постачання зростають прямо пропорційно розміру замовлення (лінія 2); крива загальних витрат (крива 3), має увігнутий характер, що говорить про наявність мінімуму, що відповідає оптимальній партії величиною. Величина оптимуму співпадає з точкою перетину залежностей. 

Якщо мова йде про кількість робочих днів на рік, то Дp=260 днів, якщо про кількість тижнів, то Дp=52 тижні.

Критерієм ефективності управління товарними запасами є організація безперебійної торгівлі усіма різновидами товарів за мінімальних витрат на їх зберігання, транспортування та продаж за високого рівня культури обслуговування.

Основним завданням управління товарними запасами є забезпечення рівноваги між двома гранями даної проблеми:

 • позитивною – наявність оптимальних товарних запасів;
 • негативною – необхідністю здійснення затрат на зберігання запасів.

В свою чергу, необхідність зберігання товарів тягне за собою витрати, пов’язані з утриманням запасів:

 • оплата праці персоналу;
 • утримання складських приміщень;
 • бухгалтерського обліку;
 • вилучення з обігу капіталу, що інвестується в запаси.

Висновки. Таким чином, товарні запаси на торговельних підприємствах займають особливу роль. Вони забезпечують обсяг товарообороту, задовольняють попит споживачів, формують конкурентоспроможність підприємства торгівлі та його асортиментної політики тощо.

Очевидно, що товарні запаси є невід’ємним елементом функціонування будь-якого торговельного підприємства, виконуючи при цьому амортизуючу функцію, економічну функцію (забезпечують певний рівень незалежності та самостійності окремих ланок і підрозділів системи), функцію регулювання виробництва товарів та ін.

Правильне управління товарними запасами суттєво впливає на фінансовий стан торговельного підприємства. Присутність або відсутність товарних запасів веде за собою як доходи, так і витрати. Кожне підприємство вибирає форму управління товарними запасами, виходячи з особистих потреб і поточного стану споживчого попиту. Ефективний механізм управління товарними запасами торговельного підприємства дає змогу в повному обсязі реалізувати цілі та завдання, які стоять перед ним та сприяє результативному здійсненню всіх його функцій на підприємствах торгівлі.

Список використаних джерел:

 1. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. – М. : Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2008. – 375 с.
 2. Гончаров В.М. Управління ризиками в логістиці: навч. посіб / Гончаров В.М., Ларіна Р.Р., Балуєва О.В. – К. : Магнолія 2006, 2012. – 234 с.
 3. Карпенко О.А. Модель оптимального розміру замовлення: проблеми застосування та перспективи вдосконалення / О.А. Карпенко, А.М. Петунін // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2010. – Вип.7. – С. 276–281.
 4. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підпри­ємства. – К. : Хрещатик, 2001.
 5. Огієнко С.О. Актуальність проблеми управління запасами на торговельному підприємстві / С.О. Огієнко, Т.М. Коваль // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. –2013. – № 2 (5) – С. 15–18.
 6. Розумна Н.В. Актуальні питання маркетингу закупівель, планування потреби матеріальних ресурсів промислових підприємств / Н.В. Розумна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2 – С. 131–138.
 7. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок : учебник. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 430 с.
 8. Ступінска М.В. Роль контролю товарних запасів в системі управління підприємств торгівлі / М.В. Ступінська // Європейські перспективи. – 2012. – № 2. Част. 1. – С. 38–46.

Reference

1. Hadzhynskyy A.M. Lohystyka: Uchebnyk dlya vysshykh y srednykh spetsyalʹnykh uchebnykh zavedenyy. – M. : Ynformatsyonno-vnedrencheskyy tsentr «Marketynh», 2008. – 375 s.

2. Honcharov V.M. Upravlinnya ryzykamy v lohistytsi: navch. posib / Honcharov V.M., Larina R.R., Baluyeva O.V. – K. : Mahnoliya 2006, 2012. – 234 s.

3. Karpenko O.A. Modelʹ optymalʹnoho rozmiru zamovlennya: problemy zastosuvannya ta perspektyvy vdoskonalennya / O.A. Karpenko, A.M. Petunin // Upravlinnya proektamy, systemnyy analiz i lohistyka. Tekhnichna seriya. – 2010. – Vyp.7. – S. 276–281.

4. Mazaraki A.A., Lihonenko L.O., Ushakova N.M. Ekonomika torhovelʹnoho pidpry¬yemstva. – K. : Khreshchatyk, 2001.

5. Ohiyenko S.O. Aktualʹnistʹ problemy upravlinnya zapasamy na torhovelʹnomu pidpryyemstvi / S.O. Ohiyenko, T.M. Kovalʹ // Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva. –2013. – № 2 (5) – S. 15–18.

6. Rozumna N.V. Aktualʹni pytannya marketynhu zakupivelʹ, planuvannya potreby materialʹnykh resursiv promyslovykh pidpryyemstv / N.V. Rozumna // Marketynh i menedzhment innovatsiy. – 2011. – № 2 – S. 131–138.

7. Sterlyhova A.N. Upravlenye zapasamy v tsepyakh postavok : uchebnyk. – M. : YNFRA-M, 2008. – 430 s.

8. Stupinska M.V. Rolʹ kontrolyu tovarnykh zapasiv v systemi upravlinnya pidpryyemstv torhivli / M.V. Stupinsʹka // Yevropeysʹki perspektyvy. – 2012. – № 2. Chast. 1. – S. 38–46.

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України