ENПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЯКІСНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ


УДК 33.658.1

 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЯКІСНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2021-5-32-10

 

Фурман С.С., ст. викладач кафедри фінансів та обліку, Університет «Україна»

Грущенко О.А., к.е.н, доцент, доцент кафедри економічної безпеки Національної академії внутрішніх справ

Литвин А., магістранка, Університет «Україна»

 

Анотація. В даній статті розглядається можливість використання кількісних методів при прийнятті інвестиційних рішень. У вітчизняній практиці прийнято використовувати кількісні методи для прийняття рішення стосовно ефективності інвестиційного проекту. Зарубіжна практика пропонує використовувати якісні методи аналізу. Зокрема,  метод PESTEL-аналізу.  Даний метод передбачає визначення основних факторів зовнішнього середовища, що впливають на ефективність інвестицій. Аналіз значущості факторів дозволяє визначити ті, що мають найбільший вплив. Основна проблема використання даного методу – підбір експертів.

Мета статті. В даній статті автори мають на меті проілюструвати можливості PESTEL-аналізу при дослідженні зовнішнього середовища для компанії, що має наміри ввійти з своїм бізнесом на ринок іншої країни та визначити, які проблеми можуть при цьому виникнути.

Методи дослідження В дані статті використані наступні методи дослідження: аналіз та синтез, наукова абстракція, статистичні методи.

Результати дослідження. Даний метод дозволяє оцінити зміни навколишнього середовища компанії. Цей метод доцільно використовувати коли компанія приймає рішення щодо можливості входження на ринок іншої країни. Основною проблемою використання даного методу є складність підбору експертів, які можуть надати проаналізувати всі необхідні фактори.

Ключові слова: інвестиційний проект, зовнішні ринки, зовнішнє середовище, методи дослідження, PESTEL-аналіз.

 

PROBLEMS OF USING QUALITATIVE METHODS OF RESEARCH IN MAKING INVESTMENT DECISIONS

Furman S.S., senior lecturer at the Department of Finance and Accounting, University "Ukraine"

Grushchenko O.A., PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Security of the National Academy of Internal Affairs

Lytvyn A., master's student, "Ukraine" University

 

Abstract Evaluating the effectiveness of investment projects is one of the most important stages in the investment management process. The correctness of the final investment decision depends on the quality of such an assessment.

In the context of globalization, when domestic business has the opportunity to enter the markets of different countries, quantitative analysis of investment will not be enough. It is first necessary to assess the possibility or impossibility of the company entering a particular industry in a particular country. Possibilities of such analysis can be provided by qualitative methods of analysis, in particular PESTEL-analysis.

It is important for national companies entering other countries to analyze each country's environment using a combination of six PESTEL factors. This allows you to assess corporate risks, as well as re-evaluate current projects.

The PESTEL method uses expert estimates, which are given a certain numerical value and this allows you to determine the significance of each of the selected factors. The principles of objectivity and reliability are used in the interview.

An important requirement for experts is experience in business and investment activities, as well as knowledge of doing business in a particular industry and / or a particular country.

PESTEL analysis is a tool used by marketers to analyze and monitor the factors of the macro environment (external marketing environment) that affect the organization, company or industry. PESTEL-analysis examines the political, economic, social, technological, environmental and legal factors of the environment. PESTEL analysis is used to identify threats and weaknesses used in SWOT analysis

The whole process of PESTEL analysis can be divided into 4 stages. The result of the phased processing of the data provided by the experts is a table that helps to determine the factors with the greatest and least weight. For example, the assessment of the opportunities for domestic investors to enter the hotel business market in Portugal is considered.

It is also important to assess the impact of each of these factors on the company's operations. Although these are environmental factors, the company can take into account possible changes in each of the factors and the impact on operations.

However, the use of qualitative analysis methods, in particular PESTEL analysis, is associated with certain problems. First, it is necessary to accurately identify a list of all environmental factors that are relevant to this investment project in a particular country. Secondly, it is necessary to find a sufficient number of experts.

Thus, it is possible to identify the main problem of using quality methods in making investment decisions - finding and attracting the required number of experts.

Keywords: Investment project, external markets, external environment, research methods, PESTEL-analysis.

 

Постановка проблеми. Оцінка ефективності інвестиційних проектів є одним з найбільш важливих етапів в процесі управління інвестиціями. Тому, наскільки якісно виконана така оцінка, залежить правильність ухвалення остаточного рішення. Ефективність інвестованого капіталу оцінюється шляхом порівняння грошового потоку (cash flow), який формується в процесі експлуатації інвестиційного проекту і початкової інвестиції. Однак, в умовах глобалізації, коли вітчизняний бізнес має можливості для виходи на ринки різних країн, одного лише кількісного аналізу буде замало, оскільки попередньо необхідно оцінити можливість чи неможливість входження  компанії  в конкретну галузь конкретної країни. Можливості такого аналізу можуть надати якісні методи аналізу, зокрема PESTEL-аналіз.

Аналіз наукових досліджень та останніх публікацій PESTЕL- аналіз, також відомий як PEST аналіз, є концепцією корпоративної стратегії. Це концепція, яка використовується компаніями для відстеження середовища, в якому вони працюють або планують запустити новий проект / продукт / послугу тощо. PESTЕL аналіз використовується в компаніях переважно як метод маркетингового дослідження.

Однак, оскільки всі транснаціональні компанії та організації, а також національні компанії, що виходять на ринки інших країн, працюють у різних середовищах. І тому важливо аналізувати середовище кожної країни за допомогою комбінації шести факторів PESTEL.

У вітчизняній економічній літературі використання якісних методів дослідження при прийнятті інвестиційних рішень практично не розглядається. Зарубіжна теорія пропонує використовувати метод PESTEL- аналізу для дослідження інвестиційних ризиків. Даний метод дозволяє постійно сканувати ці шість областей для виявлення змін у зовнішньому середовищі. Тоді стає легше судити про корпоративні ризики, пов’язані з значущими сферами. Навіть найнезначніші  події зрештою можуть мати величезні наслідки для бізнес-планів [1].

Також вважається, що з огляду на поточні світові фінансові події  важливість аналізу PESTEL зростає, оскільки виникає необхідність переоцінки всіх поточних проектів [2].

Мета статті В даній статті автори мають на меті проілюструвати можливості PESTEL-аналізу при дослідженні зовнішнього середовища для компанії, що має наміри ввійти з своїм бізнесом на ринок іншої країни та визначити, які проблеми можуть при цьому виникнути.

Виклад основних результатів дослідження Зазвичай для обробки та аналізу статистичних даних використовуються кількісні методи. Використання ж якісних методів дослідження дозволяє збирати нові дані. Популярність цього методу зростає, оскільки поглиблення аналізу якісними методами забезпечує високоякісний результат. Інтерв’юер отримує уявлення про експертів, чий особистий досвід значною мірою допомагає відповісти на запитання дослідження. Інтерв’ю, проведені в рамках інвестиційного дослідження, структуровані як дослідницькі опитувальники, у яких відкриті запитання містять якомога більше інформації про проблеми, з якими стикаються інвестори в іншій країні, інвестори, які вкладають кошти в певний сектор економіки.

При проведенні інтерв'ю використовуються певні принципи, що гарантують значущий результат. Перший і найважливіший принцип – об’єктивність, тобто інтерв’юер не повинен впливати на думку експерта, через тип запитань або певні емоції. Другий принцип – надійність. Це означає, що навіть якщо співбесіда повторюється кілька разів, результати завжди мають бути однаковими. Для забезпечення точного результату також важливо правильно визначити об’єкти обговорення, тобто виміряно саме те, про що слід дослідити[3,12].

Завдяки якісним глибоким експертним інтерв’ю, зібраному та проаналізованому досвіду експертів можна отримати додаткову інформацію з певної теми. Інтерв’юер проводить інтерв’ю, яке ґрунтується на нещільно структурованому посібнику з інтерв’ю, що дає місце для будь-яких уточнюючих питань (4, 292). Результати інтерв’ю збираються за допомогою відкритих запитань і оцінені за допомогою якісного аналізу контенту. Широкий простір для тлумачення якісними методами опитування нейтралізується попередніми дослідженнями (6, 43–44).

Важливою вимогою до експертів, які залучаються до участь в опитуванні, є досвід господарської  та інвестиційної діяльності, а також мають розуміння ведення бізнесу в конкретній галузі.

Експертів необхідно відбирати на основі їх репрезентативності з точки зору їх знайомства з економікою певної країни та проводити опитування з незмінним списком питань. Кількість експертів повинна буди достатньою для репрезентативної вибірки (7-10 осіб).

Метою емпіричного дослідження є розуміння особистого досвіду експертів і того, як вони сприймають ті чи інші проблеми. Таким чином, теоретична частина інвестиційного дослідження буде доповнена якісними результатами глибинних інтерв'ю щодо проблем, які виникають при виході вітчизняного бізнесу на ринок іншої країни. Емпірична частина дозволяє отримати інформацію про поточну інвестиційну ситуацію на ринку певної країни, оскільки літератури на цю тему зараз недостатньо. Особливо в умовах пандемії COVID -19.

Досліджуючи будь-яку тему, у дослідника завжди формується певне бачення об’єкта дослідження та його зв’язків із факторами зовнішнього та внутрішнього середовища, можливостей його розвитку та динаміки. Для підтвердження своїх поглядів дослідник формулює певні твердження, які називають гіпотезами та які потім необхідно перевіряти різними методами.

Відповідно до Washington State University Guide for Industry research, аналіз PESTEL – це структура або інструмент, який використовується переважно маркетологами для аналізу та моніторингу факторів макросередовища (зовнішнього середовища), які впливають на організацію, компанію чи галузь. Він досліджує політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні та правові фактори зовнішнього середовища[7].

Аналіз PESTEL - це структура або інструмент, який використовується маркетологами для аналізу та моніторингу факторів макросередовища (зовнішнє маркетингове середовище), які впливають на організацію, компанію чи галузь. PESTEL- аналіз досліджує політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні та правові фактори зовнішнього середовища. Аналіз PESTEL використовується для виявлення загроз і слабких сторін, які використовуються в SWOT-аналізі (див. табл.1).

Весь процес проведення PESTEL аналізу умовно можна розділити на наступні етапи:

1) Визначення факторів, які можуть вплинути на продажі та прибуток компанії. Першим кроком є ​​складання переліку факторів, які можуть вплинути на продажі та прибуток компанії в довгостроковій перспективі (3-5 років).

2) Збір інформації про динаміку та характер змін кожного фактора. Після вибору всіх факторів, які можуть вплинути на збут і прибуток компанії, необхідно оцінити силу впливу кожного фактора

3) Аналіз значущості та ступеня впливу кожного фактора. Чим вища реальна значущість фактора (у таблиці це графа «Оцінка з поправкою на вагу»), тим більше уваги та зусиль слід приділяти зменшенню негативного впливу фактора на бізнес.

4) Складання зведеної таблиці аналізу PESTEL. Останнім етапом аналізу є приведення всіх розрахунків у матричну форму. Усі фактори в порядку зменшення важливості розміщені в таблиці.

Варто зауважити, що таблиця аналізу PESTEL є проміжним варіантом. Для завершення аналізу необхідно зробити висновки: для кожного фактора записати його вплив на галузь, на підприємство та спланувати програми, які необхідно виконати, щоб зменшити цей негативний вплив і максимізувати позитивний вплив на діяльність підприємства[8].

Розглянемо для прикладу оцінку можливостей виходу вітчизняного інвестора на ринок готельного бізнесу в Португалії. Для оцінки перспектив виходу на туристичний ринок Португалії за методом PESTEL були відібрані фактори, які, на нашу думку, найточніше дозволять провести аналіз:

 1. Політичні фактори:  - Регулювання та обмеження іноземного інвестування та іноземного підприємництва. Уряд Португалії визнає важливість іноземних інвестицій і вважає їх рушійною силою економічного зростання, а також позитивно ставиться до прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Португальське законодавство засноване на принципі недискримінації, тобто іноземні та вітчизняні інвестори підпорядковуються однаковим правилам. Іноземні інвестиції не підлягають жодній спеціальній реєстрації чи повідомленню в будь-який орган, за винятком кількох конкретних видів діяльності[9].
 • Податкова політика (тарифи та пільги). Один з найбільш динамічних ринків нерухомості в Європі та стабільні податкові режими, які сприяють інвестиціям та інтеграції іноземців. Резиденти Португалії для цілей оподаткування оподатковуються зі своїх доходів у всьому світі за прогресивними ставками, що варіюються від 14,5% до 48% на 2021 рік. Нерезиденти оподатковуються за єдиною ставкою 25% від оподатковуваної винагороди у 2021 році[10].
 • Державне регулювання конкуренції. Уряд Португалії прагне сприяти конкуренції. Пандемія, схоже, не стримала інтенсивної правоохоронної діяльності Управління з питань конкуренції Португалії (PCA) цього року (2020). Відповідно до діяльності, здійснюваної у попередньому році, УПС визначила пріоритетне розслідування обмежувальних практик, а саме картелів. Найпомітнішим законодавчим розвитком стало подання УПС до уряду пропозиції щодо транспонування Директиви ECN+ (Директива (ЄС) 2019/1), щоб розширити конкуренцію[11].
 1. Економічні фактори: - Економічне зростання (стадія економічного циклу, динаміка ВВП). Після падіння ВВП на 8,44% у 2020 році очікується зростання на 4,44% у 2021 році порівняно з попереднім роком і на 5,1% у 2022 році. За прогнозами, валовий внутрішній продукт (ВВП) Португалії до кінця 2021 року досягне 240,00 мільярдів доларів США . Це становить ВВП на душу населення в 19,9 тис. доларів США, що ставить Португалію на 23 місце в Європі трохи нижче середнього ВВП на душу населення єврозони[12-14].

Одна з трьох найбезпечніших країн у світі згідно з Глобальним індексом миру 2020 року та найкраща країна для життя завдяки високій якості життя згідно з опитуванням Expat Insider Survey 2019 від InterNations. Згідно звіту про сталий розвиток за  2021: оцінка SDG Indez 78,6;  рейтинг SDG Indez - 27 місце з 165 країн[15-16].

 • Рівень розвитку підприємництва та бізнес-середовища.  Португалія в галузі сприяння реалізації можливостей для бізнесу займає 39-е місце з 190 економік у рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу та 12-е місце у світовому рейтингу конкурентоспроможності туризму Всесвітнього економічного форуму. Після зниження ВВП на 8,44% у 2020 році очікується зростання на 4%  у 2021 р. порівняно з попереднім роком, а у 2022 р. на 5,1%[15-16].

За обсягом іноземних інвестицій Португалія знаходиться на 2 місці з 84 країни. Обсяг прямих іноземних інвестицій склав 147 241,09 млн. євро у 2019 році, 149 585,59 млн. євро у 2020 році[17].

- Грошово-кредитна та фіскальна політика країни Один з найбільш динамічних ринків нерухомості в Європі та стабільні податкові режими, які сприяють інвестиціям та інтеграції іноземців[18].

- Наявність спеціалістів у сфері туризму. Португалія є лідером з підготовки кадрів для туризму. Основні напрямки навчання: підвищення професійного рівня туризму, розповсюдження повноважень професіоналів і компаній, сприяння інноваційному розвитку та підприємництву в туристичній сфері. Курси та програми навчання та розвитку потенціалу, адаптовані до вимог ринку та засновані на інноваційних моделях навчання. Португалія має висококваліфіковану та продуктивну робочу силу, з високим рівнем володіння мовою та підтримується освітніми закладами світового рівня та опорними школами у сфері професійної підготовки для туризму[19].

 1. Соціальні фактори.  - Розподіл доходів.

Середній дохід домогосподарства в Португалії зріс з 19 836,9 євро в 1995 році до 35 014,5 євро в 2020 році. Криза, викликана пандемією Covid-19, призвела до значної втрати доходів португальського населення. Середньорічний еквівалентний дохід, скоригований на розмір і склад домогосподарства, зменшився з 10 100 євро у сценарії без кризи до 9 100 євро у сценарії кризи. Середня втрата доходу становила 7% річного доходу. Криза мала асиметричні наслідки. Найбільше від кризи постраждали нижчі й нижчі класи, а також люди з 9-ю освітою. Їхні втрати перевищили середні по країні[20].

 • Ставлення до роботи / кар'єри та відпочинку. Порівняно з іншими європейськими країнами, Португалія приділяє більше уваги сімейним цінностям, хоча молоді покоління набагато більше орієнтовані на кар’єру, ніж їхні батьки[21].
 • Зміни стилю та рівня життя. Португалія не така дорога, як багато інших західноєвропейських країн, особливо коли купують продукти харчування та основні товари, оренду та розваги. Пандемія внесла суттєві корективи в спосіб життя португальців. Віддалена робота стала звичним явищем для багатьох працівників. У сфері ж послуг така робота практично неможлива. Через скорочення авіаперевезень зменшилася кількість туристів, які в’їжджають у Португалію. Та й самі португальці почали менше часу витрачати на відпустку через карантин і падіння доходів [21].
 1. Технологічні фактори:Технологічні чинники не так суттєво впливають на розвиток готельної індустрії, як інші, тому було обрано не так багато з наступних факторів:

- Розвиток мережі Інтернет, розвиток мобільних пристроїв

- Рівень інноваційно-технологічного розвитку галузі

У групі «сильних інноваторів» найбільше зросла за інноваційними показниками Португалія (+21,5%). Португалія займає такі позиції в ЄС з точки зору інновацій:

 1. 1 / UE 28 Innovation in small and medium-sized enterprises
 2. #7 / UE 28 Favorable environment for innovation
 3. #9 / UE 28 Investment in innovation [22]
 • Розвиток інфраструктури. Інфраструктура Португалії характеризується розвиненістю та розгалуженою мережею наземних, залізничних, морських та аеропортових маршрутів. Також розвиненою є  телекомунікаційна інфраструктура. Про це свідчать наступні індекси:

1) Digitalization index2020 - #8UE

2) Connection (Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 )- #12UE

3) Fast broadband coverage (Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 )- #2UE [23 ].

5. Фактори навколишнього середовища: - Природоохоронне законодавство. Португальське законодавство не містить загальних правил чи процедури щодо розкриття інформації про порушення дозволу, забруднення чи зміну клімату. Однак основні екологічні правові режими встановлюють обов'язок повідомляти про будь-які порушення, порушення або несправності компетентним органам і вживати всіх необхідних заходів для запобігання або усунення екологічної шкоди [25].

6. Правові фактори.

- Права споживачів. Відповідно до португальського Закону про захист прав споживачів захисту підлягають: якість товарів та послуг; охорона здоров'я та фізична безпека; навчання та освіта для споживання; інформація для споживача; захист економічних інтересів; запобігання та відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої порушенням їхніх інтересів чи прав (однорідних індивідуальних, колективних чи розрізнених); правовий захист та доступне та швидке правосуддя; участь представницьким шляхом, у правових чи адміністративних визначення їх прав та інтересів [25].

 • Захист конкуренції. Найпомітнішим законодавчим розвитком стало подання португальським органом з питань конкуренції до уряду пропозиції щодо транспонування Директиви ECN+ (Директива (ЄС) 2019/1), щоб надати антимонопольних органам держав-членів повноваження бути ефективнішими правоохоронцями та забезпечити належне функціонування внутрішнього ринку через тіснішу співпрацю між національними органами влади [11].

Після визначення кола факторів впливу та отримання інформації щодо них, необхідно проаналізувати вплив цих факторів на прибуток компанії, яка бажає інвестувати свої кошти в розвиток свого бізнесу в іншій країні. .

Відповідно до методики сила впливу фактору оцінюється за шкалою від 1 до 3, де:1 - вплив фактору невеликий, будь-яка зміна фактору практично не впливає на діяльність компанії; 2 - лише істотна зміна фактору впливає на обсяг продажів і прибуток компанії; 3 - вплив фактору високий, будь-які коливання викликають значні зміни обсягів продажів і прибутку підприємства. Результати необхідно внести в таблицю в графу «вплив фактору».

Наступним кроком є опитування експертів (вони повинні оцінити ймовірність зміни фактору). Ймовірність коливань оцінюється за 5-бальною шкалою, де 1 означає мінімальну ймовірність зміни фактору середовища, а 5 - максимальну ймовірність. Оцінку краще проводити не індивідуально, а серед кола людей з певним досвідом роботи в галузі та знаннями в будь-якій із сфер роботи. Після виставлення всіх позначок в окремий стовпець обчислюється їх середнє арифметичне. Дані вносяться до таблиці в графи «експертна оцінка».

Наступним кроком є ​​обчислення реальної значущості кожного фактору. Реальна значущість дозволяє оцінити, наскільки компанія повинна приділяти увагу та контролювати фактор змін зовнішнього середовища, і розраховується як ймовірність зміни фактору, зважена силою впливу цього фактору на діяльність компанії. Середня оцінка розраховується як сума оцінок експертів, поділена на кількість оцінок.

Для заповнення останньої графи необхідно ділити середнє значення кожного фактору на суму значень у стовпці «вплив фактору» і множити на значення кожного фактору в цьому стовпці. Отримавши всі значення, виділяємо найбільші та проводимо подальший аналіз[26].

 

найбільшу вагу, тобто найбільший вплив на ефективність діяльності підприємства мають такі фактори, як грошово-кредитна та фіскальна політика країни ( рівень інфляції та процентні ставки); розподіл доходів; економічного зростання; розвиток і проникнення в Інтернет, розвиток мобільних пристроїв.

Дещо менший вплив на ефективність компанії мають наступні фактори: податкова політика, захист конкуренції,  рівень розвитку інфраструктури.

Важливо розуміти, який вплив кожен із цих факторів має на діяльність компанії. Всі ці фактори є факторами зовнішнього середовища, тому підприємство не може на них впливати. Але можна врахувати можливі зміни кожного з факторів. Наприклад, економічне зростання призводить до збільшення доходів, збільшення попиту на туристичні послуги. Тому можна планувати розширення компанії. Розвиток Інтернету та засобів зв'язку дозволяє компанії отримувати дешевші послуги та пропонувати їх своїм клієнтам у широкому асортименті.

Після аналізу таблиці PESTEL потенційні інвестори можуть прийняти рішення щодо можливості/неможливості інвестицій в обрану галузь даної  крани, та, в разі позитивного рішення, внести необхідні уточнення в інвестиційний проект. Далі можна вже використовувати кількісні методи прийняття інвестиційних рішень з врахуванням змін, що з’явилися в результаті якісного аналізу.

Висновки. Використання методів якісного аналізу  (зокрема, PESTEL- аналізу) при прийнятті інвестиційних рішень є достатньо корисним та підвищує ефективність інвестиційних рішень.  PESTEL- аналізу дозволяє врахувати вплив факторів зовнішнього середовища на ефективність інвестицій в іншу країну та використати отримані дані для її підвищення.

Однак, використання методів якісного аналізу, зокрема PESTEL- аналізу, пов’язано з певними проблемами. По-перше, необхідно визначити перелік всіх факторів впливу зовнішнього середовища, що мають значення саме для даного інвестиційного проекту в конкретній країні. Для цього необхідно задіяти експертів з даної галузі, знайомих з специфікою даної країни. По-друге, необхідно знайти достатню кількість експертів, що мають досвід діяльності в даній галузі та знайомі з специфікою даної країни, які б могли досить точно оцінити  вплив та значення  всього переліку факторів, що використовуються в PESTEL- аналізі кожного конкретного інвестиційного проекту.

Отже, можна визначити основну проблему використання якісних методів при прийнятті інвестиційних рішень – пошук та залучення необхідної кількості експертів. На думку авторів, дана проблема може бути вирішена шляхом пошуку як вітчизняних, так і закордонних експертів з використанням сучасних систем пошуку інформації, зокрема онлайн-сервіси. Серед них: Google Keyword Planner, Ahrefs, Serpstat, Rush Analytics та інші.

 

Список використаних джерел

 1. Ameer Al Saleh. What is PESTEL analysis and how can it helo in the current climate. // WhatInvestment// https://www.whatinvestment.co.uk/what-is-pestel-analysis-and-how-can-it-help-in-the-current-climate-2618037/
 2. Murphy F. PESTEL Analysis of Measuring Risk in Investment Projects NPV at Risk/ESSAYPANDAS – 02/08/2021/

 https://www.essaypandas.com/case/Measuring-Risk-in-Investment-Projects-NPV-at-Risk-25863-Pestel-Analysis

 1. Trull S.G. Strategies of Effective Interviewing. Harvard Business Review. January 1964   https://hbr.org/1964/01/strategies-of-effective-interviewing
 2. Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection inqualitative research: interviews and focus groups. British Dental Journal, 204(6),
 3. Luo Amy What is content analysis and how can you use it in your research? 2019 https://www.scribbr.com/methodology/content-analysis/
 4. Oberzaucher, A. (2012). Marktforschung fur die praktische Anwendung (1st ed.). Wien: Linde Verlag.
 5. WSU Libraries (2021). Guide for Industry research.  https://libguides.libraries.wsu.edu/c.php?g=294263&p=4358409#
 6. What is a PESTEL Analysis? Industry Research.// https://libguides.libraries.wsu.edu/c.php?g=294263&p=4358409
 7. U.S. Department of State (2021). Investment Climate Statements: Portugal https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/portugal
 8. PWC (2021). Individual - Taxes on personal income.  https://taxsummaries.pwc.com/portugal/individual/taxes-on-personal-income
 9. Directive (EU) 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market // https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0001
 10. Portugal: Growth rate of the real gross domestic product (GDP) from 2016 to 2026 (2021) Statista https://www.statista.com/statistics/372306/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-portugal/
 11. Portugal GDP Forecast (2021). Trading economics https://tradingeconomics.com/portugal/gdp
 12. Portugal GDP Per Capita - Europe - By Country (2021). Trading economics  https://tradingeconomics.com/portugal/gdp
 13. World Bank (2020). Ease of Doing Business Ranking https://www.doingbusiness.org/en/rankings
 14. Institute for Economics and Peace (IEP) (2020) Portugal - Global Peace Index https://countryeconomy.com/demography/global-peace-index/portugal
 15. EY Attractiveness Survey Portugal (2020, p. 33) https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pt_pt/topics/attractiveness/pdf/ey-attractiveness-survey-portugal-2020.pdf
 16. Portugal:  Inflation rate from 1986 to 2026 (2021) Statista https://www.statista.com/statistics/372347/inflation-rate-in-portugal/
 17. Turismo de Portugal (2021). Portugal people-centred digital future
Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України