ENОКРЕМІ АСПЕКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ПІДПРИЄМНИЦТВА І ТОРГІВЛІ


УДК 006:664.6

 

Окремі аспекти стандартизації в системі підприємництва і торгівлі

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2021-5-32-05

 

Кутліна І.Ю., к.т.н., професор кафедри управління та адміністрування

Салухіна Н.Г., к.т.н., доцент кафедри харчових технологій

Примаченко А.С., здобувач освітньої програми «Маркетинг», Університет «Україна»[1]

 

Анотація. У статті розглянуто основні аспекти стандартизації в системі підприємницької та торговельної діяльності. Визначено суттєве значення стандартизації у виконанні народногосподарських завдань, підвищенні ефек­тивності суспільного виробництва і поліпшенні якості продукції. Доведено зростання ролі стандартизації як важливої ланки в системі управління технічним рівнем якості продукції. Розкрито основні принципи, на яких базується державна політика у сфері стандартизації. Розглянуто основні органи центральної виконавчої влади в системі стандартизації.  Охарактеризовано основні види діяльності Центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації та визначено його функції. Встановлено мету діяльності Ради стандартизації основні засади її формування. Визначено основні функції Ради стандартизації, які полягають у вивченні, аналізі та розробленні пропозицій щодо вдосконалення діяльності у сфері стандартизації. Розглянуто функції технічних комітетів, які пов`язані з розробленням, розглядом та погодженням міжнародних (регіональних) та національних стандартів. Визначено основні принципи формування технічних комітетів стандартизації та організаційне забезпечення їх діяльності. Проаналізовано методичні принципи та методи стандартизації. Виявлено, що діяльність у галузі стандартизації тісно пов'язана з загальним еволюційним процесом суспільства і є важливим засобом швидкого впровадження наукових досягнень у різних галузях народного господарства. Встановлено, що підвищення якості продукції значною мірою залежить від швидкого практичного використання усього нового і прогресивного, що народжується у процесі творчості вчених. Визначено, що ця проблема є одним із важливих завдань стандартизації.

Ключові слова: продукція, послуги, стандартизація, стандарти, підприємництво, торгівля, об`єкти, стандартизації принципи стандартизації, рада стандартизації, технічні комітети стандартизації.

 

CERTAIN ASPECTS OF STANDARDIZATION IN THE ENTREPRENEURSHIP AND TRADE SYSTEM

Kutlina I.Yu., Ph.D., professor of the Department of Management and Administration

Salukhina N.G., Ph.D., associate professor of the Department of Food Technologies

Primachenko A.S., recipient of the Marketing educational program, University «Ukraine»

 

Summary. The main aspects of standardization in the system of business and trade activity are considered in the article. The essential importance of standardization in the performance of national economic tasks, increasing the efficiency of social production and improving product quality is determined. The growing role of standardization as an important link in the management system of technical level of product quality is proved. The basic principles on which the state policy in the field of standardization is based are revealed. The main bodies of central executive power in the standardization system are considered. The main activities of the Central Executive Body in the field of standardization are described and its functions are defined. The purpose of the Standardization Council, the basic principles of its formation, have been established. The main functions of the Standardization Council are identified, which are to study, analyze and develop proposals for improving activities in the field of standardization. The functions of technical committees related to the development, consideration and harmonization of international (regional) and national standards are considered. The basic principles of formation of technical committees of standardization and organizational maintenance of their activity are defined. Methodical principles and methods of standardization are analyzed. It is revealed that the activity in the field of standardization is closely connected with the general evolutionary process of society and is an important means of rapid implementation of scientific achievements in various sectors of the economy. It is established that improving the quality of products largely depends on the rapid practical use of everything new and progressive that is born in the creative process of scientists. It is determined that this problem is one of the important tasks of standardizatio.

Keywords: products, services, standardization, standards, entrepreneurship, trade, facilities, standardization principles of standardization, standardization council, technical committees of standardization.

 

Вступ. Постановка проблеми. Сучасний стан науково-технічного прогресу характеризується прискореним темпом розвитку науки і техніки, більш тісною взає­модією та впливом їх на виробництво. Розвиток техніки пов'язаний зі значним ускладненням обладнання, використанням різних систем машин і приладів, які взаємопов'язані між собою більш жорстким режимом їх експлуатації, використанням широкої номенклатури речовин і матеріалів. Відбувається процес поширення кооперації і значне ускладнення зв'язків між галузями народного господарства, підприємствами та організаціями. Різко зростають вимоги до сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і готової продукції. Першорядне значення набувають питання надійності та безпеки товарів виробничого призначення та товарів народного споживання.

У виконанні народногосподарських завдань, підвищенні ефек­тивності суспільного виробництва і поліпшенні якості продукції стандартизація відіграє суттєву роль, адже вона акумулює найновіші досягнення науки і техніки, органічно з'єднує фундаментальні та прикладні галузі науки, сприяє швидкому впровадженню наукових .досягнень в практику, допомагає визначити найбільш економічні та перспективні напрямки розвитку науково-технічного прогресу і народного господарства країни.

Сьогодні різко зростає роль стандартизації як важливої ланки у  системі управління технічним рівнем якості продукції - від наукових розробок і до експлуатації та утилізації виробів. Стандартизація поєднує науку, техніку і виробництво, сприяє забезпеченню єдиної техніч­ної політики в різних галузях народного господарства, технічному переозброєнню виробництва, широкому впровадженню сучасної тех­ніки і технологій, інтенсифікації виробництва, механізації і автома­тизації виробничих процесів, підвищенню якості товарів. Усе це сприяє розвитку економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі стандартизації продукції та послуг приділяється велика увага науковців, таких як: Баль-Прилипко Л.В. [1], Букрєєвої О.С. [2], Величко О.М. [3], Грищенка О.Ф. [4],  Салухіної Н.Г. [5], Стріхи Л.О. [6], Сукача М.К. [7], Шаповала М.І. [8] та інших.

Теорія і практика стандартизації продукції та послуг активно досліджуються науковцями і сьогодні як в Україні так і за її межами.  Проте в працях наукової спільноти ще недостатньо вивчається проблема необхідності визначення ролі стандартизації в системі підприємництва і торгівлі. Мають місце лише вибіркові дослідження.

Метою статті є визначення ролі та значення стандартизації продукції та послуг як науки в підприємницькій та торговельній діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. У виконанні народногосподарських завдань, підвищенні ефек­тивності суспільного виробництва і поліпшенні якості продукції стандартизація відіграє суттєву роль, адже вона акумулює найновіші досягнення науки і техніки, органічно з'єднує фундаментальні та прикладні галузі науки, сприяє швидкому впровадженню наукових досягнень в практику, допомагає визначити найбільш економічні та перспективні напрямки розвитку науково-технічного прогресу і народного господарства країни.

Сьогодні різко зростає роль стандартизації як важливої ланки в системі управління технічним рівнем якості продукції - від наукових розробок і до експлуатації та утилізації виробів. Стандартизація поєднує науку, техніку і виробництво, сприяє забезпеченню єдиної техніч­ної політики в різних галузях народного господарства, технічному переозброєнню виробництва, широкому впровадженню сучасної тех­ніки і технологій, інтенсифікації виробництва, механізації і автома­тизації виробничих процесів, підвищенню якості товарів. Усе це сприяє розвитку економіки країни [5].

Характерною особливістю стандартизації є те, що сфера її дії та застосування, рівень розвитку знаходяться у широкому діапазоні. Немає такої сфери діяльності людини, до якої б не була причетна стандартизація.

Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність.

Метою стандартизації в Україні є забезпечення безпеки для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля, створення умов для раціонального використання всіх видів національних ресурсів та відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню, сприяння усуненню технічних бар'єрів у торгівлі [1].

Державна політика у сфері стандартизації базується на таких принципах: [2]

 • забезпечення участі фізичних і юридичних осіб в розробленні стандартів та вільного вибору ними видів стандартів при виробництві чи постачанні продукції, якщо інше не передбачено законодавством;
 • відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття стандартів з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;
 • доступності стандартів та інформації щодо них для користувачів;
 • відповідності стандартів законодавству;
 • адаптації до сучасних досягнень науки і техніки з урахуванням стану національної економіки;
 • пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;
 • дотримання міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації;
 • участі у міжнародній (регіональній) стандартизації.

Суб'єктами стандартизації є: центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації; рада стандартизації; технічні комітети стандартизації; інші суб'єкти, що займаються стандартизацією.

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації організовує, координує та провадить діяльність щодо розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни, розповсюдження національних стандартів відповідно до цього Закону і як національний орган стандартизації представляє Україну в міжнародних та регіональних організаціях із стандартизації [4].

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації виконує такі основні функції:

 • забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації;
 • вживає заходів щодо гармонізації розроблюваних національних стандартів з відповідними міжнародними (регіональними) стандартами;
 • бере участь у розробленні і узгодженні технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;
 • встановлює правила розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та втрати чинності національних стандартів, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;
 • вживає заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;
 • співпрацює у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;
 • формує програму робіт із стандартизації та координує її реалізацію;
 • приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створення;
 • організовує створення і ведення національного фонду нормативних документів та національного центру міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO;
 • організовує надання інформаційних послуг з питань стандартизації.

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації може виконувати інші функції та повноваження згідно із законами України.

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації вносить подання до Кабінету Міністрів України щодо делегування повноважень стосовно організації розроблення, схвалення, прийняття, перегляду та зміни національних стандартів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів центральному органу виконавчої влади в цій сфері діяльності.

Рада стандартизації є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України. Персональний склад Ради та положення про неї затверджує Кабінет Міністрів України. [4]

Основною метою діяльності Ради є налагодження взаємодії між виробниками, споживачами продукції та органами державної влади, узгодження інтересів у сфері стандартизації, сприяння розвитку стандартизації.

Рада формується на паритетних засадах із представників органів виконавчої влади, центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, суб'єктів господарювання, Національної академії наук України, галузевих академій наук та відповідних громадських організацій. Діяльність Ради ґрунтується на засадах відкритості та гласності.

Основною функцією Ради є вивчення, аналіз та розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності у сфері стандартизації стосовно:

 • створення технічних комітетів стандартизації та визначення напрямів їх діяльності;
 • прийняття міжнародного, регіонального чи іншого стандарту як національного стандарту;
 • проведення експертиз проектів технічних регламентів та інших нормативних документів з питань технічного регулювання;
 • програм робіт із стандартизації.

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації створює технічні комітети, на які покладаються функції з розроблення, розгляду та погодження міжнародних (регіональних) та національних стандартів.

Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін. До роботи в технічних комітетах стандартизації залучаються на добровільних засадах уповноважені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх об'єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських організацій, провідні науковці і фахівці. [7]

Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів здійснюють їх секретаріати.

Положення про технічні комітети затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації.

Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

Вивчення і систематизація принципів стандартизації є однією з важливих проблем. Різні автори у своїх роботах наводять принципи стандартизації, виходячи із конкретного виду діяльності (виробничої, економічної, соціальної). Принципи стандартизації розглядаються відповідно до її загальної діяльності, незалежно від сфери та виду її діяльності. [3]

Згідно з теорією і практичною діяльністю стандартизації для вирішення поставлених перед нею завдань слід виділити низку методичних принципів: плановість, перспективність, оптимальність, динамічність, системність, обов'язковість.

На основі принципів стандартизації була сформована система її методів. Стандартизація в своїй діяльності використовує різноманітні методи, найбільш значними з яких є уніфікація, агрегатування, типізація, які забезпечують взаємозамінність і спеціалізацію на різних рівнях. [8]

Стандартизація як наука досліджує, розробляє принципи і методи встановлення норм і правил, а також форми й методи реалізації цих норм і правил. У процесі стандартизації тих чи інших об'єктів досліджуються зв'язки і відносини між ними, вивчається та вибирається накопичений практичний досвід, закріплюються і зберігаються досягнення суспільства. Організаційно-методичні основи стандартизації чітко визначають її взаємозв'язок з іншими науками, які у свою чергу результатами своїх досліджень розвивають стандартизацію.

Діяльність у галузі стандартизації тісно пов'язана з загальним еволюційним процесом суспільства і є важливим засобом швидкого впровадження наукових досягнень у різних галузях народного господарства. [6] Вона дозволяє регламентувати вимоги до якості продукції, більш ефективно вирішувати проблеми спеціалізації, визначати найбільш раціональні способи виробництва продукції і переробки сировини, здійснювати управління якістю товарів в виробництві та сфері обігу тощо. Підвищення якості продукції значною мірою залежить від швидкого практичного використання усього нового і прогресивного, що народжується у процесі творчості вчених. Ця проблема є одним із важливих завдань стандартизації. Складність її рішення обумовлена тим, що якість продукції є багатогранною і має міжгалузевий характер.

Висновки. Отже, вищевикладене свідчить про те, що стандартизація має важливе значення в системі підприємницької і торговельної діяльності та потребує подальших досліджень в цьому напрямі.

 

Список використаних джерел

 1. Баль-Прилипко Л.В., Слободянюк Н.М., Поліщук Г.Є., Паска М.З., Буряк В.Г. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю: підручник. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 573 с.
 2. Букрєєва О.С., Рибалко І.В., Основи стандартизації та оцінки відповідності: електронний навчальний посібник у схемах і таблицях. Харків : ХНАДУ, 2019. 76 с.
 3. Величко О.М., Кучерук В.Ю., Гордієнко Т.Б., Севастьянов В.М. Основи стандартизації та сертифікації : підручник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. О.М. Величка. Херсон : Олді-плюс, 2013. 364с.
 4. Грищенко О.Ф. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : конспект лекцій. Суми : СДУ, 2019. 54 с.
 5.  Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : підручник. Київ : ЦНЛ, 2012. 426 с.
 6. Стандартизація продукції та послуг : курс лекцій / Л.О.Стріха, Назаренко І.В., Гроза В.І. – Миколаїв: МНАУ, 2017. – 80 с.
 7. Сукач М.К. Основи стандартизації : навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : Ліра-К, 2017. 324 с.

Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікації. Київ : УФІ, 2015. 167 с.

References

1. Balʹ-Prylypko L.V., Slobodyanyuk N.M., Polishchuk H.YE., Paska M.Z., Buryak V.H. Standartyzatsiya, metrolohiya, sertyfikatsiya ta upravlinnya yakistyu: pidruchnyk. Kyyiv : TSP «Komprynt», 2017. 573 s.

2. Bukryeyeva O.S., Rybalko I.V., Osnovy standartyzatsiyi ta otsinky vidpovidnosti: elektronnyy navchalʹnyy posibnyk u skhemakh i tablytsyakh. Kharkiv : KHNADU, 2019. 76 s.

3. Velychko O.M., Kucheruk V.YU., Hordiyenko T.B., Sevastʹyanov V.M. Osnovy standartyzatsiyi ta sertyfikatsiyi : pidruchnyk dlya studentiv vyshch. navch. zakl. / za zah. red. O.M. Velychka. Kherson : Oldi-plyus, 2013. 364s.

4. Hryshchenko O.F. Standartyzatsiya ta sertyfikatsiya tovariv i posluh : konspekt lektsiy. Sumy : SDU, 2019. 54 s.

5. Salukhina N. H., Yazvinsʹka O. M. Standartyzatsiya ta sertyfikatsiya tovariv i posluh : pidruchnyk. Kyyiv : TSNL, 2012. 426 s.

6. Standartyzatsiya produktsiyi ta posluh : kurs lektsiy / L.O.Strikha, Nazarenko I.V., Hroza V.I. – Mykolayiv: MNAU, 2017. – 80 s.

7. Sukach M.K. Osnovy standartyzatsiyi : navch. posibnyk. 2-he vyd., pererob. ta dop. Kyyiv : Lira-K, 2017. 324 s.

8. Shapoval M.I. Osnovy standartyzatsiyi, upravlinnya yakistyu ta sertyfikatsiyi. Kyyiv : UFI, 2015. 167 s.

 

[1] © І.Ю. КУТЛІНА, Н.Г. СОЛУХІНА, А.С. ПРИМАЧЕНКО

© Вісник Університету «Україна», № 5(32), 2021

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України