ENОРГАНІЗАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ


УДК 330.163             

                 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2022-6-33-08

 

Соловюк Анастасія, магістрантка, Університет «Україна» [1]

 

Мета дослідження. Дослідити методи та принципи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Здійснити аналіз впровадження Стратегії реформування системи обліку в державному секторі. Проаналізувати напрями внутрішнього контролю над використанням бюджетних коштів і його удосконалення, та розглянути проблеми контролю в державному секторі.

Результати досліджень. У викладеному матеріалі досліджено сучасні методи організації бухгалтерського обліку на основі діючого законодавства. Розкрито такі основні поняття, як «бюджет», «бюджетні установи», «фінансове забезпечення». Проведено аналіз та розглянуто наукові принципи бюджетного фінансування, такі як: плановість, контроль, цільове спрямування коштів, фінансування у міру виконання плану, ефективне використання коштів, безвідплатність, безповоротність державних витрат, та надано їх характеристику. Здійснено огляд досліджень та публікацій, в яких піднімалося питання ефективності організації контролю за бюджетним фінансуванням.

Ключові слова: бухгалтерський облік, державний бюджет, бюджетні установи, використання коштів, цільове фінансування, внутрішній контроль, бюджет.

 

ORGANIZATION AND IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND FINANCING CONTROL OF BUDGET INSTITUTIONS

Anastasia Solovyuk, master's degree, University "Ukraine"

The aim of the study. To study the methods and principles of accounting organization in budget institutions. To carry out an analysis of the implementation of the Strategy for reforming the accounting system in the public sector. To analyze the directions of internal control over the use of budget funds and its improvement, and to consider the problems of control in the public sector.

Research results. The presented material examines modern methods of accounting organization based on current legislation. Such basic concepts as "budget", "budget institutions", "financial support" are revealed. The scientific principles of budget financing, such as: planning, control, targeted allocation of funds, financing as the plan is implemented, effective use of funds, non-reimbursement, irreversibility of state expenditures, were analyzed and their characteristics were provided. A review of research and publications was carried out, in which the question of the effectiveness of the organization of control over budget funding was raised.

Key words: accounting, state budget, budgetary institutions, use of funds, targeted financing, internal control, budget.

 

Постановка проблеми. В умовах воєнного стану надзвичайно важливим є забезпечення оперативного, належного та безперервного виконання державного та місцевих бюджетів. Відповідно до п. 12 ст. 2 Бюджетного кодексу України під бюджетними установами розуміють органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими, тобто їхньою метою є не отримання прибутку, а надання послуг для задоволення потреб населення. Діяльність бюджетних установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Однак сьогодні більшість бюджетних організацій стикаються з проблемою  недофінансування та нестачею коштів на свої потреби. Саме тому виконання бюджетних програм, а також ефективність використання бюджетних коштів повинні контролюватися відповідними органами влади та місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних та практичних основ формування доходів і видатків бюджетів та бюджетного фінансування установ, організацією бухгалтерського обліку та контролю займалися такі вчені, як: Т.С. Рябінкіна, О.Д. Василик, О.О. Чечуліна, Л.Д. Сафонова, Д.В. Полозненко, Т.І. Затонацька, М.С. Пушкар, К.П. Проскура, Т.В. Ларікова, І.С. Шилко, В.М. Федосов та ін. Роботи цих авторів являються вагомим внеском у теорію, методологію та організацію фінансування бюджетної системи, відповідного контролю над нею та удосконалення.

Для повноцінного розвитку економіки України використання коштів державного та місцевого бюджетів потребує чіткого контролю для забезпечення достатнього фінансування потреб бюджетних установ, тому раціональне розподілення коштів державного бюджету, ефективність їх використання та вдосконалення фінансового забезпечення бюджетних установ є досить актуальним питанням, яке потребує детального вивчення.

Формулювання цілей статті. Ключовою ціллю цієї роботи є дослідження процесу організації бухгалтерського обліку бюджетних установ, а також проведення аналізу напрямів внутрішнього контролю над використанням бюджетних коштів та його удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Бюджетні установи – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету, є неприбутковими. Бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду (ст. 2 Бюджетного кодексу). Бюджет складається з надходжень і витрат, що формують бюджетні кошти.

Для ефективності використання бюджетних коштів бюджетні організації складають певні програми для визначення свого ефективного функціонування. Бюджетна програма – сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій [1]

Найчастіше фінансову підтримку бюджетних установ складає: самофінансування, фінансування з бюджету, спонсорство тощо.

Але найбільш вагомим джерелом фінансового забезпечення бюджетних установ та організацій є кошти державного та місцевих бюджетів. Бюджетне фінансування являється інструментом механізму виконання бюджету.

Загалом, успіх в організації облікового процесу, обробка, збір та узагальнення облікової інформації відповідальними виконавцями та передавання її зацікавленим користувачам є досить складним і багатофункціональним процесом, тому з метою спрощення технічної обробки облікових даних працівникам бухгалтерської служби треба зупинити свою увагу на впровадженні автоматизації організації обліку в бюджетних установах. Це досить складний процес, однак, його реалізація принесе неабияку користь для держави. Для впровадження автоматизації організації обліку в бюджетній сфері необхідно застосовувати нижчевикладені етапи.

Перший етап включає визначення пріоритетних та основних напрямів господарської діяльності установи, які потребують першочергової уваги. Також на цьому етапі оцінюються перспективні плани щодо розширення або скорочення обсягів діяльності бюджетної установи.

Другий етап передбачає оцінку запровадження автоматизації облікового процесу та її фінансових можливостей, визначення ролі і завдання автоматизації організації обліку в загальному комплексі автоматизації процесу управління в бюджетній установі, окресленні послідовності запровадження автоматизованого облікового механізму, оцінку обсягів фінансових ресурсів, які можуть бути витрачені на здійснення процедур із придбання, впровадження та обслуговування програмного забезпечення.

На третьому етапі відбувається вибір програмного забезпечення. У сучасних умовах господарювання розміщені повні комерційні пропозиції щодо таких основних програмних продуктів автоматизації бухгалтерського обліку в державному секторі, а саме: «Fit-бюджет», «ПАРУС Бюджет», «MASTER:Бухгалтерія», «РБюджет», «Дебет Плюс», «ІНФІН-Бухгалтерія» тощо.

Четвертий етап передбачає введення в експлуатацію програмного та технічного забезпечення, адаптування та налаштування його на робочих місцях, проведення навчальних або тренінгових заходів працівників бухгалтерської служби та інших виконавців, які можуть бути задіяні в автоматизованому механізмі.

Основним завданням процесу реформування системи державного управління фінансами України виступає розвиток і вдосконалення механізму управління фінансами на державному та місцевому рівнях, що має потребу у вчасності та точності наданої інформації про результати виконання бюджетів для забезпечення середньострокового та довгострокового планування бюджету, а також постійного ефективного контролю над цільовим використанням бюджетних коштів [5].

Завданнями стратегії модернізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 р. є:

удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

удосконалення системи бухгалтерського обліку;

підвищення прозорості та якості фінансової звітності;

удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб;

створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності суб’єктами державного сектору.

В умовах змін у бухгалтерському обліку державного сектору досліджується передовий європейський досвід підготовки інформації про надходження та використання коштів методом нарахування та вивчаються ризики формування достовірності інформації, яка розкрита у фінансовій звітності про результати виконання бюджету та об’єктивності управлінських рішень, прийнятих на основі цієї інформації.

Для забезпечення обміну фінансовою інформацією між Міністерством фінансів України, органами Казначейства та розпорядниками бюджетних коштів та завдяки наявності різних організаційних структур бухгалтерських служб, правил документообігу, використанню різного програмного забезпечення, а в деяких випадках відсутності такого програмного забезпечення виникає потреба безпосередньо в удосконаленні та модернізації системи бухгалтерського обліку, а саме у створенні уніфікованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з інтеграцією до облікової системи Казначейства і системи подання фінансової звітності в електронному форматі, що полегшує обробку, зберігання, вилучення та відтворення накопиченої інформації для проведення аналізу і підтримки прийняття рішень.

У сучасних умовах необхідність внутрішнього контролю над формуванням та виконанням бюджетних програм, використанням бюджетних коштів, ефективністю роботи організації, структурою видатків, правильністю ведення обліку та складання фінансової звітності, а також надання уповноваженим органам управління, контролюючим органам, та в окремих випадках оприлюднення інформації, отриманої за результатами внутрішнього контролю, стає об’єктивною необхідністю [6].

Бюджетними установами організація системи внутрішнього контролю здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджених Наказом Міністерства фінансів України № 995 [7].

Основними напрямами внутрішнього контролю бюджетних організацій є: визначення стратегічних цілей, завдань, заходів та очікуваних результатів діяльності з урахуванням наявних ресурсів у плані діяльності установ на плановий та наступні два бюджетні періоди; формування бюджетних запитів, порядків використання бюджетних коштів, складання та виконання кошторисів бюджетних установ, паспортів бюджетних програм; управління бюджетними коштами (прийняття рішення про делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачам бюджетних коштів, внутрішній контроль над повнотою надходжень, узяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів та їх витрачання, оцінка ефективності бюджетних програм); організація та ведення бухгалтерського обліку, підготовка та подання звітності; управління об’єктами державної власності; надання адміністративних послуг; здійснення контрольно-наглядових функцій; здійснення державних закупівель; здійснення правової та кадрової роботи; діяльність із протидії та запобігання корупції; забезпечення режиму секретності та інформаційної безпеки; організація документообігу й управління інформаційними потоками; взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю.

Фінансовий контроль, з однієї сторони, є засобом зв’язку між фінансовим плануванням та фінансовим обліком, а з іншої – передумовою здійснення функцій фінансового аналізу та регулювання. Він може використовуватися для запобігання нецільовому використанню коштів, незаконному списанню матеріальних цінностей, проведенню зайвих виплат унаслідок завищення обсягу та зниження вартості активів. Завдяки ефективному контролю збережені кошти можна використовувати на компенсаційні та заохочувальні виплати працівникам, проведення ремонтних робіт, матеріально-технічне забезпечення установи тощо. Однак для впливу на діяльність бюджетних установ та їх фінансове забезпечення фінансовий контроль має бути ефективно організований на державному рівні.

На жаль, через повномасштабне вторгнення російської федерації 24 лютого, багато процесів в нашій країні призупинилися.

В умовах обмежених можливостей надходження коштів до державного та місцевих бюджетів, уряд України продовжує працювати над задоволенням першочергових потреб держави у сфері національної безпеки та оборони й соціальної підтримки населення. В умовах воєнного стану Мінфін, НБУ та уряд України продовжують здійснювати системну роботу з міжнародними партнерами для залучення ресурсу на фінансування першочергових потреб державного бюджету, розвиток підприємництва й відновлення пошкодженої внаслідок злочинних дій РФ інфраструктури.

Висновки. Отже, за результатами дослідження можна зробити висновки, що організація бухгалтерського обліку є досить складним процесом і передбачає здійснення сукупності засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування зазначеної системи, у межі якої входить первинна організація обліку та технології облікового процесу, роботи апарату бухгалтерії та розвитку бухгалтерського обліку. Успішний розвиток організації обліку в бюджетних установах залежить від можливості автоматизації облікового процесу, що передбачає запровадження та використання програмних комплексів автоматизації бухгалтерського обліку в державному секторі.

Правильність, доцільність та ефективність бухгалтерського обліку визначає правильне ведення контролю, як внутрішнього, так і державного. В Україні фінансовий контроль значно зосереджений на поточному контролі. У практичній діяльності його застосовують переважно як засіб силового впливу на суб’єкти господарювання усіх форм власності. У більш розвинених країнах контроль здійснюється не заради контролю, а як механізм ефективного управління. Державний контроль в Україні, що обмежується перевіркою законності й цільового використання бюджетних коштів, є неефективним; головною проблемою органів фінансового контролю є те, що вони фіксують допущені порушення, тоді як їх потрібно передбачати й попереджати.

За результатами проведених досліджень чинної нормативної бази та існуючої практики впровадження системи внутрішнього контролю бюджетними установами можна зробити висновок, що ключовими моментами проведення внутрішнього контролю є вивчення його середовища, управління ризиками, заходів контролю, інформації та комунікації. Для вдосконалення здійснення контролю, організаційно внутрішній контроль слід проводити окремому структурному підрозділу.

Також варто налагодити правильний документообіг та номенклатури робіт бюджетних організацій, бо важливою є підзвітність підрозділів внутрішнього контролю та бухгалтерської служби керівникові, уповноваженим органам управління та контролюючим органам, що втілюється в наданні письмових звітів про результати здійснених контрольних заходів із визначеною періодичністю, а також упровадження механізму контролю над усуненням виявлених недоліків та порушень.

 

Список використаної літератури:

1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ (дата звернення: 07.03.2020).

2. Ларікова Т.В., Шилко І.С. Організація обліку в бюджетних установах. Фінанси, облік і аудит. 2015. Вип. 1(25). С. 243–257.

3. Романькова О.М., Сидоренко І.В. Організація обліку: посібник для усіх форм навчання. Краматорськ : ДДМА, 2016. 116 с.

4. Романькова О.М., Скрипник Д.Е. Гaрмонізaція з міжнaродними стaндaртaми фінaнсової звітності бухгaлтерського тa подaткового обліку Укрaїни. Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 33. С. 145–149.

5. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 р., затв. Каб. Міністрів України від 20.06.2018 № 437-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 08.03.2020).

6. Проскура К.П. Організація внутрішнього контролю бюджетними організаціями (установами) як розпорядниками бюджетних коштів. Криміналістика і судова експертиза. 2019. Вип. 64. С. 689–698. URL : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/krise_2019_64_69/ (дата звернення: 08.03.2020).

7. Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах : Наказ Мінфіну України від 14.09.2012 № 995. URL : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/articl e/106386/ (дата звернення: 08.03.2020).

References:

1. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 8 lypnia 2010 r. no. 2456-VI [Budget Code of Ukraine dated July 8, 2010 No. 2456- VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ (accessed: 07.03.2020).

2. Larikova T.V., Shylko I.S. (2015). Orhanizatsiia obliku v biudzhetnykh ustanovakh [Organization of accounting in budgetary institutions]. Finance, accounting and auditing. 2015. vol. 1 (25). pp. 243–257.

3. Romankova O.M., Sydorenko I.V. Orhanizatsiia obliku: posibnyk dlia usikh form navchannia [Accounting organization: a guide for all forms of training]. Kramatorsk: DDMA, 2016. 116 p.

4. Romankova O.M., Skrypnyk D.E. (2018). Harmonizatsiia z mizhnarodnymy standartamy finansovoi zvitnosti bukhhalterskoho ta podatkovoho obliku Ukrainy [Harmonization with international financial reporting standards of accounting and accounting of Ukraine] Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu «Ekonomika i menedzhment» [Scientific Bulletin of the International Humanities University «Economics and Management»], vol. 33. pp. 145–149.

5. Stratehiia modernizatsii systemy bukhhalterskoho obliku ta finansovoi zvitnosti v derzhavnomu sektori na period do 2025 r.: zatv. Kab. Ministriv Ukrainy vid 20.06.2018 r. no. 437-r [Strategy for Modernization of the Public Sector Accounting and Financial Reporting System for the Period up to 2025, Approved. To. Of Ministers of Ukraine from 20.06.2018 № 437-р]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/ (accessed: 08.03.2020).

6. Proskura K.P. (2019). Orhanizatsiia vnutrishnoho kontroliu biudzhetnymy orhanizatsiiamy (ustanovamy) yak rozporiadnykamy biudzhetnykh koshtiv [Organization of internal control by budget organizations (institutions) as spending units]. Kryminalistyka i sudova ekspertyza, vol. 64. pp. 689–698. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2019_64_69/ (accessed: 08.03.2020).

7. Metodychni rekomendatsii z orhanizatsii vnutrishnoho kontroliu rozporiadnykamy biudzhetnykh koshtiv u svoikh zakladakh ta u pidvidomchykh biudzhetnykh ustanovakh: zatv. Nakazom Minfinu Ukrainy vid 14.09.2012 r. no. 995 [Guidelines for the organization of internal control by budget spending units in their institutions and in subordinate budgetary institutions: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 9/9/2012 No. 995]. Available at: http://www.dkrs.gov.ua/kru/ uk/publish/articl e/106386.2012 r./ (accessed: 08.03.2020).

 

[1] © А. СОЛОВЮК

© Вісник Університету «Україна», № 6 (33), 2022

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України